1- ??bu üyelik S?zle?mesi AKY???T MA?AZACILIK ANON?M ??RKET? ve ba?l? i?tirakleri (Bundan b?yle COLLEZIONE olarak an?lacakt?r) taraf?ndan, www.472168.tw web sitesinin kullan?lmas?na ili?kin kurallar? ve ?artlar? belirlemek amac?yla haz?rlam??t?r.

2- COLLEZIONE, S?zle?meyi onaylayan üyelerine kampanya ve duyurular? düzenli olarak g?nderir ve online al??veri? yapmas?na olanak verir.

3- www.472168.tw web sitesi ki?iseldir, devredilemez ya da sat?lamaz.

4- üye kendisinin belirleyece?i bir “?ifre” ye sahip olur. Kullan?c? diledi?i zaman ?ifresini de?i?tirebilir. COLLEZIONE üye güvenli?i konusunda tüm ?nlemleri alm?? bulunmaktad?r. üyeler ise üye güvenli?inden kendileri de sorumludur. COLLEZIONE, mü?terilerinden hi?bir ?ekilde ?ifre bilgisini istememektedir. www.472168.tw, ?ifre kullan?m?ndan do?acak problemlerden kesinlikle sorumlu de?ildir.
Kay?t s?ras?nda vermi? oldu?unuz e-mail adresi üyeye ?zeldir ve tek üyelik olu?turma imkan?na sahiptir; ayn? e-mail adresi ile iki farkl? üyeli?iniz olamaz. “?ifre” sadece kullan?c? taraf?ndan bilinir.
Kullan?c?n?n üyelik gerektiren servislere ba?lanabilmesi i?in kay?t s?ras?nda girdi?i e-mail adresi ve ?ifresini girmesi gerekmektedir.

5- üye, www.472168.tw’a verdi?i ki?isel ve al??veri? bilgilerinin taraf?na kampanya uygulamalar? sunulmas? amac?yla www.472168.tw’un kendisiyle ileti?ime ge?mesini kabul eder.

6- üye, www.472168.tw'a üye olurken vermi? oldu?u eksik ve yanl?? bilgi nedeniyle u?rayaca?? zararlardan yaln?zca kendisinin sorumlu oldu?unu, yanl?? bilgi vermesi durumunda ve i?bu s?zle?menin üye taraf?ndan ihlali halinde, COLLEZIONE'un tek tarafl? olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiya? duymaks?z?n üyeli?ini sona erebilece?ini kabul eder.  

7- üye, tüm haklar? COLLEZIONE'a ait olan ve www.472168.tw üzerinde yer alan bilgi, belge, yaz?l?m, tasar?m, grafik, yaz?, g?rsel, video vb. eserleri veya herhangi bir i?eri?i kopyalamayaca??n?, ?o?alt?p yay?nlamayaca??n?, pazarlamayaca??n? kabul ve taahhüt eder.

8-www.472168.tw herhangi bir zamanda sistemin ?al??mas?n? ge?ici bir süre ask?ya alabilir veya tamamen durdurabilir. COLLEZIONE ’un sistemin ge?ici bir süre ask?ya al?nmas? veya tamamen durdurulmas?ndan dolay? www.472168.tw üyelerine veya ü?üncü ?ah?slara kar?? hi?bir sorumlulu?u olmayacakt?r.
www.472168.tw kullan?c? ad? ve ?ifresini do?ru ?ekilde girmi? olmas?na ra?men üyenin sisteme giri?ini veya yeni bir ?ifre almas?n? neden belirtmeksizin engelleyebilir.
www.472168.tw kendi üretti?i ve/veya d??ar?dan sat?n ald??? bilgi, belge, yaz?l?m, tasar?m, grafik vb. eserlerini mülkiyetten do?an telif haklar?na sahiptir.
www.472168.tw’un sat??lar? stoklar? ile s?n?rl?d?r. www.472168.tw sto?u bulunmayan ürünlerin teslimat?n? yapmayabilir, sipari?i iptal ederek, sipari? tutar?n? mü?terinin hesab?na iade edebilir.

ürünlerin sanal ma?azada te?hir edilmesi, s?z konusu ürünlerin mutlaka www.472168.tw veya COLLEZIONE ma?azalar?n?n stoklar?nda bulundu?u anlam?na gelmez.

