Tüketici Yasas?

TüKET?C?N?N KORUNMASI HAKKINDA KANUN

 

 

 

Kanun Numaras?                    : 6502

Kabul Tarihi                           : 7/11/2013

Yay?mland??? R.Gazete          : Tarih: 28/11/2013    Say? : 28835

Yay?mland??? Düstur            : Tertip : 5 Cilt : 54

 


 

 

 

Ama?


B?R?NC? KISIM Ama?, Kapsam ve Tan?mlar


MADDE 1- (1) Bu Kanunun amac?; kamu yarar?na uygun olarak tüketicinin sa?l?k  ve güvenli?i ile ekonomik ??karlar?n? koruyucu, zararlar?n? tazmin edici, ?evresel tehlikelerden korunmas?n? sa?lay?c?, tüketiciyi ayd?nlat?c? ve bilin?lendirici ?nlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu giri?imlerini ?zendirmek ve bu konulardaki politikalar?n olu?turulmas?nda g?nüllü ?rgütlenmeleri te?vik etmeye ili?kin hususlar? düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Kanun, her türlü tüketici i?lemi ile tüketiciye y?nelik uygulamalar? kapsar.

Tan?mlar

MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmas?nda;

a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakan?n?,

b) Bakanl?k: Gümrük ve Ticaret Bakanl???n?,

c) Genel Müdür: Tüketicinin Korunmas? ve Piyasa G?zetimi Genel Müdürünü,

?) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunmas? ve Piyasa G?zetimi Genel Müdürlü?ünü,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat kar??l???nda yap?lan ya da yap?lmas? taahhüt edilen mal sa?lama d???ndaki her türlü tüketici i?leminin konusunu,

e) ?thalat??: Kamu tüzel ki?ileri de dahil olmak üzere mal veya hizmetleri ya da bu mallar?n hammaddelerini yahut ara mallar?n? ticari veya mesleki ama?larla ithal ederek sat?m, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren ger?ek veya tüzel ki?iyi,

f) Kal?c? veri saklay?c?s?: Tüketicinin g?nderdi?i veya kendisine g?nderilen bilgiyi, bu bilginin amac?na uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek ?ekilde kaydedilmesini ve de?i?tirilmeden kopyalanmas?n? sa?layan ve bu bilgiye aynen ula??lmas?na imkan veren k?sa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, haf?za kart? ve benzeri her türlü ara? veya ortam?,

g) Konut finansman? kurulu?u: Konut finansman? kapsam?nda do?rudan tüketiciye kredi kulland?ran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankac?l?k Düzenleme ve Denetleme Kurulu taraf?ndan konut finansman? faaliyetinde bulunmas? uygun g?rülen finansal kiralama ?irketleri ve finansman ?irketlerini,


 

?) Kredi veren: Mevzuat? gere?i tüketicilere kredi vermeye yetkili olan ger?ek veya tüzel ki?iyi,

h) Mal: Al??veri?e konu olan; ta??n?r e?ya, konut veya tatil ama?l? ta??nmaz mallar ile elektronik ortamda kullan?lmak üzere haz?rlanan yaz?l?m, ses, g?rüntü ve benzeri her türlü gayri maddi mallar?,

?) Sa?lay?c?: Kamu tüzel ki?ileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki ama?larla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunan?n ad?na ya da hesab?na hareket eden ger?ek veya tüzel ki?iyi,

i) Sat?c?: Kamu tüzel ki?ileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki ama?larla tüketiciye mal sunan ya da mal sunan?n ad?na ya da hesab?na hareket eden ger?ek veya tüzel ki?iyi,

j)  Teknik  düzenleme:  29/6/2001  tarihli  ve  4703  say?l?  ürünlere  ?li?kin  Teknik  Mevzuat?n  Haz?rlanmas?  ve

Uygulanmas?na Dair Kanunda yer alan tan?m?,

k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan ama?larla hareket eden ger?ek veya tüzel ki?iyi,

l) Tüketici i?lemi: Mal veya hizmet piyasalar?nda kamu tüzel ki?ileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki ama?larla hareket eden veya onun ad?na ya da hesab?na hareket eden ger?ek veya tüzel ki?iler ile tüketiciler aras?nda kurulan, eser, ta??ma, simsarl?k, sigorta, vekalet, bankac?l?k ve benzeri s?zle?meler de dahil olmak üzere her türlü s?zle?me ve hukuki

i?lemi,

m) Tüketici ?rgütleri: Tüketicinin korunmas? amac?yla kurulan dernek, vak?f veya bunlar?n üst kurulu?lar?n?,

n) üretici: Kamu tüzel ki?ileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmu? olan mal ya da bu mallar?n hammaddelerini yahut ara mallar?n? üretenler ile mal üzerine markas?n?, unvan?n? veya herhangi bir ay?rt edici i?aretini koyarak kendisini üretici olarak g?steren ger?ek veya tüzel ki?iyi,

ifade eder.


 

 

 

Temel ilkeler


?K?NC? KISIM

Genel Esaslar


MADDE 4- (1) Bu Kanunda yaz?l? olarak düzenlenmesi ?ng?rülen s?zle?meler ile bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklü?ünde, anla??labilir bir dilde, a??k, sade ve okunabilir bir ?ekilde düzenlenir ve bunlar?n bir nüshas? ka??t üzerinde veya kal?c? veri saklay?c?s? ile tüketiciye verilir. S?zle?mede bulunmas? gereken ?artlardan bir veya birka??n?n bulunmamas? durumunda, eksiklik s?zle?menin ge?erlili?ini etkilemez. Bu eksiklik s?zle?meyi düzenleyen taraf?ndan derhal giderilir.

(2) S?zle?mede ?ng?rülen ko?ullar, s?zle?me süresi i?inde tüketici aleyhine de?i?tirilemez.

(3) Tüketiciden; kendisine sunulan mal veya hizmet kapsam?nda hakl? olarak yap?lmas?n? bekledi?i ve s?zle?meyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri aras?nda yer alan edimler ile s?zle?meyi düzenleyenin kendi menfaati do?rultusunda yapm?? oldu?u masraflar i?in ek bir bedel talep edilemez. Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kurulu?lar ve kart ??karan kurulu?lar taraf?ndan tüketiciye sunulan ürün veya hizmetlerde ise tüketiciden faiz d???nda al?nacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ili?kin usul ve esaslar Bakanl???n g?rü?ü al?narak bu Kanunun ruhuna uygun olarak ve tüketiciyi koruyacak ?ekilde Bankac?l?k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf?ndan belirlenir.


 

(4) Bu Kanunda düzenlenen s?zle?melere istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ili?kin bilgilerin, s?zle?menin eki olarak ka??t üzerinde yaz?l? ?ekilde tüketiciye verilmesi zorunludur. Uzaktan ileti?im arac?yla kurulan s?zle?melerde ise, bu bilgiler kullan?lan uzaktan ileti?im arac?na uygun ?ekilde verilir. Bu bilgilerin tüketiciye verildi?inin ispat? s?zle?meyi düzenleyene aittir.

(5) Tüketicinin yapm?? oldu?u i?lemler nedeniyle k?ymetli evrak niteli?inde sadece nama yaz?l? ve her bir taksit ?demesi i?in ayr? ayr? olacak ?ekilde senet düzenlenebilir. Bu f?kra hükümlerine ayk?r? olarak düzenlenen senetler tüketici y?nünden ge?ersizdir.

(6) Tüketici i?lemlerinde, tüketicinin edimlerine kar??l?k olarak al?nan ?ahsi teminatlar, her ne isim alt?nda olursa olsun adi kefalet say?l?r. Tüketicinin alacaklar?na ili?kin kar?? taraf?a verilen ?ahsi teminatlar di?er kanunlarda aksine hüküm bulunmad?k?a müteselsil kefalet say?l?r.

(7) Temerrüt hali de dahil olmak üzere, tüketici i?lemlerinde bile?ik faiz uygulanmaz.

(8) Bu Kanun tüm düzenlemeleri y?nünden kat?l?m bankalar?n? da kapsar. Uygulama, kar pay? dikkate al?narak


yap?l?r.


 

Tüketici s?zle?melerindeki haks?z ?artlar

MADDE 5- (1) Haks?z ?art; tüketiciyle müzakere edilmeden s?zle?meye dahil edilen ve taraflar?n s?zle?meden


do?an  hak  ve  yükümlülüklerinde  dürüstlük  kural?na  ayk?r?  dü?ecek  bi?imde  tüketici  aleyhine  dengesizli?e  neden  olan s?zle?me ?artlar?d?r.

(2) Tüketiciyle akdedilen s?zle?melerde yer alan haks?z ?artlar kesin olarak hükümsüzdür. S?zle?menin haks?z ?artlar d???ndaki  hükümleri  ge?erlili?ini  korur.  Bu  durumda  s?zle?meyi  düzenleyen,  kesin  olarak  hükümsüz  say?lan  ?artlar olmasayd? di?er hükümlerle s?zle?meyi yapmayacak oldu?unu ileri süremez.

(3) Bir s?zle?me ?art? ?nceden  haz?rlanm??  ve standart s?zle?mede  yer almas? nedeniyle tüketici i?eri?ine etki edememi?se, o s?zle?me ?art?n?n tüketiciyle müzakere edilmedi?i kabul edilir. S?zle?meyi düzenleyen, bir standart ?art?n münferiden müzakere edildi?ini iddia ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür. S?zle?menin bütün olarak de?erlendirilmesinden standart s?zle?me oldu?u sonucuna var?l?rsa, bu s?zle?medeki bir ?art?n belirli unsurlar?n?n veya münferit bir hükmünün müzakere edilmi? olmas?, s?zle?menin kalan k?sm?na bu maddenin uygulanmas?n? engellemez.

(4) S?zle?me ?artlar?n?n yaz?l? olmas? halinde, tüketicinin anlayabilece?i a??k ve anla??l?r bir dilin kullan?lm?? olmas? gerekir. S?zle?mede yer alan bir hükmün a??k ve anla??l?r olmamas? veya birden ?ok anlama gelmesi halinde; bu hüküm, tüketicinin lehine yorumlan?r.

(5) Faaliyetlerini, kanun veya yetkili makamlar taraf?ndan verilen izinle yürütmekte olan ki?i veya kurulu?lar?n haz?rlad?klar? s?zle?melere de niteliklerine bak?lmaks?z?n bu madde hükümleri uygulan?r.

(6) Bir s?zle?me ?art?n?n haks?zl???; s?zle?me konusu olan mal veya hizmetin niteli?i, s?zle?menin kurulu?unda var olan ?artlar ve s?zle?menin di?er hükümleri veya haks?z ?art?n ilgili oldu?u di?er bir s?zle?menin hükümleri dikkate al?nmak suretiyle s?zle?menin kurulu? an?na g?re belirlenir.


 

(7) S?zle?me ?artlar?n?n haks?zl???n?n takdirinde, bu ?artlar a??k ve anla??l?r bir dille yaz?lm?? olmak ko?uluyla, hem s?zle?meden do?an asli edim yükümlülükleri aras?ndaki hem de mal veya hizmetin piyasa de?eri ile s?zle?mede belirlenen fiyat aras?ndaki dengeye ili?kin bir de?erlendirme yap?lamaz.

(8) Bakanl?k, genel olarak kullan?lmak üzere haz?rlanm?? s?zle?melerde yer alan haks?z ?artlar?n, s?zle?me metinlerinden ??kar?lmas? veya kullan?lmas?n?n ?nlenmesi i?in gerekli tedbirleri al?r.

(9) Haks?z ?artlar?n tespit edilmesi ve denetlenmesine ili?kin usul ve esaslar ile s?n?rlay?c? olmamak üzere haks?z ?art oldu?u kabul edilen s?zle?me ?artlar? y?netmelikle belirlenir.

Sat??tan ka??nma

MADDE 6- (1) Vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya a??k?a g?rülebilir herhangi bir yerde te?hir edilen mal?n, sat?l?k olmad??? belirtilen bir ibareye yer verilmedik?e sat???ndan ka??n?lamaz.

(2) Hizmet sa?lamaktan hakl? bir sebep olmaks?z?n ka??n?lamaz.

(3) Ticari veya mesleki ama?larla hareket edenler; aksine bir teamül, ticari ?rf veya adet ya da hakl? bir sebep yoksa; bir mal veya hizmetin sat???n? o mal veya hizmetin, kendisi taraf?ndan belirlenen miktar, say?, ebat gibi ko?ullara ya da ba?ka bir mal veya hizmetin sat?n al?nmas? ?art?na ba?layamaz.

(4) Bakanl?k ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanmas? ve izlenmesine ili?kin i?leri yürütmekle g?revlidir.

Sipari? edilmeyen mal veya hizmetler

MADDE 7- (1) Sipari? edilmeyen mallar?n g?nderilmesi ya da hizmetlerin sunulmas? durumunda, tüketiciye kar?? herhangi  bir  hak  ileri  sürülemez.  Bu  hallerde,  tüketicinin  sessiz  kalmas?  ya  da  mal  veya  hizmeti  kullanm??  olmas?, s?zle?menin kurulmas?na y?nelik kabul beyan? olarak yorumlanamaz. Tüketicinin mal? geri g?ndermek veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülü?ü yoktur.

(2) Bir mal veya hizmetin sipari? edildi?ini iddia eden bu iddias?n? ispatla yükümlüdür.


 

 

 

 

 

Ay?pl? mal


ü?üNCü KISIM Ay?pl? Mal ve Hizmetler B?R?NC? B?LüM Ay?pl? Mallar


MADDE 8- (1) Ay?pl? mal, tüketiciye teslimi an?nda, taraflarca kararla?t?r?lm?? olan ?rnek ya da modele uygun

olmamas? ya da objektif olarak sahip olmas? gereken ?zellikleri ta??mamas? nedeniyle s?zle?meye ayk?r? olan mald?r.

(2) Ambalaj?nda, etiketinde, tan?tma ve kullanma k?lavuzunda, internet portal?nda ya da reklam ve ilanlar?nda yer alan ?zelliklerinden bir veya birden fazlas?n? ta??mayan; sat?c? taraf?ndan bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteli?e ayk?r? olan; muadili olan mallar?n kullan?m amac?n? kar??lamayan, tüketicinin makul olarak bekledi?i faydalar? azaltan veya ortadan kald?ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler i?eren mallar da ay?pl? olarak kabul edilir.


 

(3) S?zle?meye konu olan mal?n, s?zle?mede kararla?t?r?lan süre i?inde teslim edilmemesi veya montaj?n?n sat?c? taraf?ndan veya onun sorumlulu?u alt?nda ger?ekle?tirildi?i durumlarda gere?i gibi monte edilmemesi s?zle?meye ayk?r? ifa olarak de?erlendirilir. Mal?n montaj?n?n tüketici taraf?ndan yap?lmas?n?n ?ng?rüldü?ü hallerde, montaj talimat?ndaki yanl??l?k veya eksiklik nedeniyle montaj hatal? yap?lm??sa, s?zle?meye ayk?r? ifa s?z konusu olur.

Ay?pl? maldan sorumluluk

MADDE 9- (1) Sat?c?, mal? sat?? s?zle?mesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür.

(2) Sat?c?, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yap?lan a??klamalardan haberdar olmad???n? ve haberdar olmas?n?n da kendisinden beklenemeyece?ini veya yap?lan a??klaman?n i?eri?inin sat?? s?zle?mesinin akdi an?nda düzeltilmi? oldu?unu veya sat?? s?zle?mesi kurulma karar?n?n bu a??klama ile nedensellik ba?? i?inde olmad???n? ispatlad??? takdirde a??klaman?n i?eri?i ile ba?l? olmaz.

?spat yükü

MADDE 10- (1) Teslim tarihinden itibaren alt? ay i?inde ortaya ??kan ay?plar?n, teslim tarihinde var oldu?u kabul edilir. Bu durumda mal?n ay?pl? olmad???n?n ispat? sat?c?ya aittir. Bu karine, mal?n veya ay?b?n niteli?i ile ba?da?m?yor ise uygulanmaz.

(2) Tüketicinin, s?zle?menin kuruldu?u tarihte ay?ptan haberdar oldu?u veya haberdar olmas?n?n kendisinden beklendi?i hallerde, s?zle?meye ayk?r?l?k s?z konusu olmaz. Bunlar?n d???ndaki ay?plara kar?? tüketicinin se?imlik haklar? sakl?d?r.

