Vizyon ve Misyon

Kurumsal De?erlerimiz

 

Collezione,

Her kademedeki tüm ?al??anlar? ile varolu? amac? do?rultusunda vizyonunu takip ederken, kurumun sahip oldu?u en ?nemli yard?mc?; ?al??anlar?n bir arada ve uyum i?inde olu?turduklar?, kurumsal de?erlerdir. Bu de?erler mü?teriyi, ?al??an?, insan?, do?ay? ve Collezione’nin gelece?ini g?zeten ve onlar? yücelten bir anlay??? yans?tmaktad?r.

Collezione ancak bu do?rultuda sürdürülebilir bir büyümenin ger?ekle?ebilece?ine inan?r.

       

M?SYON;

Gen? giyimde moday? h?zla kaliteli ürünlere d?nü?türüp makul fiyatlar ile sunar?z.

 

V?ZYON;

Dünya ?ap?nda de?erli bir giyim markas? olmak.

 

DE?ERLER?M?Z;

  • Mü?teri memnuniyetini esas alarak tercih edilip benimsenen bir marka olmak i?in ?al???r?z.
  • Makul fiyatlarla güncel trendleri yans?tan kaliteli ürünleri güler yüzlü bir anlay??la sunar?z.
  • Keyifli deneyim sunar?z.
  • ??leri ekip olarak yapar, ?irketimizi sahiplenir ve ba?ar?y? payla??r?z.
  • Yenilik?iyiz, ?zgür dü?ünürüz, ??züm üretmekten keyif al?r?z.
  • Kendimizi sürekli geli?tirip yeni yetkinlikler kazan?r, kalite ve süre? odakl? ?al???r?z.
  • Do?aya, eme?e, farkl? dü?üncelere ve rakiplerimize sayg?l?y?z.
内蒙古十一选五前三直选一定牛