üyelerin üretti?i ve yay?nlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yükledi?i bilgi, belge, yaz?l?m, tasar?m, grafik vb. eserler izinsiz kullan?lamaz.

www.472168.tw’da sat??a sunulan ürünlerin fiyat ve ürün ?zellik bilgilerini de?i?tirme yetkisi münhas?ran www.472168.tw’a aittir. Fiyat ve ürün ?zellik bilgilerinde hata oldu?u takdirde münhas?r se?me yetkisi kendisinde olmak ?art?yla www.472168.tw hatay? düzelterek ürün teslimat? yapabilir veya sipari?i iptal ederek, sipari? tutar?n? mü?teri hesab?na iade edebilir.

www.472168.tw, üyenin ba?ka web sitelerine ge?i?ini sa?layabilir. Bu takdirde üyenin ge?i? yapaca?? sitelerin i?eri?inden www.472168.tw sorumlu de?ildir.

COLLEZIONE ileride do?acak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amac?yla i?bu s?zle?menin uygulanmas?nda de?i?iklik yapabilece?i gibi, mevcut maddelerini de?i?tirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. www.472168.tw üyelik gerektirmeyen servisleri zaman i?erisinde üyelik gerektiren bir duruma d?nü?türebilir, ilave servisler a?abilir, baz? servislerini k?smen veya tamamen de?i?tirebilir veya ücretli hale d?nü?türebilir.

9- üye bu s?zle?meden do?abilecek ihtilaflarda COLLEZIONE'nin defter kay?tlar?yla, mikrofilm, mikrofi? ve bilgisayar kay?tlar?n?n HMK 193. vd maddeleri anlam?nda muteber, ba?lay?c?, kesin ve münhas?r delil te?kil edece?ini ve bu maddenin delil s?zle?mesi niteli?inde oldu?unu kabul ve taahhüt eder. COLLEZIONE kay?tlar?na y?nelik her türlü itiraz ile bunlar?n usulüne uygun tutuldu?u hususunda yemin teklif hakk?ndan pe?inen feragat etti?ini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10- Bu s?zle?meyle ilgili olarak ??kabilecek ihtilaflarda ?ncelikle bu s?zle?medeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuat? uygulanacakt?r.

11- ??bu s?zle?menin uygulanmas?ndan do?abilecek her türlü uyu?mazl?klar?n ??zümünde T.C. ?stanbul Merkez Mahkemeleri ile ?cra Müdürlükleri yetkili olacakt?r.

12- üye, üye kay?t formu doldurduktan ve ?ifre ald?ktan sonra bu s?zle?me taraflar aras?nda süresiz olarak yürürlü?e girer.

13- COLLEZIONE diledi?i zaman bu s?zle?meyi tek tarafl? olarak feshedebilir.K???SEL VER?LER?N KORUNMASI

Gizlilik S?zle?mesi ve Veri  Güvenli?i Politikas?

 

??bu s?zle?me bir taraftan “Demirkap? Mahallesi ?n?nü Caddesi No: 48 34214 Mahmutbey/?STANBUL” adresinde mukim Akyi?it Ma?azac?l?k A.?. (A?a??da k?saca “Collezione” olarak an?lacakt?r) ile di?er tarafta www.472168.tw internet sitesi (A?a??da k?saca “Site” olarak an?lacakt?r) üye ve kullan?c?lar? (A?a??da k?saca “Kullan?c?” olarak an?lacakt?r )  aras?nda a?a??daki ?artlarda akdedilmi?tir.

Kullan?c?, Site'de sunulan hizmetlerden faydalanarak ve/veya bir hesap olu?turarak i?bu s?zle?mede hükümlerini kabul etmi? say?lmakta ve i?bu s?zle?mede belirlendi?i ?ekilde ki?isel verilerinin toplanmas?na, kullan?lmas?na, aktar?lmas?na ve di?er ?ekillerde i?lenmesine a??k bir ?ekilde ve ?zgür iradesiyle r?za g?stermektedir.

A?a??daki maddeler Collezione’un Site arac?l??? ile ne tür veriler toplad???, toplanan verilerin hangi ama?la ve nas?l kullan?ld???, ne ?ekilde korundu?u, Collezione’un verilerinizi kimlerle payla?abilece?i ve ayr?ca 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu md. 10 hükmünden do?an ayd?nlatma yükümlülü?ü kapsam?nda i?ledi?i ki?isel verileriniz üzerindeki haklar?n?z?n neler oldu?unu ve bu haklar? nas?l kullanabilece?iniz ki?isel bilgilerinizi nas?l de?i?tirebilece?iniz, sizinle yap?lan ileti?im konusundaki tercihlerinizin yan? s?ra, hangi tür ki?isel verilerin hangi ama?larla i?lendi?i, gibi konular? i?ermektedir.

 

Collezione, gerekli g?rmesi durumunda ve mevzuatta meydana gelebilecek de?i?ikliklere uyum sa?lamak amac?yla i?bu Gizlilik S?zle?mesi ve Veri Güvenli?i Politikas? metninde her zaman de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar. 