(3) Sat??a sunulacak ay?pl? mal üzerine ya da ambalaj?na, üretici, ithalat?? veya sat?c? taraf?ndan tüketicinin kolayl?kla okuyabilece?i ?ekilde mal?n ay?b?na ili?kin a??klay?c? bilgiyi i?eren bir etiket konulur. Bu etiketin tüketiciye verilmesi veya ay?ba ili?kin a??klay?c? bilginin tüketiciye verilen fatura, fi? veya sat?? belgesi üzerinde a??k?a g?sterilmesi zorunludur. Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler ise hi?bir ?ekilde piyasaya arz edilemez. Bu ürünlere, ürünlere ?li?kin Teknik Mevzuat?n Haz?rlanmas? ve Uygulanmas?na Dair Kanun ve ilgili di?er mevzuat hükümleri uygulan?r.

Tüketicinin se?imlik haklar?

MADDE 11- (1) Mal?n ay?pl? oldu?unun anla??lmas? durumunda tüketici;

a) Sat?lan? geri vermeye haz?r oldu?unu bildirerek s?zle?meden d?nme, b) Sat?lan? al?koyup ay?p oran?nda sat?? bedelinden indirim isteme,

c) A??r? bir masraf gerektirmedi?i takdirde, bütün masraflar? sat?c?ya ait olmak üzere sat?lan?n ücretsiz onar?lmas?n?


isteme,


 

?) ?mkan varsa, sat?lan?n ay?ps?z bir misli ile de?i?tirilmesini isteme,

se?imlik haklar?ndan birini kullanabilir. Sat?c?, tüketicinin tercih etti?i bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) ücretsiz onar?m veya mal?n ay?ps?z misli ile de?i?tirilmesi haklar? üretici veya ithalat??ya kar?? da kullan?labilir.


Bu f?kradaki haklar?n yerine getirilmesi konusunda sat?c?, üretici ve ithalat?? müteselsilen sorumludur. üretici veya ithalat??, mal?n kendisi taraf?ndan piyasaya sürülmesinden sonra ay?b?n do?du?unu ispat etti?i takdirde sorumlu tutulmaz.


 

(3) ücretsiz onar?m veya mal?n ay?ps?z misli ile de?i?tirilmesinin sat?c? i?in orant?s?z gü?lükleri beraberinde getirecek olmas?  halinde  tüketici,  s?zle?meden  d?nme  veya  ay?p  oran?nda  bedelden  indirim  haklar?ndan  birini  kullanabilir. Orant?s?zl???n tayininde mal?n ay?ps?z de?eri, ay?b?n ?nemi ve di?er se?imlik haklara ba?vurman?n tüketici a??s?ndan sorun te?kil edip etmeyece?i gibi hususlar dikkate al?n?r.

(4) ücretsiz onar?m veya mal?n ay?ps?z misli ile de?i?tirilmesi haklar?ndan birinin se?ilmesi durumunda bu talebin sat?c?ya, üreticiye veya ithalat??ya y?neltilmesinden itibaren azami otuz i? günü, konut ve tatil ama?l? ta??nmazlarda ise al tm?? i? günü i?inde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyar?nca ??kar?lan y?netmelik eki listede yer alan mallara ili?kin, tüketicinin ücretsiz onar?m talebi, y?netmelikte belirlenen azami tamir süresi i?inde yerine getirilir. Aksi halde tüketici di?er se?imlik haklar?n? kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin s?zle?meden d?nme veya ay?p oran?nda bedelden indirim hakk?n? se?ti?i durumlarda, ?demi? oldu?u bedelin tümü veya bedelden yap?lan indirim tutar? derhal tüketiciye iade edilir.

(6) Se?imlik haklar?n kullan?lmas? nedeniyle ortaya ??kan tüm masraflar, tüketicinin se?ti?i hakk? yerine getiren taraf?a kar??lan?r. Tüketici bu se?imlik haklar?ndan biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 say?l? Türk Bor?lar Kanunu hükümleri uyar?nca tazminat da talep edebilir.

Zamana??m?

MADDE 12- (1) Kanunlarda veya taraflar aras?ndaki s?zle?mede daha uzun bir süre belirlenmedi?i takdirde, ay?pl? maldan  sorumluluk,  ay?p  daha  sonra  ortaya  ??km??  olsa  bile,  mal?n  tüketiciye  teslim  tarihinden  itibaren  iki  y?ll?k zamana??m?na tabidir. Bu süre konut veya tatil ama?l? ta??nmaz mallarda ta??nmaz?n teslim tarihinden itibaren be? y?ld?r.

(2) Bu Kanunun 10 uncu maddesinin ü?üncü f?kras? sakl? olmak üzere ikinci el sat??larda sat?c?n?n ay?pl? maldan sorumlulu?u bir y?ldan, konut veya tatil ama?l? ta??nmaz mallarda ise ü? y?ldan az olamaz.

(3) Ay?p, a??r kusur ya da hile ile gizlenmi?se zamana??m? hükümleri uygulanmaz.


 

 

 

Ay?pl? hizmet


?K?NC? B?LüM Ay?pl? Hizmetler


MADDE 13- (1) Ay?pl? hizmet, s?zle?mede belirlenen süre i?inde ba?lamamas? veya taraflarca kararla?t?r?lm?? olan

ve objektif olarak sahip olmas? gereken ?zellikleri ta??mamas? nedeniyle s?zle?meye ayk?r? olan hizmettir.

(2) Hizmet sa?lay?c?s? taraf?ndan bildirilen, internet portal?nda veya reklam ve ilanlar?nda yer alan ?zellikleri ta??mayan ya da yararlanma amac? bak?m?ndan de?erini veya tüketicinin ondan makul olarak bekledi?i faydalar? azaltan veya ortadan kald?ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler i?eren hizmetler ay?pl?d?r.

Ay?pl? hizmetten sorumluluk

MADDE 14- (1) Sa?lay?c?, hizmeti s?zle?meye uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.


 

(2) Sa?lay?c?, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yap?lan a??klamalardan haberdar olmad???n? ve haberdar olmas?n?n da kendisinden beklenemeyece?ini veya yap?lan a??klaman?n i?eri?inin hizmet s?zle?mesinin kuruldu?u tarihte düzeltilmi?  oldu?unu  veya  hizmet  s?zle?mesinin  kurulmas?  karar?n?n  bu  a??klama  ile  nedensellik  ba??  i?ermedi?ini ispatlad??? takdirde a??klaman?n i?eri?i ile ba?l? olmaz.

Tüketicinin se?imlik haklar?

MADDE 15- (1) Hizmetin ay?pl? ifa edildi?i durumlarda tüketici, hizmetin yeniden g?rülmesi, hizmet sonucu ortaya ??kan eserin ücretsiz onar?m?, ay?p oran?nda bedelden indirim veya s?zle?meden d?nme haklar?ndan birini sa?lay?c?ya kar?? kullanmakta serbesttir. Sa?lay?c?, tüketicinin tercih etti?i bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Se?imlik haklar?n kullan?lmas? nedeniyle ortaya ??kan tüm masraflar sa?lay?c? taraf?ndan kar??lan?r. Tüketici, bu se?imlik haklar?ndan biri ile birlikte Türk Bor?lar Kanunu hükümleri uyar?nca tazminat da talep edebilir.

(2) ücretsiz onar?m veya hizmetin yeniden g?rülmesinin sa?lay?c? i?in orant?s?z gü?lükleri beraberinde getirecek olmas? halinde tüketici bu haklar? kullanamaz. Orant?s?zl???n  tayininde hizmetin  ay?ps?z de?eri, ay?b?n ?nemi ve di?er se?imlik haklara ba?vurman?n tüketici a??s?ndan sorun te?kil edip etmeyece?i gibi hususlar dikkate al?n?r.

(3) Tüketicinin s?zle?meden d?nme veya ay?p oran?nda bedelden indirim hakk?n? se?ti?i durumlarda, ?demi? oldu?u bedelin tümü veya bedelden indirim yap?lan tutar derhal tüketiciye iade edilir.

(4) ücretsiz onar?m veya hizmetin yeniden g?rülmesinin se?ildi?i hallerde, hizmetin niteli?i ve tüketicinin bu hizmetten yararlanma amac? dikkate al?nd???nda, makul say?labilecek bir süre i?inde ve tüketici i?in ciddi sorunlar do?urmayacak   ?ekilde   bu   talep   sa?lay?c?   taraf?ndan   yerine   getirilir.   Her   halükarda   bu   süre   talebin   sa?lay?c?ya y?neltilmesinden itibaren otuz i? gününü ge?emez. Aksi takdirde tüketici di?er se?imlik haklar?n? kullanmakta serbesttir.

Zamana??m?

MADDE 16- (1) Kanunlarda veya taraflar aras?ndaki s?zle?mede daha uzun bir süre belirlenmedi?i takdirde, ay?pl? hizmetten sorumluluk, ay?p daha sonra ortaya ??km?? olsa bile, hizmetin ifas? tarihinden itibaren iki y?ll?k zamana??m?na tabidir.

(2) Ay?p, a??r kusur ya da hile ile gizlenmi?se zamana??m? hükümleri uygulanmaz.


 

 

 

 

 

Taksitle sat?? s?zle?meleri


D?RDüNCü KISIM Tüketici S?zle?meleri B?R?NC? B?LüM Taksitle Sat??


MADDE 17- (1) Taksitle sat?? s?zle?mesi, sat?c? veya sa?lay?c?n?n mal?n teslimi veya hizmetin ifas?n? üstlendi?i, tüketicinin de bedeli k?s?m k?s?m ?dedi?i s?zle?melerdir.

(2) Tüketicinin, kira süresi sonunda bir mal?n  mülkiyetini edinme zorunlulu?unun bulundu?u finansal kiralama s?zle?meleri hakk?nda da bu B?lüm hükümleri uygulan?r.

(3) Taksitle sat?? s?zle?mesi yaz?l? olarak kurulmad?k?a ge?erli olmaz. Ge?erli bir s?zle?me yapmam?? olan sat?c? veya sa?lay?c?, sonradan s?zle?menin ge?ersizli?ini tüketicinin aleyhine olacak ?ekilde ileri süremez.


 

Cayma hakk?

MADDE 18- (1) Tüketici, yedi gün i?inde herhangi bir gerek?e g?stermeksizin ve cezai ?art ?demeksizin taksitle sat?? s?zle?mesinden cayma hakk?na sahiptir.

(2) Cayma hakk?n?n kullan?ld???na dair bildirimin bu süre i?inde sat?c? veya sa?lay?c?ya y?neltilmi? olmas? yeterlidir. Sat?c? veya sa?lay?c?, cayma hakk? konusunda tüketicinin bilgilendirildi?ini ispat etmekle yükümlüdür.

(3) Sat?c? cayma süresi i?inde mal? tüketiciye teslim etmi?se tüketici, mal? ancak ola?an bir g?zden ge?irmenin gerektirdi?i ?l?üde kullanabilir; aksi takdirde tüketici cayma hakk?n? kullanamaz. Cayma hakk? süresi sona ermeden ?nce, tüketicinin onay? ile hizmetin ifas?na ba?lanan hizmet s?zle?melerinde de tüketici cayma hakk?n? kullanamaz.

(4) Tüketicinin sat?c?y? buldu?u finansal kiralama i?lemlerinde cayma hakk? kullan?lamaz.

Temerrüt

MADDE 19- (1) Taksitle sat?? s?zle?melerinde tüketicinin taksitleri ?demede temerrüde dü?mesi durumunda, sat?c? veya sa?lay?c?, kalan borcun tümünün ifas?n? talep etme hakk?n? sakl? tutmu?sa, bu hak ancak sat?c? veya sa?lay?c?n?n bütün edimlerini ifa etmi? olmas?, tüketicinin de kalan borcun en az onda birini olu?turan ve birbirini izleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en az d?rtte birini olu?turan bir taksidi ?demede temerrüde dü?mesi halinde kullan?labilir. Sat?c? veya sa?lay?c?n?n  bu  hakk?  kullanabilmesi  i?in  tüketiciye  en  az  otuz  gün  süre  vererek  muacceliyet  uyar?s?nda  bulunmas? zorunludur.

(2) Muaccel k?l?nan taksitlerin hesaplanmas?nda faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate al?nmaz.

Erken ?deme

MADDE 20- (1) Tüketici, bor?land??? toplam miktar? ?nceden ?deyebilece?i gibi vadesi gelmemi? bir ya da birden ?ok taksit ?demesinde de bulunabilir. Her iki durumda da sat?c? veya sa?lay?c?, faiz veya komisyon ald??? durumlarda ?denen miktara g?re gerekli tüm faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür.

Di?er hususlar

MADDE 21- (1) Tüketicinin ta??n?r bir mal?n sat?? bedelini ?nceden k?s?m k?s?m ?demeyi, sat?c?n?n da bedelin tamamen ?denmesinden sonra sat?lan? tüketiciye teslim etmeyi üstlendikleri ve ?deme süresi bir y?ldan daha uzun veya belirsiz olan s?zle?meler hakk?nda Türk Bor?lar Kanununun ?n ?demeli taksitle sat?? hükümleri uygulan?r.

(2) S?zle?menin zorunlu i?eri?i, tüketici ile sat?c? ve sa?lay?c?n?n hak ve yükümlülükleri, cayma hakk?, erken ?deme

ile di?er hususlara ili?kin usul ve esaslar y?netmelikle belirlenir.


 

 

 

Tüketici kredisi s?zle?meleri


?K?NC? B?LüM Tüketici Kredileri


MADDE 22- (1) Tüketici kredisi s?zle?mesi, kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri bir menfaat kar??l???nda ?demenin ertelenmesi, ?dün? veya benzeri finansman ?ekilleri arac?l???yla kredi verdi?i veya kredi vermeyi taahhüt etti?i s?zle?meyi ifade eder.


 

(2)  Kredi  kart?  s?zle?meleri,  faiz  veya  benzeri  bir  menfaat  kar??l???nda,  ?demenin  ü?  aydan  daha  uzun  süre ertelenmesi veya benzer ?ekilde taksitle ?deme imkan? sa?lanmas? halinde tüketici kredisi s?zle?mesi olarak de?erlendirilir. Ancak bu durumda uygulanacak faiz oran? kredi kart? s?zle?mesi uyar?nca belirlenen orandan fazla olamaz.

(3) Tüketici kredisi s?zle?mesi yaz?l? olarak kurulmad?k?a ge?erli olmaz. Ge?erli bir s?zle?me yapmam?? olan kredi veren, sonradan s?zle?menin ge?ersizli?ini tüketicinin aleyhine olacak ?ekilde ileri süremez.

S?zle?me ?ncesi bilgilendirme yükümlülü?ü

MADDE 23- (1) Kredi verenin ve varsa kredi arac?s?n?n, tüketiciye, teklif ettikleri kredi s?zle?mesinin ko?ullar?n? i?eren s?zle?me ?ncesi bilgi formunu, s?zle?menin kurulmas?ndan makul bir süre ?nce vermesi zorunludur.

Cayma hakk?

MADDE 24- (1) Tüketici, on d?rt gün i?inde herhangi bir gerek?e g?stermeksizin ve cezai ?art ?demeksizin tüketici kredisi s?zle?mesinden cayma hakk?na sahiptir.

(2) Kredi veren, cayma hakk? oldu?u konusunda tüketicinin bilgilendirildi?ini ispat etmekle yükümlüdür. Cayma hakk?n?n kullan?ld???na dair bildirimin cayma hakk? süresi i?inde kredi verene y?neltilmi? olmas? yeterlidir.

(3) Cayma hakk?n? kullanan tüketicinin krediden faydaland??? hallerde, tüketici, anaparay? ve kredinin kullan?ld??? tarihten anaparan?n geri ?dendi?i tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden  faizi en  ge? cayma  bildirimini kredi verene g?ndermesinden sonra otuz gün i?inde geri ?der. Bu süre i?inde ?deme yap?lmamas? halinde tüketici kredisinden cay?lmam?? say?l?r. Faiz, akd? faiz oran?na g?re hesaplan?r. Tüketiciden, hesaplanan akd? faiz ve bir kamu kurum veya kurulu?una veya ü?üncü ki?ilere ?denmi? olan masraflar d???nda herhangi bir bedel talep edilemez.