 

 

Toplanan Bilgiler ve Ne Ama?la Kullan?ld???

 

Collezione, kullan?c?lara daha iyi bir hizmet sunmak ve 5651 say?l? ?nternet Ortam?nda Yap?lan Yay?nlar?n Düzenlenmesi ve Bu Yay?nlar Yoluyla ??lenen Su?larla Mücadele Edilmesi Hakk?nda Kanun, 6563 say?l? Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakk?nda Kanun ve sair mevzuata ili?kin yükümlülüklerini yerine getirmek amac?yla, Kullan?c?’n?n her türlü kampanya, hizmet ve sair bilgilendirmeyi i?eren mail yoluyla iletilen bültenlere abone olmas?, Site’ye üye olmas? yahut da Site’nin herhangi bir ?ekilde kullan?lmas? halinde, Kullan?c?’n?n ad, soyad, telefon numaras?, mail adresi, fatura ve teslimat adresi, do?um tarihi, cinsiyet, ilgi alanlar? dahil olmak üzere ve fakat bunlarla s?n?rl? kalmamak kayd?yla kullan?c?y? do?rudan ya da dolayl? olarak ilgilendiren her türlü ki?isel bilgiyi talep edilebilir. Yine benzer ?ekilde, Kullan?c?’n?n Site’yi ziyaret s?kl??? ve zamanlar?, sipari? verilme zamanlar? ve sipari? an?ndaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalar?n?n ve sipari? verilen ürünlerin istatistikleri gibi toplu istatistiksel veriler de, ziyaret?i hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amac?yla toplan?r ve kullan?l?r. Bu a??klamalar ?er?evesindetoplanan ki?isel verileriniz a?a??da belirtilen ama?lar i?in gereklidir:

 • Talep etti?iniz kullan?c? deste?ini ve hizmetleri sa?lamak i?in
 • Site i?inde size ?zel hesab?n?z olu?turulmas? i?in
 • Sipari?leri i?lemek ve süre?lerini yürütmek ve tamamlamak i?in
 • Mü?teri ileti?imini sa?lamak i?in
 • Sipari? i?lemlerine dayanak olacak tüm kay?t ve belgeleri düzenlemek i?in,
 • Sipari?lerinizle alakal? teslimat bilgisini ve teslimat?ndaki olas? sorunlar? iletmek i?in
 • Kampanya, ürün katalo?u, bülten gibi her türlü pazarlama teklifi g?ndermek i?in
 • Sorular?n?za ve taleplerinize cevap vermek ve yeni veya de?i?tirilmi? hizmetler hakk?nda sizi bilgilendirmek i?in
 • Kamu güvenli?ine ili?kin hususlarda gerekli makamlara bilgi verebilmek i?in,
 • Uyu?mazl?klar? ve Site’deki aksakl?klar? ??zümlemek i?in,
 • Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanm?? i?lemleri veya kanuna ayk?r? faaliyetleri ?nlemek, bulmak ve ayn? zamanda üyelik S?zle?mesi ile Site’ye üye olmu? iseniz üyelik S?zle?mesi’ni uygulamak i?in,
 • Hizmetleri, tan?t?mlar? ve i?eriklerimizi ki?iselle?tirmek, ?l?mek ve geli?tirmek i?in,
 • Size uygun pazarlama teklifleri ve bilgileri sunmak ad?na analiz etmek i?in
 • Site üzerinden i?lem yapan?n kimlik bilgilerini ve s?z konusu i?lemler i?in yasal ya?ta oldu?unu teyit etmek i?in,
 • Bilgilerin do?rulu?unu teyit etmek amac?yla kar??la?t?rmak ve bilgileri ü?üncü ki?iler ile do?rulamak i?in
 • Mevzuat gere?i Collezione’un yasal haklar?n? kullanmas? ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi i?in

Sipari? olu?turma esnas?nda kullan?lan kredi kart? bilgileri hi?bir ?ekilde sistemlerimizde saklanmamaktad?r.

 

Toplanan Bilgilerin Payla??m?