Faiz oran?

MADDE 25- (1) Belirli süreli tüketici kredisi s?zle?melerinde faiz oran? sabit olarak belirlenir. S?zle?menin kuruldu?u tarihte belirlenen bu oran tüketici aleyhine de?i?tirilemez.

(2) Tüketici kredisi s?zle?melerinde, akd? faiz, efektif y?ll?k faiz veya kredinin toplam maliyetinin yer almamas? durumunda, kredi tutar? faizsiz olarak s?zle?me süresinin sonuna kadar kullan?l?r. Efektif faiz oran?, oldu?undan dü?ük g?sterilmi?se, kredinin  toplam maliyetinin  hesaplanmas?nda esas al?nacak  akd? faiz oran?, dü?ük g?sterilen  efektif faiz oran?na uyacak ?ekilde yeniden belirlenir. Bu hallerde ?deme plan?, yap?lan de?i?ikliklere g?re yeniden düzenlenir.

S?zle?mede de?i?iklik yap?lmas?

MADDE 26- (1) Belirli süreli kredi s?zle?mesinin ?artlar?, tüketici aleyhine de?i?tirilemez.

(2) Belirsiz süreli kredi s?zle?melerinde faiz oran?nda de?i?iklik yap?lmas? halinde, bu de?i?ikli?in yürürlü?e girmesinden otuz gün ?nce, tüketiciye ka??t üzerinde veya kal?c? veri saklay?c?s? arac?l???yla yaz?l? olarak bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimde, yeni faiz oran?n?n yürürlü?e girmesinden sonra yap?lacak ?demelerin tutar?, say?s? ile aral?klar?n?n de?i?mesine ili?kin ayr?nt?lara yer verilir. Faiz oran?n?n art?r?lmas? halinde, yeni faiz oran? geriye d?nük olarak uygulanamaz. Tüketici, bildirim tarihinden itibaren en ge? altm?? gün i?inde borcun tamam?n? ?dedi?i ve kredi kullanmaya son verdi?i takdirde faiz art???ndan etkilenmez.


 

Erken ?deme

MADDE 27- (1) Tüketici, vadesi gelmemi? bir veya birden ?ok taksit ?demesinde bulunabilir veya kredi borcunun tamam?n? erken ?deyebilir. Bu hallerde kredi veren, erken ?denen miktara g?re gerekli tüm faiz ve di?er maliyet unsurlar?na ili?kin indirim yapmakla yükümlüdür.

Temerrüt

MADDE 28- (1) Belirli süreli kredi s?zle?melerinde tüketicinin taksitleri ?demede temerrüde dü?mesi durumunda, kredi veren, borcun tamam?n?n ifas?n? talep etme hakk?n? sakl? tutmu?sa, bu hak ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmi? olmas?, tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ?demede temerrüde dü?mesi halinde kullan?labilir. Kredi verenin bu hakk? kullanabilmesi i?in tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyar?s?nda bulunmas? zorunludur.

(2) Muaccel k?l?nan taksitlerin hesaplanmas?nda faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate al?nmaz.

Sigorta yapt?r?lmas?

MADDE 29- (1) Tüketicinin yaz?l? veya kal?c? veri saklay?c?s? arac?l???yla a??k talebi olmaks?z?n kredi ile ilgili sigorta yapt?r?lamaz. Tüketicinin sigorta yapt?rmak istemesi halinde, istedi?i sigorta ?irketinden sa?lad??? teminat, kredi veren taraf?ndan kabul edilmek zorundad?r. Bu sigortan?n kredi konusuyla, mebla? sigortalar?nda kalan bor? tutar?yla ve vadesiyle uyumlu olmas? gerekir.

Ba?l? krediler

MADDE 30- (1) Ba?l? kredi s?zle?mesi; tüketici kredisinin münhas?ran belirli bir mal?n veya hizmetin tedarikine ili?kin bir s?zle?menin finansman? i?in verildi?i ve bu iki s?zle?menin objektif a??dan ekonomik birlik olu?turdu?u s?zle?medir.

(2) Ekonomik birli?in varl???;

a) Sat?c? veya sa?lay?c?n?n tüketici i?in krediyi finanse etti?i,

b) ü?üncü bir taraf?a finanse edilmesi durumunda, kredi verenin kredi s?zle?mesinin imzalanmas? veya haz?rlanmas? ile ilgili olarak sat?c? veya sa?lay?c?n?n hizmetlerinden yararland???,

c) Belirli bir mal veya hizmetin verilmesinin kredi s?zle?mesinde a??k?a belirtildi?i, durumlar?ndan en az birinin varl??? halinde kabul edilir.

(3) Tüketicinin mal veya hizmet tedarikine ili?kin s?zle?meden caymas? ve buna ili?kin bildirimin cayma süresi i?inde ayr?ca kredi verene de y?neltilmesi halinde, ba?l? kredi s?zle?mesi de herhangi bir tazminat veya cezai ?art ?deme yükümlülü?ü olmaks?z?n sona erer.

(4) Ba?l? kredilerde, mal veya hizmet hi? ya da gere?i gibi teslim veya ifa edilmez ise sat?c?, sa?lay?c? ve kredi veren, tüketicinin sat?? s?zle?mesinden d?nme veya bedelden indirim hakk?n? kullanmas? halinde müteselsilen sorumludur. Tüketicinin  bedelden indirim hakk?n? kullanmas? halinde ba?l? kredi de bu oranda indirilir ve ?deme plan? buna g?re de?i?tirilir. Tüketicinin s?zle?meden  d?nme hakk?n? kullanmas?  halinde, o  güne kadar yapm??  oldu?u ?demenin  iadesi hususunda sat?c?, sa?lay?c? ve kredi veren müteselsilen sorumludur. Ancak, kredi verenin sorumlulu?u; mal?n teslim veya hizmetin ifa edilmedi?i durumlarda sat?? s?zle?mesinde veya ba?l? kredi s?zle?mesinde belirtilen mal?n teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, mal?n teslim veya hizmetin ifa edildi?i durumlarda mal?n teslim veya hizmetin ifa edildi?i tarihten itibaren, kullan?lan kredi miktar? ile s?n?rl? olmak üzere bir y?ld?r.


 

(5) Kredi veren ile sat?c? veya sa?lay?c? aras?nda belirli bir mal?n veya hizmetin tedarikine ili?kin bir s?zle?me olmaks?z?n, tüketicinin kendisi taraf?ndan belirlenen mal?n veya hizmetin bedelinin kredi veren taraf?ndan ?denmesi suretiyle kulland?r?lan krediler ba?l? kredi say?lmaz.

Di?er hususlar

MADDE 31- (1) Belirli süreli kredi s?zle?mesine ili?kin bir hesap a??lmas? ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili i?lemler yap?lmas? durumunda, tüketiciden bu hesaba ili?kin herhangi bir isim alt?nda ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yaz?l? talebi olmamas? halinde kredinin ?denmesi ile kapan?r.

(2) Tüketicinin a??k talimat? olmaks?z?n, belirli süreli kredi s?zle?mesi ile ili?kili bir kredili mevduat s?zle?mesi yap?lamaz.

(3) Kart ??karan kurulu?lar, tüketicilere y?ll?k üyelik aidat? ve benzeri isim alt?nda ücret tahsil etmedikleri bir kredi kart? türü sunmak zorundad?r.

(4) S?zle?me ?ncesi bilgilendirme, s?zle?menin zorunlu i?eri?i, kapsam d??? s?zle?meler, tüketici ile kredi verenin hak ve yükümlülükleri, cayma hakk?, erken ?deme, efektif y?ll?k faizin hesaplanmas?, tüketici kredilerine ili?kin reklamlar?n zorunlu i?eri?i, fesih hakk?n?n kullan?lmas?, temerrüt, kredinin devri, ba?l? kredi ile di?er hususlara ili?kin usul ve esaslar

y?netmelikle belirlenir.


 

 

 

Konut finansman? s?zle?meleri


ü?üNCü B?LüM Konut Finansman?


MADDE 32- (1) Konut finansman? s?zle?mesi, konut edinmeleri amac?yla; tüketicilere kredi kulland?r?lmas?, konutlar?n finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanmas?, sahip olduklar? konutlar?n teminat? alt?nda tüketicilere kredi kulland?r?lmas? ve bu kredilerin yeniden finansman? amac?yla kredi kulland?r?lmas?na y?nelik s?zle?medir.

(2) Konut finansman? s?zle?mesi yaz?l? olarak kurulmad?k?a ge?erli olmaz. Ge?erli bir s?zle?me yapmam?? olan konut finansman? kurulu?u, sonradan s?zle?menin ge?ersizli?ini tüketicinin aleyhine olacak ?ekilde ileri süremez.

S?zle?me ?ncesi bilgilendirme yükümlülü?ü

MADDE  33-  (1)  Konut  finansman?  kurulu?lar?,  tüketiciye,  konut  finansman?  s?zle?mesinin  ko?ullar?n?  i?eren s?zle?me ?ncesi bilgi formunu, s?zle?menin kurulmas?ndan makul bir süre ?nce vermek zorundad?r.

Temerrüt

MADDE 34- (1) Tüketicinin taksitleri ?demede temerrüde dü?mesi durumunda konut finansman? kurulu?u, kalan borcun tamam?n?n ifas?n? talep etme hakk?n? sakl? tutmu?sa, bu hak ancak konut finansman? kurulu?unun bütün edimlerini ifa etmi? olmas? ve tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ?demede temerrüde dü?mesi halinde kullan?labilir. Konut finansman? kurulu?unun  bu  hakk?n? kullanabilmesi i?in  tüketiciye en  az otuz gün  süre vererek  muacceliyet uyar?s?nda bulunmas? gerekir.

(2) Muaccel k?l?nan taksitlerin hesaplanmas?nda faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate al?nmaz.


 

(3) Finansal kiralama i?lemlerinde, muacceliyet uyar?s?nda verilen süre i?inde tüketicinin edimini yerine getirmemesi halinde, bu sürenin sona ermesini takiben konut finansman? kurulu?u kalan borcun tamam?n? ifa etme hakk?n? kullanmak üzere konut finansman? s?zle?mesini feshetti?i takdirde, konutu derhal sat??a ??karmakla yükümlüdür. Konut finansman? kurulu?u sat?? ?ncesinde konut i?in 6/12/2012 tarihli ve 6362 say?l? Sermaye Piyasas? Kanunu uyar?nca yetki verilmi? olan ki?i veya kurumlara k?ymet takdiri yapt?r?r. Takdir edilen k?ymet, sat??tan en az on i? günü ?nce tüketiciye bildirilir. Konut finansman? kurulu?u takdir edilen k?ymeti dikkate alarak basiretli bir tacir gibi davranmak suretiyle konutun sat???n? ger?ekle?tirir. Konutun sat???ndan elde edilen bedelin, kalan borcu a?mas? halinde a?an k?s?m tüketiciye derhal ?denir. Konut finansman?na y?nelik finansal kiralama i?lemlerinde 21/11/2012 tarihli ve 6361 say?l? Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ?irketleri Kanununun 33 üncü maddesi uygulanmaz.

(4) Konutun sat???n?n bu maddenin ü?üncü f?kras? kapsam?nda ger?ekle?tirilmesi ve varsa elde edilen bedelin kalan borcu a?an k?sm?n?n tüketiciye ?denmesini takiben tüketici veya zilyetli?in devredilmi? olmas? halinde zilyetli?i elinde bulunduran ü?üncü ?ah?slar konutu tahliye etmekle yükümlüdür. Konutun tahliye edilmemesi halinde konut sahibi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 say?l? ?cra ve ?flas Kanununun 26 nc? ve 27 nci maddeleri uyar?nca tüketici veya zilyetli?i elinde bulunduran ü?üncü ?ah?slar aleyhine icra yoluna ba?vurabilir.

Ba?l? krediler

MADDE 35- (1) Ba?l? kredi s?zle?mesi; konut finansman? kredisinin münhas?ran belirli bir konutun sat?n al?nmas? durumunda bir s?zle?menin finansman? i?in verildi?i ve bu iki s?zle?menin objektif a??dan ekonomik bir birlik olu?turdu?u s?zle?medir.

(2) Ba?l? kredilerde, konutun hi? ya da gere?i gibi teslim edilmemesi nedeniyle tüketicinin bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen se?imlik haklar?ndan birini kullanmas? halinde, sat?c? ve konut finansman? kurulu?u müteselsilen sorumludur. Ancak, konut finansman? kurulu?unun sorumlulu?u; konutun teslim edilmemesi durumunda konut sat?? s?zle?mesinde veya ba?l? kredi s?zle?mesinde belirtilen konut teslim tarihinden, konutun teslim edilmesi durumunda konutun teslim edildi?i tarihten itibaren, kullan?lan kredi miktar? ile s?n?rl? olmak üzere bir y?ld?r.

(3) Konut finansman? kurulu?lar? taraf?ndan verilen kredilerin ipotek finansman? kurulu?lar?na, konut finansman? fonlar?na veya ipotek teminatl? menkul k?ymet teminat havuzlar?na devrolmas? halinde dahi, kredi veren konut finansman? kurulu?unun sorumlulu?u devam eder. Krediyi devralan kurulu? bu madde kapsam?nda sorumlu olmaz.

(4) Konut finansman? kurulu?u ile sat?c? aras?nda belirli bir konutun tedarikine ili?kin bir s?zle?me olmaks?z?n, tüketicinin kendisi taraf?ndan belirlenen konutun bedelinin kredi veren  konut finansman? kurulu?u taraf?ndan ?denmesi suretiyle kulland?r?lan krediler ba?l? kredi say?lmaz.

Faiz oran?

MADDE 36- (1) Kredilerde geri ?deme tutarlar?n?n, finansal kiralama i?lemlerinde ise kira bedellerinin anaparay? a?an k?sm? bu madde kapsam?nda faiz olarak kabul edilir.


 

(2) S?zle?mede belirtilmek suretiyle konut finansman?na y?nelik kredilerde ve finansal kiralama i?lemlerinde faiz oran? sabit veya de?i?ken olarak ya da ayn? kredi i?in her iki y?ntem esas al?nmak suretiyle belirlenebilir. Faiz oran?n?n sabit olarak belirlenmesi halinde, s?zle?menin kuruldu?u tarihte belirlenen oran taraflar?n r?zas? d???nda de?i?tirilemez. Oran?n de?i?ken olarak belirlenmesi halinde ise, ba?lang??ta s?zle?mede belirlenen oran, d?nemsel geri ?deme tutar? ba?lang??ta s?zle?mede belirlenen azami d?nemsel geri ?deme tutar?n? a?mamak ko?uluyla ve s?zle?mede belirlenecek yurt i?inde veya yurt d???nda genel kabul g?rmü? ve yayg?n olarak kullan?lan endekslerden en dü?ük olan? baz al?narak de?i?tirilebilir. Oranlar?n de?i?ken olarak belirlenmesi halinde bu y?ntemin muhtemel etkileri konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi ?artt?r. Bu ama?larla kullan?labilecek referans faizler ve endeksler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas? taraf?ndan belirlenir.

Erken ?deme

MADDE 37- (1) Tüketici, vadesi gelmemi? bir veya birden ?ok taksit ?demesinde bulunabilece?i gibi, konut finansman? borcunun tamam?n? erken ?deyebilir. Bu hallerde, konut finansman? kurulu?u, erken ?denen miktara g?re gerekli tüm faiz ve di?er maliyet unsurlar?na ili?kin indirim yapmakla yükümlüdür.

(2)  Faiz  oran?n?n  sabit  olarak  belirlenmesi  halinde,  s?zle?mede  yer  verilmek  suretiyle,  bir  ya  da  birden  fazla ?demenin vadesinden ?nce yap?lmas? durumunda, konut finansman? kurulu?u taraf?ndan tüketiciden erken ?deme tazminat? talep edilebilir. Erken ?deme tazminat? gerekli faiz indirimi yap?larak hesaplanan ve tüketici taraf?ndan konut finansman? kurulu?una erken ?denen tutar?n kalan vadesi otuz alt? ay? a?mayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz alt? ay? a?an kredilerde ise yüzde ikisini ge?emez. Oranlar?n de?i?ken olarak belirlenmesi halinde tüketiciden erken ?deme tazminat? talep edilemez.

Sigorta yapt?r?lmas?

MADDE 38- (1) Tüketicinin yaz?l? veya kal?c? veri saklay?c?s? arac?l???yla a??k talebi olmaks?z?n kredi ile ilgili sigorta yapt?r?lamaz. Tüketicinin sigorta yapt?rmak istemesi halinde, istedi?i sigorta ?irketinden sa?lad??? teminat, konut finansman? kurulu?u taraf?ndan kabul edilmek zorundad?r. Bu sigortan?n kredi konusuyla, mebla? sigortalar?nda kalan bor? tutar?yla ve vadesiyle uyumlu olmas? gerekir.

Di?er hususlar

MADDE 39- (1) Konut finansman? s?zle?mesine ili?kin bir hesap a??lmas? ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili i?lemler yap?lmas? durumunda, tüketiciden bu hesaba ili?kin herhangi bir isim alt?nda ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yaz?l? talebi olmamas? halinde kredinin ?denmesi ile kapan?r.

(2) Tüketicinin a??k talimat? olmaks?z?n konut finansman? s?zle?mesi ile ili?kili bir kredili mevduat s?zle?mesi yap?lamaz.

(3) Bu B?lüm hükümlerinin uygulanmas?nda, konut yap? kooperatiflerinin ger?ek ki?i ortaklar? da tüketici olarak

kabul edilir.

(4) S?zle?me ?ncesi bilgilendirme, tüketici ile konut finansman? kurulu?unun hak ve yükümlülükleri, s?zle?menin zorunlu  i?eri?i, konut finansman? reklamlar?,  yeniden  finansman, ba?l? kredi, temerrüt, erken  ?deme  ve  y?ll?k  maliyet oran?n?n hesaplanmas? ile di?er hususlara ili?kin usul ve esaslar y?netmelikle belirlenir. 

 

 

?n ?demeli konut sat?? s?zle?meleri


D?RDüNCü B?LüM ?n ?demeli Konut Sat???


MADDE 40- (1) ?n ?demeli konut sat?? s?zle?mesi, tüketicinin konut ama?l? bir ta??nmaz?n sat?? bedelini ?nceden pe?in veya taksitle ?demeyi, sat?c?n?n da bedelin tamamen veya k?smen ?denmesinden sonra ta??nmaz? tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendi?i s?zle?medir.

(2) Tüketicilere s?zle?menin kurulmas?ndan en az bir gün ?nce, Bakanl?k?a belirlenen hususlar? i?eren ?n bilgilendirme formu verilmek zorundad?r.

(3) Yap? ruhsat? al?nmadan, tüketicilerle ?n ?demeli konut sat?? s?zle?mesi yap?lamaz.

?ekil ?art?

MADDE 41- (1) ?n ?demeli konut sat???n?n tapu siciline tescil edilmesi, sat?? vaadi s?zle?mesinin ise noterde düzenleme ?eklinde yap?lmas? zorunludur. Aksi halde sat?c?, sonradan s?zle?menin ge?ersizli?ini tüketicinin aleyhine olacak ?ekilde ileri süremez.

(2) Sat?c?, ge?erli bir s?zle?me yap?lm?? olmad?k?a tüketiciden herhangi bir isim alt?nda ?deme yapmas?n? veya tüketiciyi bor? alt?na sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

Teminat

MADDE 42- (1) Bakanl?k?a projedeki konut adedi ya da projenin toplam bedeli kriterine g?re belirlenecek büyüklü?ün üzerindeki projeler i?in sat?c?n?n ?n ?demeli konut sat???na ba?lamadan ?nce; kapsam?, ko?ullar? ve uygulama esaslar? Hazine Müste?arl???nca belirlenen bina tamamlama sigortas? yapt?rmas? veya Bakanl?k?a belirlenen di?er teminat ve ?artlar? sa?lamas? zorunludur.

(2)  Bina  tamamlama  sigortas?  kapsam?nda  sa?lanan  tazminat,  teminat  ve  benzeri  güvenceler  iflas  veya  tasfiye

masas?na dahil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.

Cayma hakk?

MADDE 43- (1) Tüketici, on d?rt gün i?inde herhangi bir gerek?e g?stermeksizin ve cezai ?art ?demeksizin ?n ?demeli konut sat?? s?zle?mesinden cayma hakk?na sahiptir. Cayma hakk?n?n kullan?ld???na dair bildirimin bu süre i?inde sat?c?ya y?neltilmi? olmas? yeterlidir. Sat?c?, cayma hakk? konusunda tüketicinin bilgilendirildi?ini ispat etmekle yükümlüdür. (2)  Ta??nmaz?n  k?smen  veya  tamamen  ba?l?  krediyle  al?nmas?  durumunda  ba?l?  kredi  s?zle?mesi,  s?zle?menin kuruldu?u  tarihte  hüküm do?urmak  üzere  bu  maddede  ?ng?rülen  cayma  hakk?  süresi  sonunda yürürlü?e  girer.  Konut finansman? kurulu?u cayma hakk? süresi i?inde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri isimler alt?nda hi?bir

masraf talep edemez.

(3) Sat?c?n?n ald??? bedeli ve tüketiciyi bor? alt?na sokan her türlü belgeyi iade etti?i tarihten itibaren, tüketici on gün i?inde edinimlerini iade eder.

Konutun teslimi

MADDE 44- (1) ?n ?demeli konut sat???nda devir veya teslim süresi s?zle?me tarihinden itibaren otuz alt? ay? ge?emez. Kat irtifak?n?n tüketici ad?na tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetli?in devri halinde de devir ve tesli m yap?lm?? say?l?r.


 

S?zle?meden d?nme

MADDE 45- (1) ?n ?demeli konut sat???nda, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerek?e g?stermeden s?zle?meden d?nme hakk? vard?r. S?zle?meden d?nülmesi durumunda sat?c?; konutun sat??? veya sat?? vaadi s?zle?mesi nedeniyle olu?an vergi, har? ve benzeri yasal yükümlülüklerden do?an masraflar ile s?zle?me bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat?n ?denmesini isteyebilir.

(2) Sat?c?, yükümlülüklerini hi? ya da gere?i gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. Tüketicinin ?lmesi veya kazan? elde etmekten sürekli olarak yoksun kalmas? sebebiyle ?n ?demeleri yapamayacak duruma dü?mesi ya da s?zle?menin yerine ola?an ko?ullarla yap?lacak bir taksitle sat?? s?zle?mesinin konulmas?na ili?kin ?nerisinin sat?c?  taraf?ndan  kabul  edilmemesi  yüzünden  s?zle?meden  d?nülmesi  hallerinde  tüketiciden  herhangi  bir  bedel  talep edilemez.

(3) S?zle?meden d?nülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi bor? alt?na sokan her türlü belge, d?nme bildiriminin sat?c?ya ula?t??? tarihten itibaren en ge? doksan gün i?inde tüketiciye geri verilir. Sat?c?n?n ald??? bedeli ve tüketiciyi bor? alt?na sokan her türlü belgeyi iade etti?i tarihten itibaren, tüketici on gün i?inde edinimlerini iade eder.

Di?er hususlar

MADDE 46- (1) S?zle?me ?ncesi bilgilendirme, s?zle?menin zorunlu i?eri?i, tüketici ile sat?c?n?n hak ve yükümlülükleri, cayma hakk? ve s?zle?meden d?nme ile di?er uygulama usul ve esaslar? y?netmelikle belirlenir.


 

 

 

?? yeri d???nda kurulan s?zle?meler


BE??NC? B?LüM Di?er Tüketici S?zle?meleri


MADDE 47- (1) Sat?c? veya sa?lay?c? ile tüketici aras?nda;

a) Teklifin tüketici ya da sat?c? veya sa?lay?c? taraf?ndan yap?lmas?na bak?lmaks?z?n i? yeri d???nda, taraflar?n e? zamanl? fiziksel varl???nda kurulan,

b) Taraflar?n e? zamanl? fiziksel varl???nda tüketiciyle i? yeri d???nda g?rü?ülmesinin hemen sonras?nda, sat?c? veya sa?lay?c?n?n i? yerinde ya da herhangi bir uzaktan ileti?im arac?yla kurulan,

c) Mal ve hizmetlerin tüketiciye tan?t?m? ya da sat??? amac?yla sat?c? veya sa?lay?c? taraf?ndan düzenlenen bir gezi esnas?nda kurulan,

s?zle?meler i? yeri d???nda kurulan s?zle?meler olarak kabul edilir.

(2) ?? yeri d???nda kurulan s?zle?meler, Bakanl?k taraf?ndan yetkilendirilmi? sat?c? veya sa?lay?c? taraf?ndan kurulur.

(3) Tüketicinin, i? yeri d???nda kurulan s?zle?me ya da buna kar??l?k gelen herhangi bir ?neri ile ba?lanmadan ?nce ayr?nt?lar? y?netmelikte belirlenen hususlarda a??k ve anla??l?r ?ekilde bilgilendirilmesi zorunludur. Tüketicinin bilgilendirildi?ine ili?kin ispat yükü sat?c? veya sa?lay?c?ya aittir.


 

(4) ?? yeri d???nda kurulan s?zle?meler yaz?l? olarak kurulmad?k?a ge?erli olmaz. Ge?erli bir s?zle?me kurmam?? olan sat?c? veya sa?lay?c?, sonradan s?zle?menin ge?ersizli?ini tüketicinin aleyhine olacak ?ekilde ileri süremez. Sat?c? veya sa?lay?c?; tüketicinin kendi el yaz?s? ile s?zle?me tarihini yazmas?n? ve s?zle?meyi imzalamas?n? sa?lamak, s?zle?menin bir nüshas?n? tüketiciye vermek ve mal veya hizmeti tüketiciye sunmakla yükümlüdür. S?zle?menin tüketiciye teslim edildi?inin ve mal veya hizmetin sunuldu?unun ispat? sat?c? veya sa?lay?c?ya aittir.

(5) Tüketici, on d?rt gün i?inde herhangi bir gerek?e g?stermeksizin ve cezai ?art ?demeksizin s?zle?meden cayma hakk?na sahiptir. Cayma hakk?n?n kullan?ld???na dair bildirimin bu süre i?inde sat?c? veya sa?lay?c?ya y?neltilmi? olmas? yeterlidir. Cayma süresi i?inde sat?c? veya sa?lay?c? s?zle?meye konu mal veya hizmet kar??l???nda tüketiciden herhangi bir isim alt?nda ?deme yapmas?n? veya tüketiciyi bor? alt?na sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Sat?c? veya sa?lay?c?, cayma hakk? konusunda tüketicinin bilgilendirildi?ini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma süresi i?inde mal?n mutat kullan?m? sebebiyle meydana gelen de?i?iklik ve bozulmalardan sorumlu de?ildir.

(6) Sat?c? veya sa?lay?c?n?n bu maddede belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket etmesi veya tüketiciyi cayma hakk? konusunda gerekti?i ?ekilde bilgilendirmemesi durumunda, tüketici cayma hakk?n? kullanmak i?in on d?rt günlük süreyle ba?l? de?ildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bitti?i tarihten itibaren bir y?l sonra sona erer.

(7) S?zle?menin zorunlu i?eri?i, kapsam d??? s?zle?meler, do?rudan sat??lar, tüketici ile sat?c? ve sa?lay?c?n?n hak ve yükümlülükleri, cayma hakk?, bilgilendirme yükümlülü?ü, teslimat, sat?? yapacaklarda aranacak nitelikler ile di?er uygulama usul ve esaslar? y?netmelikle belirlenir.

Mesafeli s?zle?meler

MADDE 48- (1) Mesafeli s?zle?me, sat?c? veya sa?lay?c? ile tüketicinin e? zamanl? fiziksel varl??? olmaks?z?n, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmas?na y?nelik olarak olu?turulmu? bir sistem ?er?evesinde, taraflar aras?nda s?zle?menin kuruldu?u ana kadar ve kuruldu?u an da dahil olmak üzere uzaktan ileti?im ara?lar?n?n kullan?lmas? suretiyle kurulan s?zle?melerdir.

(2) Tüketici, mesafeli s?zle?meyi  ya da buna kar??l?k gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden  ?nce ayr?nt?lar? y?netmelikte belirlenen hususlarda ve sipari?i onayland??? takdirde ?deme yükümlülü?ü alt?na girece?i konusunda a??k ve anla??l?r ?ekilde sat?c? veya sa?lay?c? taraf?ndan bilgilendirilir. Tüketicinin bilgilendirildi?ine ili?kin ispat yükü sat?c? veya sa?lay?c?ya aittir.

(3) Sat?c? veya sa?lay?c?, tüketicinin sipari?inin kendisine ula?t??? andan itibaren taahhüt edilen süre i?inde edimini yerine getirir. Mal sat??lar?nda bu süre her halükarda otuz günü ge?emez. Sat?c? veya sa?lay?c?n?n bu süre i?inde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici s?zle?meyi feshedebilir.

(4) Tüketici, on d?rt gün i?inde herhangi bir gerek?e g?stermeksizin ve cezai ?art ?demeksizin s?zle?meden cayma hakk?na sahiptir. Cayma hakk?n?n kullan?ld???na dair bildirimin bu süre i?inde sat?c? veya sa?lay?c?ya y?neltilmi? olmas? yeterlidir. Sat?c? veya sa?lay?c?, cayma hakk? konusunda tüketicinin bilgilendirildi?ini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakk? konusunda gerekti?i ?ekilde bilgilendirilmezse, cayma hakk?n? kullanmak i?in on d?rt günlük süreyle ba?l? de?ildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bitti?i tarihten itibaren bir y?l sonra sona erer. Tüketici, cayma hakk? süresi i?inde mal?n mutat kullan?m? sebebiyle meydana gelen de?i?iklik ve bozulmalardan sorumlu de?ildir.


 

(5) Olu?turduklar? sistem ?er?evesinde, uzaktan ileti?im ara?lar?n? kullanmak veya kulland?rmak suretiyle sat?c? veya sa?lay?c? ad?na mesafeli s?zle?me kurulmas?na arac?l?k edenler, bu maddede yer alan hususlardan dolay? sat?c? veya sa?lay?c? ile yap?lan i?lemlere ili?kin kay?tlar? tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kurulu? ve tüketicilere vermekle yükümlüdür. Ancak bu f?kra kapsam?nda arac?l?k edenler, sat?c? veya sa?lay?c? ile yapt?klar? s?zle?meye ayk?r? fiillerinden dolay? sorumludur.

(6) Mesafeli s?zle?melerde, kapsam d??? s?zle?meler, tüketici ile sat?c? ve sa?lay?c?n?n hak ve yükümlülükleri, cayma

hakk?, bilgilendirme yükümlülü?ü, teslimat ile di?er uygulama usul ve esaslar? y?netmelikle belirlenir.

Finansal hizmetlere ili?kin mesafeli s?zle?meler

MADDE 49- (1) Finansal hizmetler, her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yat?r?m ve ?deme ile ilgili  hizmetleri  ifade  eder.  Finansal  hizmetlere  ili?kin  mesafeli  s?zle?me,  finansal  hizmetlerin  uzaktan  pazarlanmas?na y?nelik olarak olu?turulmu? bir sistem ?er?evesinde, sa?lay?c? ile tüketici aras?nda uzaktan ileti?im ara?lar?n?n kullan?lmas? suretiyle kurulan s?zle?melerdir.

(2) Finansal hizmetlere ili?kin mesafeli s?zle?melerde, tüketicinin s?zle?menin kurulmas?na ili?kin iradesini a??klamadan  ?nce,  cayma  hakk?,  tüketicinin  kabul  beyan?  vermesi  halinde  yükümlülük  alt?na  girece?i  ve  ayr?nt?lar? Bakanl?k?a belirlenen di?er hususlarda, a??k, anla??l?r ve kullan?lan ileti?im ara?lar?na uygun bir ?ekilde bilgilendirilmesi zorunludur. Bu bilgilendirmenin ticari ama?la yap?ld??? anla??l?r olmal? ve sesli ileti?im ara?lar?n?n kullan?ld???  hallerde sa?lay?c?n?n  kimli?i  ile  g?rü?me  talebinin  sebebi  her  g?rü?menin  ba??nda  belirtilmelidir.  Tüketicinin  s?zle?menin kurulmas?na dair kabul beyan? kullan?lan ileti?im ara?lar?na uygun olarak fiziki veya elektronik ortamda tespit veya kay?t edilir. Sa?lay?c?, cayma hakk?n?n iletilmesi ile fiziki veya elektronik ortamda yap?lacak tespit veya kay?tlar i?in gerekli ?nlemleri almakla yükümlüdür.