Kural olarak size ait ki?isel verilerin ü?üncü ki?iler ile payla??m? sadece siz kullan?c?n?n izni üzerine ger?ekle?tirilmektedir. Ancak size daha iyi hizmet vermek ve Collezione’un size kar?? taahhütlerini kar??lamak amac? ile yurti?inde ve yurtd???nda birlikte ?al??t???m?z firmalarla (kargo,  ?a?r? merkezi, veri taban? vb. hizmetleri firmalar? ve verilerin bulut ortam?nda saklanmas? hizmeti ald???m?z yurti?i/yurtd??? ki?i ve kurumlar ile), Akyi?it Ma?azac?l?k A.?.’ye ait olan yahut i?tirak etti?i grup firmalar? ve kanuni yükümlülüklerin gerektirdi?i noktalarda ilgili devlet mercileri ile payla??labilir. Verilerinizin ü?üncü ki?ilerle payla??m? s?ras?nda hak ihlallerini ?nlemek i?in gerekli teknik ve hukuki ?nlemler Collezione taraf?ndan al?nmaktad?r. Bununla birlikte bu verileri alan ü?üncü ki?inin veri koruma politikalar?ndan dolay? ve ü?üncü ki?inin sorumlulu?undaki risk alan?nda meydana gelen ihlallerden Collezione sorumlu de?ildir.

Bunlar?n d???nda, bilgileriniz herhangi bir ?ekilde 3. ?ah?s ya da tüzel ki?ilerle payla??lmamakta, faaliyet d??? hi?bir nedenle ticari ama?la kullan?lmamakta ve de sat?lmamaktad?r.

 

?erez (Cookie) Kullan?m?

 

Site’nin baz? sayfalar?nda sayfa ak???n? analiz etmeye, hizmetlerimizi ki?iselle?tirmeye i?erik ve reklamlar?m?z?n tan?t?m etkinli?ini ?l?meye ve güvenli?i geli?tirmeye yard?mc? olmas? amac?yla Site’yi ziyaretiniz s?ras?nda bilgisayar?n?za kaydedilen kü?ük veri dosyalar? olarak tan?mlanabilecek “?erez”ler (cookie) kullan?lmaktad?r. Bu dosyalar, sitemizde al??veri?inizi daha verimli ve güvenli hale getirmek amac? ile kullan?lan endüstri standartlar?d?r ve tüm al??veri? sitelerinde kullan?l?rlar. Bu dosyalar? kullanmak istememeniz ya da kullan?ld???nda haberdar edilmek istemeniz halinde internet taray?c?n?zda gerekli de?i?iklikleri yapabilirsiniz.

 

?erezler hakk?nda birka? ?nemli husus:

-                 ?nternet sayfalar? birden fazla konumda Cookies denilen ?erezleri kullanmaktad?r. Bunlar?n i?levi, sunumumuzun kullan?c? i?in daha yak?n, etkili ve güvenli hale getirilmesidir. Collezione bu ama?la ayr?ca analiz ara?lar?n?, ?rne?in Google, Facebook ve Twitter kullanmaktad?r.Taray?c?n?z? veya uygulaman?z? veya buna ait i?letim sistemini (iOS, Android, Windows) gerekli ?ekilde ayarlayarak bu tür verilerin aktar?lmas?na engel olabilirsiniz, ancak bu durumda, sunulan i?eri?in veya hizmetin sorgusu, kullan?m? veya i?levselli?inde sorun ??kabilir.

-                 ?erezler bilgisayar?n?za zarar vermez ve virüs i?ermez.

-                 Site’deki baz? ?zellikler sadece ?erezlerin kullan?ld??? halde sunulmaktad?r.

-                 ?erezlerin ?o?u “oturum ?erezi”dir. Di?er bir deyi?le oturumun kapat?lmas? ile bilgisayar?n?zdan otomatik olarak silinirler.

-                 Site’nin belirli sayfalar?nda ve Collezione’un kontrolü d???nda ü?üncü ki?ilerin ?erezleri ile kar??la?abilirsiniz. Collezione, kontrolü alt?nda olmayan ba?ka internet sitelerine yap?lan ba?lant?lar?n i?eriklerinden veya i?erdikleri di?er ba?lant?lardan sorumlu de?ildir. 

 

 

Verilerin Korunmas?

 

Site’de payla??lan veriler Collezione’un g?zetimi ve kontrolü alt?ndad?r. Collezione, mevzuat uyar?nca verilerin gizlili?ini ve bütünlü?ünü sa?lamak ad?na gerekli teknik ?nlemleri alma ve uyarlama konusunda veri sorumlusu olarak gerekli sorumlulu?u üstlenmi?tir. Sitemizin güvenli?ini sa?lamak amac? ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve y?netimsel ?nlem al?nm??t?r. Tüm bilgiler yurti?inde ve yurtd???nda yer alan güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.