(3) Sa?lay?c?n?n, s?zle?menin bütün ?artlar?n? ve Bakanl?k?a belirlenen di?er hususlar?, ka??t üzerinde veya kal?c? veri saklay?c?s? arac?l???yla tüketiciye iletmesi zorunludur. Bu yükümlülük, tüketicinin s?zle?meyi kuran iradesini y?neltmesinden ?nce  veya  tüketicinin  talebi  üzerine  yaz?l?  bilgilendirmeye  elveri?li  olmayan  bir  uzaktan  ileti?im  arac?  kullan?larak s?zle?menin kurulmas? halinde s?zle?menin kurulmas?ndan hemen sonra yerine getirilir.

(4) Tüketici, s?zle?me ili?kisinin devam etti?i süre i?inde herhangi bir ücret ?demeksizin s?zle?menin ka??t üzerinde yaz?l? bir ?rne?ini talep edebilir. Ayr?ca tüketici, finansal hizmetin niteli?iyle ba?da?mas? halinde kullan?lan uzaktan ileti?im arac?n? de?i?tirme hakk?na sahiptir.

(5) Tüketici, finansal hizmetlere ili?kin mesafeli s?zle?melerden on d?rt gün i?inde herhangi bir gerek?e g?stermeksizin ve cezai ?art ?demeksizin cayma hakk?na sahiptir. Cayma hakk?n?n kullan?ld???na dair bildirimin bu süre i?inde sa?lay?c?ya y?neltilmi? olmas? yeterlidir. Sa?lay?c?, cayma hakk? konusunda tüketicinin bilgilendirildi?ini ispatla yükümlüdür. Sigorta s?zle?melerine ve bireysel emeklili?e ili?kin s?zle?melerde ise cayma süresi hakk?nda di?er mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler uygulan?r.


 

(6) Finansal hizmetlere ili?kin mesafeli s?zle?melerde, tüketicinin s?zle?meyi sona erdirmesine ili?kin talebini herhangi bir uzaktan ileti?im arac?yla iletmesi yeterlidir. Tüketici, s?zle?meyi sona erdirmek i?in s?zle?menin tesis edilmesini sa?layan y?ntemden daha a??r ko?ullar i?eren bir y?ntem kullanmak zorunda b?rak?lamaz.

(7) Finansal hizmetlere ili?kin mesafeli s?zle?melerde, uzaktan ileti?im ara?lar?n?n kullan?lmas?, kapsam d??? s?zle?meler, kartla ?deme, tüketici ile sa?lay?c?n?n hak ve yükümlülükleri, cayma hakk? ile di?er uygulama usul ve esaslar? y?netmelikle belirlenir.

Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti s?zle?meleri

MADDE 50- (1) Devre tatil s?zle?mesi, bir y?ldan uzun süre i?in kurulan ve tüketiciye bu süre zarf?nda birden fazla d?nem i?in bir veya daha fazla say?da gecelik konaklama imkan? veren s?zle?melerdir.

(2) Devre tatil s?zle?meleri ile sa?lanan hakk?n ?ahsi veya ayni bir hak olmas? bu maddenin uygulanmas?n? engellemez. Devre tatile konu ta??nmaz?n in?a edilece?i arsa i?in yap? ruhsat? al?nmadan tüketicilerle ?n ?demeli devre tatil s?zle?mesi yap?lamaz.

(3) Uzun süreli tatil hizmeti s?zle?mesi, bir y?ldan uzun süre i?in kurulan ve tüketiciye, belirlenen süre zarf?nda konaklamaya veya konaklama ile birlikte seyahat ya da di?er hizmetlerin beraber sunuldu?u durumlara ili?kin indirim yahut di?er menfaatlerden faydalanma hakk? verilen s?zle?melerdir.

(4) Tüketicilere a?a??daki s?zle?melerin kurulmas?ndan en az bir gün ?nce, Bakanl?k?a belirlenen hususlar? i?eren ?n

bilgilendirme formu verilmesi zorunludur:

a) Devre tatil s?zle?meleri

b) Uzun süreli tatil hizmeti s?zle?meleri c) De?i?im s?zle?meleri

?) Sat?c? veya sa?lay?c?n?n, devre tatil veya uzun süreli tatil hizmetinin al?n?p sat?lmas? hususunda tüketiciye yard?mc? oldu?u yeniden sat?? s?zle?meleri.

(5) Mesafeli sat??  y?ntemiyle kurulan s?zle?meler hari? olmak  üzere sat?c? veya sa?lay?c?, tüketicinin  kendi el yaz?s?yla s?zle?me tarihini yazmas?n? ve s?zle?meyi imzalamas?n? sa?lamakla yükümlüdür. Yaz?l? veya mesafeli olarak kurulan bu s?zle?melerin bir nüshas?n?n ka??t üzerinde veya kal?c? veri saklay?c?s? ile tüketiciye verilmesi zorunludur. Daha a??r ?ekil ?artlar? ?ng?ren kanun hükümleri sakl?d?r.

(6) Tüketici, on d?rt gün i?inde herhangi bir gerek?e g?stermeksizin ve cezai ?art ?demeksizin s?zle?meden cayma hakk?na sahiptir. Devre mülk hakk? veren s?zle?meler hari? olmak üzere, cayma süresi dolmadan sat?c? veya sa?lay?c?, tüketiciden  herhangi bir isim alt?nda ?deme  yapmas?n? veya tüketiciyi bor? alt?na sokan  herhangi bir belge vermesini isteyemez. Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti s?zle?meleri ve bu s?zle?melerle birlikte düzenlenmi? olan yeniden sat?m, de?i?im ve ilgili di?er tüm s?zle?meler cayma hakk?n?n kullan?lmas? ile birlikte kendili?inden sona erer.

(7) Tüketicinin ?deyece?i bedel, k?smen veya tamamen sat?c? veya sa?lay?c? ile kredi veren aras?ndaki anla?maya dayan?larak bir kredi veren taraf?ndan kar??lan?yorsa, tüketicinin s?zle?meden caymas? ve buna ili?kin bildirimin cayma süresi i?inde ayr?ca kredi verene de y?neltilmesi halinde, ba?l? kredi s?zle?mesi de herhangi bir tazminat veya cezai ?art ?deme yükümlülü?ü olmaks?z?n sona erer.


 

(8) Bakanl?k?a projedeki devre say?s? ya da projenin toplam bedeli kriterlerine g?re belirlenecek büyüklü?ün üzerindeki projeler i?in sat?c? veya sa?lay?c?n?n ?n ?demeli devre tatile konu ta??nmaz?n sat???na ba?lamadan ?nce kapsam?, ko?ullar? ve uygulama esaslar? Hazine Müste?arl???nca belirlenen bina tamamlama sigortas? yapt?rmas? veya Bakanl?k?a belirlenen  di?er  teminat  veya  ?artlar?  sa?lamas?  zorunludur.  Bina  tamamlama  sigortas?  kapsam?nda  sa?lanan  tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masas?na dahil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.

(9) Devre tatile konu ta??nmaz?n ?n ?demeli sat?lmas? durumunda, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerek?e g?stermeden s?zle?meden d?nme hakk? vard?r. S?zle?meden d?nülmesi durumunda sat?c?, s?zle?me bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat talep edebilir. Sat?c?, yükümlülüklerini hi? ya da gere?i gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. S?zle?meden d?nülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi bor? alt?na sokan her türlü belge, d?nme bildiriminin sat?c?ya ula?t??? tarihten itibaren en ge? doksan gün i?inde tüketiciye geri verilir. Sat?c?n?n ald??? bedeli ve tüketiciyi bor? alt?na sokan her türlü belgeyi iade etti?i tarihten itibaren, tüketici on gün i?inde edinimlerini iade eder.

(10) Devre tatil ama?l? ta??nmaz?n ?n ?demeli sat???nda devir ve teslim süresi s?zle?me tarihinden itibaren otuz alt? ay? ge?emez.

(11) Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, yeniden sat?m, de?i?im s?zle?meleri ve ?n bilgilendirmenin i?eri?i, tüketici ile sat?c? ve sa?lay?c?n?n hak ve yükümlülükleri, cayma hakk?, ?n ?demeli sat??lar ile di?er uygulama usul ve esaslar? y?netmelikle belirlenir.

Paket tur s?zle?meleri

MADDE 51- (1) Paket tur s?zle?mesi, paket tur düzenleyicileri veya arac?lar? taraf?ndan a?a??daki hizmetlerden en az ikisinin birlikte, her ?eyin dahil oldu?u fiyatla sat?ld??? veya sat?m?n?n vaat edildi?i ve hizmetin yirmi d?rt saatten uzun bir süreyi kapsad??? veya gecelik konaklamay? i?erdi?i s?zle?melerdir:

a) Ula?t?rma

b) Konaklama

c) Ula?t?rma ve konaklama hizmetlerine ba?l? olmayan ba?ka turizm hizmetleri.

(2) Turun ayr?nt?lar?n?n, paket tur düzenleyicisi, arac?s? veya tüketici taraf?ndan belirlenmi? olmas? veya ayn? paket tur i?indeki hizmetlerin ayr? ayr? faturaland?r?lmas? hallerinde de bu madde hükümleri uygulan?r.

(3) Paket tur düzenleyicisinin Türkiye’de temsilcisinin bulunmad??? hallerde paket tur arac?s? paket tur düzenleyicisi

gibi sorumlu olur.

(4) Paket tur s?zle?mesinin kurulmas?ndan ?nce tüketiciye ?n bilgilendirme ama?l? bro?ür verilmesi zorunludur.

(5) Paket tur düzenleyicileri veya arac?lar?, yaz?l? veya mesafeli olarak kurulan paket tur s?zle?melerinin bir nüshas?n? ka??t üzerinde veya kal?c? veri saklay?c?s? arac?l???yla tüketiciye vermek zorundad?r.


 

(6) Tüketici, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle paket tur s?zle?mesinin esasl? unsurlar?ndan birisinin de?i?mesi veya turun ba?lamadan ?nce iptal edilmesi hallerinde bu de?i?ikli?i veya paket tur düzenleyicisi taraf?ndan sunulan alternatif bir  turu  kabul  edebilece?i  gibi  s?zle?meden  d?nme  hakk?na  da  sahiptir.  S?zle?meden  d?nülmesi  halinde  paket  tur düzenleyicisi veya arac?s?n?n, d?nme bildiriminin kendisine ula?t??? tarihten itibaren tüketicinin ?demi? oldu?u tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaks?z?n derhal iade etmesi zorunludur.

(7) Tüketicinin, s?zle?menin ifas? sürecinde ortaya ??kan her türlü eksiklik nedeniyle bedelin indirilmesini talep etme hakk? vard?r. Paket tur düzenleyicisinin, tur ba?lad?ktan sonra ?nemli bir yükümlülü?ünü yerine getirmedi?i veya getiremeyece?i tespit edildi?inde tüketici s?zle?meden d?nebilir. Bu hallerde paket tur düzenleyicisi veya arac?s?n?n ücret talep etme hakk? sona erer. Yap?lm?? olan ?demelerin s?zle?meden d?nüldü?ü tarihten itibaren tüketiciye derhal iade edilmesi zorunludur. Ancak paket tur düzenleyicisi o ana kadar ifa etmi? oldu?u edimler i?in tüketiciden hizmetten faydaland??? oranda uygun bir kar??l?k talep edebilir.

(8) 14/9/1972 tarihli ve 1618 say?l? Seyahat Acentalar? ve Seyahat Acentalar? Birli?i Kanununun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri sakl? olmak üzere, paket tur düzenleyicisi s?zle?menin  hi? veya gere?i gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin u?rad??? her türlü zarardan sorumludur. Tüketici bo?a harcanan tatil zaman? i?in de uygun bir tazminat talep edebilir.

(9) Ticari veya mesleki faaliyetleri ?er?evesinde paket tur hizmetinden faydalanan ki?iler de tüketici olarak kabul


edilir.


 

(10) ?n bilgilendirme, s?zle?menin i?eri?i, paket turun devri, s?zle?mede de?i?iklik yap?lmas?n?n ko?ullar? ve bu


hallerde tüketicinin haklar?, paket turun iptal edilmesinin sonu?lar?, paket tur düzenleyicisinin ve arac?s?n?n sorumluluklar?, tüketicinin hangi hallerde tazminat talep edebilece?i, s?zle?meden d?nme ve sonu?lar? ile di?er uygulama usul ve esaslar? y?netmelikle belirlenir.

Abonelik s?zle?meleri

MADDE 52- (1) Abonelik s?zle?mesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aral?klarla edinmesini sa?layan s?zle?melerdir.

(2) Yaz?l? veya mesafeli olarak kurulan bu s?zle?melerin bir nüshas?n?n ka??t üzerinde veya kal?c? veri saklay?c?s? ile tüketiciye verilmesi zorunludur.

(3) Belirli süreli abonelik s?zle?melerine s?zle?menin belirlenen süre kadar uzayaca??na ili?kin hükümler konulamaz; ancak abonelik s?zle?mesinin kurulmas?ndan sonra, s?zle?menin sona erece?i tarihe kadar tüketicinin talepte bulunmas? veya onay vermesi halinde abonelik s?zle?mesi uzat?labilir.

(4) Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir y?ldan daha uzun olan belirli süreli abonelik s?zle?mesini herhangi bir gerek?e g?stermeksizin ve cezai ?art ?demeksizin istedi?i zaman feshetme hakk?na sahiptir. Süresi bir y?ldan az olan belirli süreli abonelik s?zle?mesinde sat?c? veya sa?lay?c? taraf?ndan s?zle?me ko?ullar?nda de?i?iklik yap?lmas? halinde de tüketici s?zle?meyi feshedebilir. Fesih bildiriminin ka??t üzerinde veya kal?c? veri saklay?c?s? ile sat?c? veya sa?lay?c?ya y?neltilmi? olmas? yeterlidir. Sat?c? veya sa?lay?c?, abonelik s?zle?mesinin feshi i?in s?zle?menin tesis edilmesini sa?layan y?ntemden daha a??r ko?ullar i?eren bir y?ntem belirleyemez.


 

(5) Sat?c? veya sa?lay?c?, tüketicinin aboneli?e son verme iste?ini y?netmelikle belirlenen süreler i?inde yerine getirmekle yükümlüdür. Aboneli?in belirlenen süreler i?inde sona erdirilmedi?i durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten  yararlan?lm?? olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez. Sat?c? veya sa?lay?c?, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on be? gün i?inde tüketici taraf?ndan ?denmi? olan ücretin geri kalan k?sm?n? kesinti yapmaks?z?n iade etmekle yükümlüdür.

(6) Sat?c? veya sa?lay?c?, abonelik s?zle?mesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ili?kin i?lemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerekti?inde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak a??k tutmakla yükümlüdür.

(7) S?zle?menin zorunlu i?eri?i, tüketici ile sat?c? ve sa?lay?c?n?n hak ve yükümlülükleri ile di?er uygulama usul ve esaslar? y?netmelikle belirlenir.

Süreli yay?n kurulu?lar?nca düzenlenen promosyon uygulamalar?

MADDE 53- (1) Süreli yay?n kurulu?lar?nca düzenlenen ve her ne ama? ve ?ekilde olursa olsun, bilet, kupon, i?tirak numaras?, oyun, ?ekili? ve benzeri yollarla süreli yay?n d???nda ikinci bir mal veya hizmetin verilmesinin taahhüt edildi?i veya verildi?i promosyon uygulamalar?nda, y?netmelikle belirlenen süreli yay?nc?l?k ama?lar?na uygun kültürel mal veya hizmetler d???nda ba?ka bir mal veya hizmet verilemez.

(2) Süreli yay?n?n birden fazla say?da sat?n al?nmas?n? gerektiren ve belirli bir zamana yay?lan promosyon uygulamalar?n?n süresi; günlük süreli yay?nlarda yetmi? be? günü, haftal?k süreli yay?nlarda on sekiz haftay?, daha uzun süre li yay?nlarda ise on iki ay? ge?emez.

(3) Süreli yay?n  kurulu?u, promosyon  uygulamas?na ait reklamlarda uygulamaya konu  olan mal veya hizmetin Türkiye  genelinde  teslim  ve  ifa  tarihlerine  ili?kin  program?n?  ilan  etmek  ve  bu  mal  veya  hizmetin  teslim  ve  ifas?n?, promosyon uygulamas?n?n bitiminden itibaren k?rk be? gün i?inde yerine getirmek zorundad?r.

(4) Promosyon uygulamas? süresince, süreli yay?n?n sat?? fiyat?, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen mal veya hizmetin yol a?t??? maliyet art??? nedeniyle art?r?lamaz. Promosyon uygulamas?na konu olan mal veya hizmet bedelinin tamam?n?n veya bir b?lümünün tüketici taraf?ndan kar??lanmas? istenemez.

(5) Promosyon uygulamas?na konu olan mal veya hizmet taahhüdü ve da??t?m? b?lünerek yap?lamaz ve bu mal veya hizmetin  ayr?lmaz  ya  da  tamamlay?c?  par?alar?  da  ayr?  bir  promosyon  konusu  haline  getirilemez.  Bu  Kanunun uygulanmas?nda ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen her bir mal veya hizmete ili?kin i?lemler ba??ms?z bir promosyon uygulamas? olarak kabul edilir.

(6) Süreli yay?n kurulu?lar? taraf?ndan düzenlenmeyen ancak süreli yay?nla do?rudan veya dolayl? ili?kilendirilen promosyon uygulamalar? da bu madde hükümlerine tabidir.

(7) Promosyon uygulamalar?na ili?kin usul ve esaslar y?netmelikle belirlenir. 

 

 

Fiyat etiketi


BE??NC? KISIM

Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunmas?


MADDE 54- (1) Perakende sat??a arz edilen mallar?n veya ambalajlar?n?n yahut kaplar?n?n üzerine kolayl?kla g?rülebilir ve okunabilir ?ekilde tüketicinin ?deyece?i tüm vergiler dahil sat?? fiyat? ve birim fiyat?n? g?steren, üretim yeri ve ay?r?c? ?zelliklerini i?eren etiket konulmas?; etiket konulmas? mümkün olmayan hallerde ayn? bilgileri kapsayan listelerin g?rülebilecek ?ekilde uygun yerlere as?lmas? zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlar?n? g?steren listeler de bu madde hükmüne g?re düzenlenerek as?l?r.

(2) Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyat? aras?nda fark olmas? durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulan?r.

(3) ?ndirimli sat??a konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli sat?? fiyat?, indirimden ?nceki fiyat?, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde g?sterilir. ?ndirimli sat??a konu edilen mal veya hizmetlerin indirimden ?nceki fiyattan daha dü?ük fiyatla sat??a sunuldu?unun ispat? sat?c? veya sa?lay?c?ya aittir.

(4)  Bakanl?k,  belediyeler  ve  ilgili  odalar,  bu  madde  hükümlerinin  uygulanmas?  ve  izlenmesine  ili?kin  i?leri yürütmekle g?revlidirler.

(5) Etiket, tarife ve fiyat listeleri, indirimli sat??lara ili?kin süre ile di?er uygulama usul ve esaslar? y?netmelikle

belirlenir.

Tan?tma ve kullanma k?lavuzu

MADDE 55- (1) Tüketicinin kullan?m?na sunulan mallar?n tan?t?m, kullan?m, kurulum, bak?m ve basit onar?m?na ili?kin Türk?e tan?tma ve kullanma k?lavuzuyla, gerekti?inde uluslararas? sembol ve i?aretleri kapsayan etiketle sat??a sunulmas? zorunludur.

(2) Mal?n güvenli kullan?m?na ili?kin hususlar?n mal?n üzerinde yer almas? halinde yaz?l? ve sesli ifadelerin Türk?e olmas? zorunludur.

(3) Mallar?n ilgili teknik düzenlemesi uyar?nca ki?inin sa?l??? ile ?evreye zararl? veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu mal?n güvenli kullan?labilmesi i?in mal?n üzerine veya tan?tma ve kullanma k?lavuzuna bu durumla ilgili a??klay?c? bilgi ve uyar?lar a??k?a g?rülecek ve okunacak ?ekilde konulur veya yaz?l?r.

(4) Türk?e tan?tma ve kullanma k?lavuzlar?n?n haz?rlanmas? sorumlulu?u üretici ve ithalat??ya; tüketiciye verilmesi ve teslim edildi?inin ispat sorumlulu?u ise sat?c?ya aittir.

(5) Hangi mallar?n tan?tma ve kullanma k?lavuzu ve etiket ile sat?lmak zorunda oldu?u ve bunlarda bulunmas? gereken asgari unsurlar ile di?er uygulama usul ve esaslar? y?netmelikle belirlenir.

Garanti belgesi

MADDE 56- (1) üretici ve ithalat??lar, tüketiciye y?nelik üretilen veya ithal edilen mallar i?in i?eri?i y?netmelikle belirlenen bir garanti belgesi düzenlemek zorundad?r. Bu belgenin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumlulu?u sat?c?ya aittir.

(2) Garanti süresi mal?n teslim tarihinden itibaren ba?lamak üzere asgari iki y?ld?r. Ancak, ?zelli?i nedeniyle baz? mallar?n garanti ?artlar? Bakanl?k?a ba?ka bir ?l?ü birimi ile belirlenebilir.


 

(3) Tüketici bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen se?imlik haklar?ndan onar?m hakk?n? kullanm??sa, mal?n garanti süresi i?inde tekrar ar?zalanmas? veya tamiri i?in gereken azami sürenin a??lmas? veya tamirinin mümkün bulunmad???n?n anla??lmas? hallerinde 11 inci maddede yer alan di?er se?imlik haklar?n? kullanabilir. Sat?c? tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda sat?c?, üretici ve ithalat?? müteselsilen sorumludur.

(4) Hangi mallar?n garanti belgesi ile sat?lmak zorunda oldu?u ile di?er uygulama usul ve esaslar? y?netmelikle

belirlenir.

?htiyari garanti

MADDE 57- (1) ?htiyari garanti, tüketicinin yasal haklar? sakl? kalmak kayd?yla mal veya hizmetle ilgili; de?i?im, onar?m, bak?m, bedel iadesi ve benzeri hususlarda sat?c?, sa?lay?c?, üretici veya ithalat?? taraf?ndan verilen ilave taahhüdü ifade eder.

(2)  ?htiyari  garanti  taahhüdü  süresince,  taahhüt  edilen  haklar?n  kullan?lmas?  nedeniyle  tüketiciden  masraf talep edilemez.

(3) Taahhütte bulunan, taahhüdünün yan? s?ra ilgili reklam ve ilanlar?nda yer alan ifadelerle de ba?l?d?r. Bu taahhütte, tüketicinin yasal haklar?n?n sakl? oldu?u, garantiden faydalanma ko?ullar?, süresi, garanti verenin ad? ile ileti?im bilgileri yer almak zorundad?r.

(4) ?htiyari garanti taahhüdünün tüketiciye yaz?l? olarak veya kal?c? veri saklay?c?s? ile verilmesi zorunludur. (5) ?htiyari garanti taahhüdü, bu maddede ?ng?rülen ?zellikleri ta??masa bile taahhütte bulunan? ba?lar. Sat?? sonras? hizmetler

MADDE 58- (1) üretici veya ithalat??lar, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar i?in Bakanl?k?a belirlenen kullan?m ?mrü süresince, sat?? sonras? bak?m ve onar?m hizmetlerini sa?lamak zorundad?r.

(2) üretici veya ithalat??lar, y?netmelikle belirlenen mallar i?in Bakanl?k?a onayl? sat?? sonras? hizmet yeterlilik belgesi almak zorundad?r.

(3) Bir mal?n yetkili servis istasyonlar?ndaki tamir süresi, y?netmelikle belirlenen azami süreyi ge?emez.

(4) üretici veya ithalat??lar, yetkili servis istasyonlar?n? kendileri kurabilece?i gibi servis istasyonlar?n?n verdi?i hizmetlerden sorumlu olmak ?art?yla kurulu bulunan servis istasyonlar?ndan veya servis organizasyonlar?ndan da faydalanabilir.

(5) Herhangi bir üretici veya ithalat??ya ba?l? olmaks?z?n faaliyette bulunan servis istasyonlar? da verdikleri hizmetten dolay? tüketiciye kar?? sorumludur.

(6) ?thalat??n?n herhangi bir ?ekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde bak?m ve onar?m hizmetlerinin sunulmas?ndan garanti süresi boyunca sat?c?, üretici ve yeni ithalat?? müteselsilen sorumludur. Garanti süresi ge?tikten sonra ise kullan?m ?mrü süresince bak?m ve onar?m hizmetlerini üretici veya yeni ithalat?? sunmak zorundad?r.

(7) Servis istasyonlar?n?n  kurulu?u, i?leyi?i, say?s?, ?zellikleri ile di?er uygulama  usul ve esaslar?  y?netmelikle

belirlenir.


 

Tüketicinin bilin?lendirilmesi

MADDE 59- (1) Tüketicinin bilin?lendirilmesi konusunda ?rgün ve yayg?n e?itim kurumlar?n?n ders programlar?na, Bakanl???n g?rü?ü al?narak Mill? E?itim Bakanl???nca gerekli ilaveler yap?l?r.

(2) ülke genelinde yay?n yapan radyo ve televizyon kurulu?lar? 08.00-22.00 saatleri aras?nda, ayda on be? dakikadan az olmamak üzere tüketicinin bilin?lendirilmesi amac?yla yay?nlar yapmak zorundad?r. Yap?lan yay?nlar?n tarih, saat, süre ve i?erik bilgileri liste halinde her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon üst Kuruluna bildirilir. Bu saatler d???nda yap?lan yay?nlar, ayl?k on be? dakikal?k süreye dahil edilmez. Bu süreler, Radyo ve Televizyon üst Kurulu taraf?ndan denetlenir ve sonu?lar? Bakanl??a bildirilir.

Tüketici ?dülleri

MADDE 60- (1) Tüketici ?dülleri, tüketicinin korunmas? ve bilin?lendirilmesi ile yasal haklar?n? kullanmalar? konusunda ?zendirilmesi ama?lar?na y?nelik olarak verilen ?düllerdir.

(2) Tüketici ?dülü ve benzeri isimler alt?nda verilen ?düllerin herhangi bir menfaat temin edilmeksizin verilmesi ve bu ?düllerin ?nceden ilan edilen objektif kriterlere dayanmas? esast?r.

(3) Tüketici ?dülü verilmesine ili?kin usul ve esaslar y?netmelikle belirlenir.


 

 

 

Ticari reklam


ALTINCI KISIM

Ticari Reklam ve Haks?z Ticari Uygulamalar


MADDE 61- (1) Ticari reklam, ticaret, i?, zanaat veya bir meslekle ba?lant?l? olarak; bir mal veya hizmetin sat???n? ya da kiralanmas?n? sa?lamak, hedef kitleyi olu?turanlar? bilgilendirmek veya ikna etmek amac?yla reklam verenler taraf?ndan herhangi bir mecrada yaz?l?, g?rsel, i?itsel ve benzeri yollarla ger?ekle?tirilen pazarlama ileti?imi niteli?indeki duyurulard?r.

(2) Ticari reklamlar?n Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, ki?ilik haklar?na uygun, do?ru ve dürüst olmalar? esast?r.

(3) Tüketiciyi aldat?c? veya onun tecrübe ve bilgi noksanl?klar?n? istismar edici, can ve mal güvenli?ini tehlikeye dü?ürücü, ?iddet hareketlerini ve su? i?lemeyi ?zendirici, kamu sa?l???n? bozucu, hastalar?, ya?l?lar?, ?ocuklar? ve engellileri istismar edici ticari reklam yap?lamaz.

(4) Reklam oldu?u a??k?a belirtilmeksizin yaz?, haber, yay?n ve programlarda, mal veya hizmetlere ili?kin isim, marka, logo veya di?er ay?rt edici ?ekil veya ifadelerle ticari unvan veya i?letme adlar?n?n reklam yapmak amac?yla yer almas? ve tan?t?c? mahiyette sunulmas? ?rtülü reklam olarak kabul edilir. Her türlü ileti?im arac?nda sesli, yaz?l? ve g?rsel olarak ?rtülü reklam yap?lmas? yasakt?r.

(5)  Ayn?  ihtiya?lar?  kar??layan  ya  da  ayn?  amaca  y?nelik  rakip  mal  veya  hizmetlerin  kar??la?t?rmal?  reklam? yap?labilir.

(6) Reklam verenler ticari reklamlar?nda yer alan iddialar?n do?rulu?unu ispatla yükümlüdür.

(7) Reklam verenler, reklam ajanslar? ve mecra kurulu?lar? bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdür.

(8) Ticari reklamlara ili?kin getirilecek s?n?rlamalar ile bu reklamlarda uyulmas? gereken usul ve esaslar y?netmelikle

belirlenir.


 

Haks?z ticari uygulamalar

MADDE 62- (1) Bir ticari uygulaman?n; mesleki ?zenin gereklerine uymamas? ve ula?t??? ortalama tüketicinin ya da y?neldi?i grubun ortalama üyesinin mal veya hizmete ili?kin ekonomik davran?? bi?imini ?nemli ?l?üde bozmas? veya ?nemli ?l?üde bozma ihtimalinin olmas? durumunda haks?z oldu?u kabul edilir. ?zellikle aldat?c? veya sald?rgan nitelikte olan uygulamalar ile y?netmelik ekinde yer alan uygulamalar haks?z ticari uygulama olarak kabul edilir. Tüketiciye y?nelik haks?z ticari uygulamalar yasakt?r.

(2) Ticari uygulaman?n haks?z  oldu?unun iddia edilmesi halinde, ticari uygulamada bulunan, bu uygulamas?n?n haks?z ticari uygulama olmad???n? ispatla yükümlüdür.

(3) Haks?z ticari uygulaman?n reklam yoluyla ger?ekle?tirildi?i hallerde bu Kanunun 61 inci maddesi hükümleri uygulan?r.

(4) Haks?z ticari uygulamalar?n tespit edilmesine ve bunlar?n denetlenmesine ili?kin usul ve esaslar ile her halükarda haks?z ticari uygulama olarak kabul edilecek uygulamalar y?netmelikle belirlenir.

Reklam Kurulu

MADDE 63- (1) Ticari reklamlarda uyulmas? gereken ilkeleri belirleme ve haks?z ticari uygulamalara kar?? tüketiciyi korumaya y?nelik düzenlemeleri yapma, bu hususlar ?er?evesinde inceleme ve gerekti?inde denetim yapma, inceleme ve denetim sonucuna g?re durdurma veya ayn? y?ntemle düzeltme veya idari para cezas? veya gerekli g?rülen hallerde de ü? aya kadar tedbiren durdurma cezas? verme hususlar?nda g?revli bir Reklam Kurulu olu?turulur. Kurul tedbiren durdurma karar? verme yetkisini Reklam Kurulu Ba?kan?na devredebilir. Kurulun kararlar? Bakanl?k?a uygulan?r.