 

Sitemiz üzerinden al?nan bilgiler SSL (Secure Socket Layer) olarak adland?r?lan ve güvenli bilgi aktar?m? sa?layan teknoloji ile ta??n?r. Sitemiz üzerinde ?deme bilgilerinizi aktard???n?z sayfalarda taray?c?n?z?n adres sat?r?nda en solda (kulland???n?z taray?c?ya ba?l? olarak sa?da) bir kilit ya da anahtar resmi ve bu adres sat?r?nda bulunan adresin ilk harflerinin http’den https’e d?nü?tü?ünü g?receksiniz. Bunlar? g?rmeniz durumunda sitemizin güvenli sunucular? üzerinde oldu?unuzdan emin olabilirsiniz.

 

 

Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu’ndan Do?an Haklar?n?z Nelerdir?

 

Collezione, kanuni olarak saklamas? gereken kullan?c? bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Collezione taraf?ndan verilerinizin i?lendi?i ve Collezione’un verilerinizi veri sorumlusu s?fat? ile i?ledi?i ?l?üde ki?isel verileriniz ile ilgili;

 

- Ki?isel verileriniz hakk?nda bilgilendirilme,

- Herhangi bir ki?isel verinizin i?lenip i?lenmedi?ini ??renme

-Ki?isel verilerinizin hangi ama?la i?lendi?i ve bu ama? do?rultusunda kullan?l?p kullan?lmad???n? ??renme,

-??lenen ki?isel verilerin kimlere ve hangi ama?la aktar?labilece?ini ??renme,

-Ki?isel verilerin yurt i?inde veya yurt d???nda ü?üncü ki?ilere aktar?lm?? olmas? durumunda bu ki?ileri ??renme;

- Eksik veya yanl?? i?lenmi? ki?isel verilerinizi yahut da i?lenen ki?isel verilerinizde herhangi bir de?i?iklik olmas? halinde bunlar?n düzeltilmesini, güncellenmesini ve/veya silinmesini isteme; ayr?ca bu durumun ki?isel verilerinizin aktar?ld??? ü?üncü ki?ilere bildirilmesini talep etme

-Ki?isel verilerin i?lenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas? halinde ki?isel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

-??lenen verilerin münhas?ran otomatik sistemler vas?tas?yla analiz edilmesi suretiyle ortaya ??kabilecek aleyhte sonu?lara itiraz etme,

-Ki?isel verilerinizin kanuna ayk?r? bir ?ekilde i?lenmesi sebebiyle zarara u?raman?z halinde bu zarar?n tazmin edilmesini isteme haklar?na sahipsiniz.

 

üyelik ve ileti?im tercihlerinizi her zaman sisteme giri? yaparak güncelleyebilirsiniz. E-bültenlerin g?nderilmesi veya mail adresinize teklif g?nderilmesi gibi pazarlama bünyesinde kullan?lan ki?isel verilerinizin onay iznini istedi?iniz zaman geri alabilirsiniz. Herhangi bir zamanda e-bülten üyeli?inden ayr?lmay? se?meniz durumunda, size düzenli aral?klarla g?nderdi?imiz e-bültenlerde yer alan “Duyurulardan haberdar olmak istemiyorsan?z, lütfen t?klay?n?z” ba?lant?s?na t?klayarak, kolayl?kla e-bülten üyeli?inden ayr?labilirsiniz.

 

??bu metinde yer alan haklar?n?z? kullanmak i?in [email protected] adresine üye oldu?unuz e-posta adresiniz ile bildirimde bulunabilirsiniz.

 

Collezione’a ula?abilece?iniz di?er ileti?im bilgeleri a?a??da yer almaktad?r:

 

Akyi?it Ma?azac?l?k A.? | Genel Merkez

Adres : Demirkap? Mahallesi ?n?nü Caddesi No: 48 34214 Mahmutbey/?stanbul

Telefon     : 0212 447 1212 (Hafta i?i her gün (07:00 - 09:30)  (09:45- 12:30) (13:30 -16:00)  (16:15 - 17:30)  saatleri aras?nda 0 850 222 1 259 numaral? telefondan ve  [email protected] adresinden bizlere ula?abilirsiniz.)

E-posta     : [email protected]

 

Siteye üye olmakla ve/veya siteyi kullanmakla, i?bu Gizlilik ve Veri Güvenli?i politikas?n? okudu?umu, ki?isel verilerimin i?bu Gizlilik ve Veri Güvenli?i Politikas? i?eri?inde belirtildi?i ?ekilde depolanmas?na, i?lenmesine, yurtd???na aktar?lmas?na, muhafaza edilmesine a??k?a r?za vermi? oldu?umu ve i?bu metindeki yükümlülükerime ayk?r? davranmam halinde Collezione’un her türlü zarar?n? tazmin edece?imi kabul ve beyan ederim.

内蒙古十一选五前三直选一定牛