(2) Ba?kanl???, Bakan?n g?revlendirece?i ilgili Genel Müdür taraf?ndan yürütülen Reklam Kurulu;

a) Bakanl???n ilgili Genel Müdür yard?mc?lar? aras?ndan g?revlendirece?i bir üye,

b) Adalet Bakanl???n?n, bu Bakanl?kta idari g?revlerde ?al??an hakim veya savc?lar aras?ndan g?revlendirece?i bir


üye,


 

c) G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl???n?n g?revlendirece?i bir üye, ?) Sa?l?k Bakanl???n?n g?revlendirece?i bir üye,

d) Kültür ve Turizm Bakanl???n?n g?revlendirece?i bir üye,

e) Radyo ve Televizyon üst Kurulunun g?revlendirece?i bir üye, f) Türk Standartlar? Enstitüsünden bir üye,

g) Ankara, ?stanbul ve ?zmir büyük?ehir belediyelerinin kendi aralar?ndan se?ece?i bir üye,

?) Yüksek??retim Kurulunun, reklamc?l?k, ileti?im veya ticaret hukuku alan?nda uzman ??retim üyeleri aras?ndan


g?revlendirece?i bir üye,

h) Türkiye Odalar ve Borsalar Birli?inin, Türkiye Medya ve ?leti?im Meclisi üyeleri aras?ndan g?revlendirece?i bir


üye,


 

?) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar? Konfederasyonunun g?revlendirece?i bir üye,


 

i) Tüketici Konseyinin Konseye kat?lan tüketici ?rgütü temsilcileri aras?ndan se?ece?i bir üye, j) Reklam verenler derneklerinin veya varsa üst kurulu?lar?n?n se?ece?i bir üye,

k) Reklamc?lar derneklerinin veya varsa üst kurulu?lar?n?n se?ece?i bir üye, l) Türk Eczac?lar? Birli?inin g?revlendirece?i eczac? bir üye,

m) Türk Di? Hekimleri Birli?inin g?revlendirece?i di? hekimi bir üye,

n) Türk Tabipleri Birli?i Merkez Konseyinin g?revlendirece?i doktor bir üye, o) Türkiye Barolar Birli?inin g?revlendirece?i avukat bir üye,

olmak üzere ba?kan dahil on dokuz üyeden olu?ur.

(3) Kurul üyelerinin g?rev süreleri ü? y?ld?r. Süresi bitenler yeniden g?revlendirilebilir veya se?ilebilir. üyelikler herhangi bir sebeple bo?ald??? takdirde bo?alan üyeliklere ikinci f?kra esaslar? dahilinde bir ay i?inde g?revlendirme veya se?im yap?l?r. Süresi dolan üyenin g?revi, yeni üye g?revine ba?lay?ncaya kadar devam eder.

(4) Kurul ayda en az bir defa veya ihtiya? duyuldu?u her zaman Ba?kan?n ?a?r?s? üzerine toplan?r.

(5) Kurul, Ba?kan dahil en az on bir üyenin haz?r bulunmas? ile toplan?r ve toplant?ya kat?lanlar?n salt ?o?unlu?u ile karar verir. Oylar?n e?it olmas? halinde Ba?kan?n oy kulland??? taraf ?o?unlu?u sa?lar.

(6) Bakanl?k?a, Kurulun karar vermesine yard?mc? olmak üzere sekt?rel alanlarda ihtisas komisyonlar? kurulur. Komisyonlar, ba?kan dahil en az ü? en fazla be? ki?iden olu?ur.

(7) Kurul Ba?kan ve üyeleri ile ihtisas komisyonu ba?kan ve üyelerine ?denecek huzur hakk? ve huzur ücreti ile buna ili?kin usul ve esaslar Maliye Bakanl???n?n uygun g?rü?ü al?narak Bakanl?k?a belirlenir.

(8) Kurul, incelemesini ilgili belgelerin  yer ald??? dosya üzerinden yapar. Kurulun  sekretarya  hizmetleri  Genel

Müdürlük taraf?ndan yerine getirilir.

(9) Kurul, gerekli g?rdü?ü takdirde ?zel uzmanl?k gerektiren hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi üniversiteler, ?zel hukuk tüzel ki?ileri ile ger?ek ki?ilerin g?rü?lerine ba?vurabilir.

(10) Kurul kararlar?, tüketicilerin  bilgilendirilmesi, ayd?nlat?lmas? ve ekonomik ??karlar?n?n  korunmas? amac?yla

Bakanl?k?a a??klan?r.

(11) Reklam Kurulunun ve ihtisas komisyonlar?n?n kurulu?u, g?revleri, ?al??ma usul ve esaslar? ile sekretarya hizmetleri ve di?er hususlar y?netmelikle belirlenir.


 

 

 

 

 

Tüketici Konseyi


YED?NC? KISIM Tüketici Kurulu?lar? B?R?NC? B?LüM

Tüketici Konseyi ve Reklam Konseyi


MADDE 64- (1) Tüketici sorunlar?n?n ve ihtiya?lar?n?n belirlenmesi ile ??karlar?n?n korunmas?na ili?kin gerekli tedbirleri ara?t?rmak ve bu Kanunun uygulanmas?na y?nelik tedbirlere dair g?rü?leri ?ncelikle ele  al?nmak üzere ilgili mercilere iletmek amac?yla y?lda en az bir kez Bakanl???n koordinat?rlü?ünde Tüketici Konseyi toplan?r.


 

(2) Tüketici Konseyine kamu kurum ve kurulu?lar?ndan gelen temsilcilerin say?s?, hi?bir ?ekilde Konseyin toplam üye say?s?n?n yüzde ellisinden fazla olamaz.

(3) Tüketici Konseyinin üyeleri, ?al??ma usul ve esaslar? ile di?er hususlar y?netmelikle belirlenir.

Reklam Konseyi

MADDE 65- (1) Reklam politikalar?n?n olu?turulmas? ve uygulanmas? ile ilgili olarak ?a?da? ileti?im uygulamalar?n? takip etmek, reklam sekt?rünün ve reklam denetim i?levinin geli?tirilmesine y?nelik ara?t?rma ve ?al??malar yapmak, bu alanda g?rü? ve ?nerilerde bulunmak ve bu g?rü? ve ?nerileri ilgili mercilere iletmek amac?yla y?lda en az bir kez Bakanl???n koordinat?rlü?ünde Reklam Konseyi toplan?r.

(2) Reklam Konseyine kamu kurum ve kurulu?lar?ndan gelen temsilcilerin say?s?, hi?bir ?ekilde Konseyin toplam üye say?s?n?n yüzde ellisinden fazla olamaz.

(3) Reklam Konseyinin üyeleri, ?al??ma usul ve esaslar? ile di?er hususlar y?netmelikle belirlenir.


 

 

 

Kurulu?u ve g?rev alan?


?K?NC? B?LüM Tüketici Hakem Heyeti


MADDE 66- (1) Bakanl?k, tüketici i?lemleri ile tüketiciye  y?nelik uygulamalardan do?abilecek uyu?mazl?klara ??züm bulmak amac?yla il merkezlerinde ve yeterlilik ?artlar? y?netmelikle belirlenen il?e merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti olu?turmakla g?revlidir.

(2) Ba?kanl??? illerde ticaret il müdürü, il?elerde ise kaymakam veya bunlar?n g?revlendirece?i bir memur taraf?ndan yürütülen tüketici hakem heyeti;

a) Belediye ba?kan?n?n konunun uzman? belediye personeli aras?ndan g?revlendirece?i bir üye, b) Baronun, mensuplar? aras?ndan g?revlendirece?i bir üye,

c) Sat?c?n?n tacir oldu?u uyu?mazl?klarda ticaret ve sanayi odas?n?n ya da bunlar?n ayr? ayr? ?rgütlendi?i yerlerde ticaret odas?n?n; sat?c?n?n esnaf ve sanatkar oldu?u uyu?mazl?klarda, illerde esnaf ve sanatkarlar odalar? birli?inin, il?elerde ise en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkarlar odas?n?n g?revlendirece?i bir üye,

?) Tüketici ?rgütlerinin kendi aralar?ndan se?ecekleri bir üye,

olmak üzere ba?kan dahil be? üyeden olu?ur. Ba?kan ve üyelerin bu f?krada yer alan niteliklere sahip yedekleri de ayr?ca belirlenir.

(3) Tüketici hakem heyetinin olu?umunun sa?lanamad??? yerlerde noksan üyelikler, y?netmelikle belirlenen üyelik niteliklerine sahip Devlet memurlar? aras?ndan illerde ticaret il müdürü, il?elerde ise kaymakam taraf?ndan tamamlan?r.


 

Raport?r

MADDE 67- (1) Raport?rler il ve il?e merkezlerinde kurulu bulunan tüketici hakem heyetlerinde istihdam edilebilir. Raport?r say?s?n?n yeterli olmad??? illerde ticaret il müdürü taraf?ndan ticaret il müdürlü?ü personeli aras?ndan, il?elerde ise kaymakam taraf?ndan il?ede g?revli Devlet memurlar? aras?ndan yeterli say?da raport?r g?revlendirilir.

(2) Tüketici hakem heyeti raport?rleri, heyetin ?al??malar?na ve kararlar?na esas olacak dosyalar? haz?rlamak ve uyu?mazl??a ili?kin raporu sunmakla g?revlidir.

Ba?vuru

MADDE 68- (1) De?eri iki bin Türk Liras?n?n alt?nda bulunan uyu?mazl?klarda il?e tüketici hakem heyetlerine, ü? bin Türk Liras?n?n alt?nda bulunan uyu?mazl?klarda il tüketici hakem heyetlerine, büyük?ehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Liras? ile ü? bin Türk Liras? aras?ndaki uyu?mazl?klarda il tüketici hakem heyetlerine ba?vuru zorunludur. Bu de?erlerin üzerindeki uyu?mazl?klar i?in tüketici hakem heyetlerine ba?vuru yap?lamaz.

(2) Tüketici hakem heyetleri kendilerine yap?lan ba?vurular? gere?ini yapmak üzere kabul etmek zorundad?r.

(3) Ba?vurular, tüketicinin yerle?im  yerinin bulundu?u veya tüketici i?leminin  yap?ld??? yerdeki tüketici hakem heyetine yap?labilir. Tüketici hakem heyetinin bulunmad??? yerlerde ise ba?vurular?n nerelere yap?laca?? ve bu ba?vurular?n hangi tüketici hakem heyetince karara ba?lanaca?? y?netmelikle belirlenir.

(4) Bu maddede belirtilen parasal s?n?rlar her takvim y?l? ba??ndan itibaren ge?erli olmak üzere, o y?l i?in 4/1/1961 tarihli ve 213 say?l? Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyar?nca tespit ve ilan edilen yeniden de?erleme oran?nda art?r?larak uygulan?r. Bu art??lar?n hesab?nda on Türk Liras?n?n küsuru dikkate al?nmaz.

(5)  Bu  madde  tüketicilerin  ilgili  mevzuat?na  g?re  alternatif uyu?mazl?k  ??züm  mercilerine  ba?vurmas?na  engel de?ildir.

?nceleme

MADDE 69- (1) Tüketici hakem heyetleri uyu?mazl?k konusuna ili?kin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kurum veya kurulu?lardan isteyebilir.

Karar ve karara itiraz

MADDE 70- (1) ?l ve il?e tüketici hakem heyetinin verdi?i kararlar taraflar? ba?lar.

(2) Tüketici hakem heyeti kararlar? 11/2/1959 tarihli ve 7201 say?l? Tebligat Kanunu hükümlerine g?re taraflara tebli? edilir. Tüketici hakem heyetinin kararlar?, ?cra ve ?flas Kanununun ilamlar?n yerine getirilmesi hakk?ndaki hükümlerine g?re yerine getirilir.

(3) Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlar?na kar?? tebli? tarihinden itibaren on be? gün i?inde tüketici hakem heyetinin bulundu?u yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. ?tiraz, tüketici hakem heyeti karar?n?n icras?n? durdurmaz. Ancak talep edilmesi ?art?yla hakim, tüketici hakem heyeti karar?n?n icras?n? tedbir yoluyla durdurabilir.


 

(4) ?tiraz olunan karar?n, esas y?nünden kanuna uygun olup da, kanunun olaya uygulanmas?nda hata edilmi? olmas?ndan   dolay?   itiraz?n   kabul   edilmesi  gerekti?i   veya  kanuna  uymayan   husus  hakk?nda   yeniden   yarg?lamay? gerektirmedi?i takdirde tüketici mahkemesi evrak üzerinde, karar? de?i?tirerek veya düzelterek onama karar? verebilir. Taraflar?n kimliklerine, ticari unvanlar?na ait yanl??l?klarla, yaz?, hesap veya di?er a??k ifade yanl??l?klar? hakk?nda da bu hüküm uygulan?r. Karar, usule ve kanuna uygun olup da g?sterilen gerek?e do?ru bulunmazsa, gerek?e de?i?tirilerek veya düzeltilerek onan?r.

(5) Tüketici hakem heyeti kararlar?na kar?? yap?lan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin verece?i karar kesindir.

(6) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdi?i kararlara kar?? a??lan itiraz davalar?nda, karar?n iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatl?k asgari ücret tarifesine g?re nisbi tarife üzerinden vekalet ücretine hükmedilir.

(7) Uyu?mazl?kla ilgili olarak tüketici hakem heyeti taraf?ndan tüketici aleyhine verilen kararlarda tebligat ve bilirki?i ücretleri Bakanl?k?a kar??lan?r. Uyu?mazl???n tüketicinin lehine sonu?lanmas? durumunda ise, tebligat ve bilirki?i ücretleri

21/7/1953 tarihli ve 6183 say?l? Amme Alacaklar?n?n Tahsil Usulü Hakk?nda Kanun hükümlerine g?re kar?? taraftan tahsil olunarak büt?eye gelir kaydedilir.

Huzur hakk? ve ücreti

MADDE 71- (1) Tüketici hakem heyeti ba?kan ve üyelerine, raport?r olarak g?revlendirilen di?er kamu personeline ?denecek huzur hakk? ve huzur ücreti ile bilirki?i ücreti ve bu ?demelere ili?kin usul ve esaslar Maliye Bakanl???n?n uygun g?rü?ü al?narak Bakanl?k?a belirlenir.

Di?er hususlar

MADDE 72- (1) Tüketici hakem heyetlerinin kurulmas?, ?al??ma usul ve esaslar?, raport?rlerin nitelikleri ile bilirki?ilik müessesesine ili?kin usul ve esaslar ile di?er hususlar y?netmelikle belirlenir.


 

 

 

Tüketici mahkemeleri


SEK?Z?NC? KISIM

Yarg?lama, Denetim ve Cezaya ?li?kin Hükümler


MADDE 73- (1) Tüketici i?lemleri ile tüketiciye y?nelik uygulamalardan do?abilecek uyu?mazl?klara ili?kin davalarda tüketici mahkemeleri g?revlidir.

(2) Tüketici mahkemeleri nezdinde Bakanl?k, tüketiciler ve tüketici ?rgütleri taraf?ndan a??lan davalar 2/7/1964 tarihli

ve 492 say?l? Har?lar Kanununda düzenlenen har?lardan muaft?r.

(3) Tüketici ?rgütleri üst kurulu?lar?nca a??lacak davalarda bilirki?i ücreti ve davan?n davac? aleyhine sonu?lanmas? durumunda, hükmedilen vekalet ücreti Bakanl?k?a kar??lan?r. Davan?n, daval? aleyhine sonu?lanmas? durumunda, bilirki?i ücreti Amme Alacaklar?n?n Tahsil Usulü Hakk?nda Kanun hükümlerine g?re daval?dan tahsil olunarak büt?eye gelir kaydedilir.

(4) Tüketici mahkemelerinde g?rülecek davalar 12/1/2011 tarihli ve 6100 say?l? Hukuk Muhakemeleri Kanununun

Alt?nc? K?s?m hükümlerine g?re yürütülür.


 

(5) Tüketici davalar?, tüketicinin yerle?im yerinin bulundu?u yerdeki tüketici mahkemesinde de a??labilir.

(6) Tüketici ?rgütleri, ilgili kamu kurum ve kurulu?lar? ile Bakanl?k; haks?z ticari uygulamalar ve ticari reklamlara ili?kin hükümler d???nda, genel olarak tüketicileri ilgilendiren ve bu Kanuna ayk?r? bir durumun do?ma tehlikesi olan hallerde bunun ?nlenmesine veya durdurulmas?na ili?kin ihtiyati tedbir karar? al?nmas? veya hukuka ayk?r? durumun tespiti, ?nlenmesi veya durdurulmas? amac?yla tüketici mahkemelerinde dava a?abilir.

(7) Genel olarak tüketicileri ilgilendiren davalarda davac?, verilen kararlar?n yay?mlanmas?n? talep edebilir. Talebin mahkemece kabul edilmesi halinde bu karar, masraflar? daval?dan al?nmak üzere ülke düzeyinde yay?mlanan gazetelerden en az ü?ünde derhal ilan edilir.

(8) Tüketici mahkemelerince verilen kesinle?mi? kararlar, Ulusal Yarg? A?? Bili?im Sistemi üzerinden Bakanl??a iletilir. Tüketici hakem heyetleri kararlar?na kar?? yap?lan itiraz sonucu verilen kararlar, karar? veren mahkeme taraf?ndan ilgili tüketici hakem heyetine g?nderilir.

üretimin veya sat???n durdurulmas? ve mal?n toplat?lmas?

MADDE 74- (1) Sat??a sunulan bir seri mal?n ay?pl? oldu?unun tespiti, üretiminin veya sat???n?n durdurulmas?, ay?b?n ortadan kald?r?lmas? ve sat?? amac?yla elinde bulunduranlardan toplat?lmas? i?in Bakanl?k, tüketiciler veya tüketici ?rgütleri dava a?abilir.

(2) Sat??a sunulan seri mal?n ay?pl? oldu?unun mahkeme karar? ile tespit edilmesi halinde, mahkeme ay?b?n niteli?ine g?re mal?n sat???n? ge?ici olarak durdurma veya ay?b? giderme kararlar? verebilir. üretici veya ithalat?? mahkeme karar?n?n tebli? tarihinden itibaren en ge? ü? ay i?inde mal?n ay?b?n? ortadan kald?rmakla yükümlüdür. Mal?n ay?b?n?n ortadan kalkmas?n?n imkans?z olmas? halinde mal, üretici veya ithalat?? taraf?ndan toplan?r veya toplatt?r?l?r. Toplat?lan mallar ta??d?klar? risklere g?re k?smen veya tamamen imha edilir veya ettirilir. ?mha edilen malla ilgili tüketicinin dava ve tazminat haklar? sakl?d?r.

(3) Sat??a sunulan bir seri mal?n, tüketicinin güvenli?ini tehlikeye sokan bir ay?p ta??mas? durumunda ürünlere ?li?kin

Teknik Mevzuat?n Haz?rlanmas? ve Uygulanmas?na Dair Kanun hükümleri sakl?d?r.

Denetim

MADDE 75- (1) Bu Kanunun uygulanmas?nda, Bakanl?k müfetti?leri, gümrük ve ticaret denetmenleri ile Bakanl?k?a g?revlendirilecek personel, mal veya hizmet sunulan her yerde denetleme, inceleme ve ara?t?rma yapmaya yetkilidir.

(2) Bu Kanun kapsam?na giren hususlarda, yetkili ve g?revli ki?i veya kurulu?lara her türlü bilgi ve belgenin do?ru olarak g?sterilmesi veya istenmesi halinde belgelerin asl?n?n veya onayl? kopyalar?n?n verilmesi zorunludur.

Tüketici ürünü ve hizmet denetimi

MADDE 76- (1) Tüketici ürünü; hizmet sekt?ründe kullan?lanlar dahil olmak üzere tüketicilerin kullanmas? i?in tasarlanan veya makul ko?ullarda tüketiciler taraf?ndan kullan?lmas? ?ng?rülen, gerek ticari faaliyetler sonucunda gerekse ba?ka yollarla tedarik edilen veya kullan?labilir hale getirilen yeni, kullan?lm?? veya ?slah edilmi? her türlü üründür.


 

(2) üretici veya da??t?c?n?n, tüketiciye a??k?a bilgi vermesi kayd?yla antika olan veya kullan?lmadan ?nce tamir veya ?slah edilmesi gereken ikinci el ürünler birinci f?kra kapsam?nda de?erlendirilmez.

(3)  Tüketici  ürünleri  ile  tüketiciye  sunulan  hizmetler;  can  ve  mal  güvenli?ine  ve  ?evreye  zarar  vermemeli, uygulanmas? zorunlu her türlü idari ve teknik düzenlemeye uygun olmal?d?r.

(4) Bakanl?k sorumlu oldu?u tüketici ürünlerinin piyasa g?zetimi ve denetimini ürünlere ?li?kin Teknik Mevzuat?n

Haz?rlanmas? ve Uygulanmas?na Dair Kanun hükümlerine g?re yerine getirmekle g?revlidir.

Ceza hükümleri

MADDE 77- (1) Bu Kanunun 4 üncü, 6 nc?, 7 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 23 üncü, 26 nc?, 30 uncu, 33 üncü, 35 inci, 48 inci, 49 uncu, 51 inci, 52 nci, 54 üncü ve 57 nci maddelerinde belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket edenler hakk?nda ayk?r?l??? tespit edilen her bir i?lem veya s?zle?me i?in iki yüz Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.

(2) Bu Kanunun 5 inci maddesi uyar?nca belirlenen haks?z ?artlar?n tüketici s?zle?melerinde kullan?lmas? durumunda, Bakanl?k?a verilecek süre i?inde bu haks?z ?art?n s?zle?me metninden ??kar?lmamas? halinde, ayk?r?l???n tespit edildi?i her bir s?zle?me i?in iki yüz Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.

(3) Bu Kanunun 24 üncü, 25 inci, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 34 üncü, 36 nc?, 37 nci, 38 inci, 39 uncu, 41 inci, 43 üncü,

45 inci, 46 nc? maddeleri ile 31 inci maddesinin birinci, ikinci ve d?rdüncü, 40 ?nc? maddesinin ikinci, 47 nci maddesinin ü?üncü, d?rdüncü, be?inci, yedinci ve 50  nci maddesinin d?rdüncü, be?inci, alt?nc?, yedinci, dokuzuncu  ve on  birinci f?kralar?nda belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket edenler hakk?nda ayk?r?l??? tespit edilen her bir i?lem veya s?zle?me i?in bin Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.

(4) Bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket edenler hakk?nda teslim edilmeyen her konut i?in yirmi bin Türk Liras?, 50 nci maddesinin onuncu f?kras?na ayk?r? hareket edenler hakk?nda ayk?r?l??? tespit edilen her bir i?lem veya s?zle?me i?in bin Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.

(5) Bu Kanunun 40 ?nc? maddesinin ü?üncü f?kras? ile 47 nci ve 50 nci maddelerinin ikinci f?kralar?nda belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket edenler hakk?nda yüz bin Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.

(6) Bu Kanunun 55 inci ve 56 nc? maddelerinde belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket eden üretici ve ithalat?? hakk?nda piyasaya arz edilen; sat?c? hakk?nda tüketiciye sat??? yap?lan her bir mal i?in iki yüz Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.

(7) Bu Kanunun 60 ?nc? maddesinde belirtilen hususlara ayk?r? olarak ?dül verenler hakk?nda yüz bin Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.

(8) Bu Kanunun 31 inci maddesinin ü?üncü f?kras?nda, 42 nci maddesinde ve 50 nci maddesinin sekizinci f?kras?nda belirtilen  yükümlülüklere  ayk?r?  hareket  edenlere  bu  ayk?r?l???n  giderilmesi  i?in  bir  ay  süre  verilir.  Bu  süre  sonunda ayk?r?l???n giderilmemesi halinde 31 inci maddenin ü?üncü f?kras?na ayk?r? hareket eden kart ??karan kurulu?lara be? milyon Türk Liras?, 42 nci maddeye ve 50 nci maddenin sekizinci f?kras?na ayk?r? hareket edenler hakk?nda be? yüz bin Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.


 

(9) Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket eden süreli yay?n kurulu?lar? hakk?nda be? bin Türk Liras?; ayk?r?l?k ülke genelinde da??t?m? yap?lan süreli yay?n ile ger?ekle?tirilmi? ise yüz bin Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r. Süreli yay?n kurulu?u, kampanyay? ve kampanyaya ili?kin her türlü reklam ve ilan? da durdurur. Ayk?r?l???n devam? halinde, reklam ve ilan?n durdurma zorunlulu?unun do?du?u tarihten itibaren her say?/gün i?in on bin Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.

(10) Bu Kanunun 58 inci maddesine ayk?r? davranan üretici ve ithalat??lar hakk?nda, sat?? sonras? hizmet yeterlilik belgesinin al?nmamas? durumunda yüz bin Türk Liras?; kurulmayan her bir servis istasyonu i?in on bin Türk Liras?; servis istasyonlar?nda tespit edilen eksiklik ve ayk?r?l?klarla ilgili olarak her bir servis istasyonu i?in bin Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.

(11) Bu Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci f?kras?nda belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket eden radyo ve

televizyonlar hakk?nda on bin Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.

(12) Bu Kanunun 61 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket eden reklam verenler, reklam ajanslar? ve mecra kurulu?lar? hakk?nda durdurma veya ayn? y?ntemle düzeltme veya idari para cezas? ve gerekli g?rülen hallerde de ü? aya kadar tedbiren durdurma cezas? uygulan?r. Reklam Kurulu, ihlalin niteli?ine g?re bu cezalar? birlikte veya ayr? ayr? verebilir. Ayk?r?l?k;

a) Yerel düzeyde yay?n yapan televizyon kanal? arac?l??? ile ger?ekle?mi? ise on bin Türk Liras?,

b) ülke genelinde yay?n yapan televizyon kanal? arac?l??? ile ger?ekle?mi? ise iki yüz bin Türk Liras?, c) Süreli yay?nlar arac?l???yla ger?ekle?mi? ise (a) ve (b) bentlerinde belirtilen cezalar?n yar?s?,

?) Yerel düzeyde yay?n yapan radyo kanal? arac?l??? ile ger?ekle?mi? ise be? bin Türk Liras?, d) ülke genelinde yay?n yapan radyo kanal? arac?l??? ile ger?ekle?mi? ise elli bin Türk Liras?, e) ?nternet arac?l??? ile ger?ekle?mi? ise elli bin Türk Liras?,

f) K?sa mesaj arac?l??? ile ger?ekle?mi? ise yirmi be? bin Türk Liras?, g) Di?er mecralar arac?l??? ile ger?ekle?mi? ise be? bin Türk Liras?,

idari para cezas? verilir. Reklam Kurulu, idari i?leme konu ihlalin bir y?l i?inde tekrar edilmesi halinde yukar?da

belirtilen idari para cezalar?n? on kat?na kadar uygulayabilir.

(13) Bu Kanunun 62 nci maddesinde belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket edenler hakk?nda haks?z ticari uygulaman?n ü? aya kadar tedbiren durdurulmas? veya durdurulmas? yapt?r?m? veya be? bin Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r. Kurul, ihlalin niteli?ine g?re bu cezalar? birlikte veya ayr? ayr? verebilir. ?dari para cezas?, ayk?r?l?k ülke genelinde ger?ekle?mi? ise elli bin Türk Liras? olarak uygulan?r. Ayk?r?l???n reklam yoluyla ger?ekle?tirildi?inin tespiti halinde bu maddenin on ikinci f?kra hükümleri uygulan?r.

(14) Bu Kanunun 74 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket eden üretici veya ithalat??lar hakk?nda yüz bin Türk Liras?; 79 uncu maddesinin birinci f?kras?nda belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket edenler hakk?nda be? bin Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.


 

(15) Bu Kanunun 75 inci maddesinin ikinci f?kras?nda belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket edenler hakk?nda yedi gün i?inde bilgi ve belgelerin do?ru olarak verilmesi veya yerinde inceleme imkan?n?n sa?lanmas? ihtar edilir. ?htara ra?men ayk?r?l???n devam? halinde yirmi be? bin Türk Liras?ndan az olmamak üzere ayk?r?l???n tespitinden bir ?nceki mali y?l sonunda olu?an y?ll?k gayrisafi gelirlerinin yüzde birine kadar idari para cezas? verilir. Ayk?r? fiilin bir y?l i?inde tekrar edilmesi halinde idari para cezas? iki misli olarak uygulan?r.

(16) Bu Kanunun 76 nc? maddesinin ü?üncü f?kras?nda belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hizmet sa?layan sa?lay?c?lar hakk?nda her bir i?lem i?in iki yüz Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.

(17)  Bu  Kanunun  80  inci  maddesine  ayk?r?  olarak  piramit  sat??  sistemini  ba?latan,  düzenleyen  veya  toplant?, elektronik posta veya di?er bir?ok kimsenin de kat?l?m?n? sa?lamaya elveri?li y?ntemlerle yayan veya b?yle bir sistemin di?er bir ?ekilde yay?lmas?n? ticari ama?larla destekleyenler hakk?nda 26/9/2004 tarihli ve 5237 say?l? Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulan?r.

(18) Yukar?da belirtilenlerin d???nda kalan ancak bu Kanunun getirdi?i yükümlülükler ile Bakanl?k?a y?netmelik veya tebli?le belirlenen tedbirlere uymayanlar hakk?nda bin Türk Liras?ndan elli bin Türk Liras?na kadar idari para cezas?

verilir.

(19) Bu maddenin sekizinci, dokuzuncu, on ikinci ve on ü?üncü f?kralar?ndaki idari para cezalar? hari? olmak üzere, ayk?r?l???n tespit edildi?i tarih itibar?yla bir takvim y?l?nda uygulanan toplam idari para cezas? tutar?n?n yirmi be? bin Türk Liras?n? a?t??? durumlarda, bu miktardan az olmamak ve yüz milyon Türk Liras?n? ge?memek üzere toplam idari para cezas? tutar?;

a) Cezaya muhatap ger?ek ya da tüzel ki?inin, ayk?r?l???n tespitinden bir ?nceki mali y?l sonunda olu?an y?ll?k gayrisafi gelirlerinin yüzde be?ini a?amaz. Bir ?nceki y?l gayrisafi gelirinin olu?mamas? halinde, tespit tarihi itibar?yla olu?an gayrisafi geliri dikkate al?n?r. Gayrisafi gelirlerinin bildirilmedi?i veya yanl?? bildirildi?i durumlarda bu bent hükmü uygulanmaz.

b) Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kurulu?lar ve kart ??karan kurulu?lar i?in, kamuya a??klanan en son finansal tablolarda yay?nlanan ?z kayna??n?n binde be?ini a?amaz.

(20) Bu Kanuna g?re idari yapt?r?m uygulanmas?, di?er kanunlar gere?i yap?lacak i?lemleri engellemez. Bakanl?k, bu maddenin uygulanmas?nda olu?acak tereddütleri gidermeye yetkilidir.

Cezalarda yetki ve itiraz

MADDE 78- (1) Bu Kanunun 77 nci maddesinin ikinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve on birinci f?kralar?ndaki idari yapt?r?mlar Bakanl?k taraf?ndan verilir; on ikinci ve on ü?üncü f?kralar? uyar?nca Reklam Kurulu taraf?ndan karar verilen idari yapt?r?mlar Bakanl?k taraf?ndan uygulan?r. Di?er f?kralar?ndaki idari yapt?r?mlar ise yapt?r?m uygulanan?n merkezinin bulundu?u valilik taraf?ndan verilir.

(2)  Bu  Kanun  hükümlerine  g?re  verilen  idari  yapt?r?m  kararlar?na  kar??  6/1/1982  tarihli  ve  2577  say?l?  ?dari Yarg?lama Usulü Kanunu hükümlerine g?re idari yarg? yoluna ba?vurulabilir. Ancak, idare mahkemesinde dava, i?lemin tebli?ini izleyen günden itibaren otuz gün i?inde a??l?r. ?dare mahkemesinde iptal davas? a??lm?? olmas?, karar?n yerine getirilmesini durdurmaz.

(3) Bu Kanuna g?re verilen idari para cezalar?n?n, tebli?inden itibaren bir ay i?inde ?denmesi zorunludur. 

 

 

Yiyecek taklidi ürünler


DOKUZUNCU KISIM

?e?itli Hükümler


MADDE 79- (1) G?da ürünü olmamalar?na ra?men, sahip olduklar? ?ekil, koku, renk, g?rünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutlar? nedeniyle olduklar?ndan farkl? g?rünen ve bu sebeple tüketiciler, ?zellikle ?ocuklar taraf?ndan, g?da ürünleriyle kar??t?r?larak tüketicilerin sa?l???n? ve güvenli?ini tehlikeye atan ürünlerin üretilmesi, pazarlanmas?, ithalat? ve ihracat? yasakt?r. G?da ürünü olmamalar?na ra?men geleneksel el sanat? ürünü olarak g?da ürünü ?eklinde üretilen ve sa?l??a zarar vermeyen ürünler, üzerinde uyar? i?areti ve yaz?s? bulunmas? ?art?yla bu hükmün d???ndad?r.

(2) Bakanl?k, olduklar?ndan farkl? g?rünerek tüketicilerin sa?l???n? ve güvenli?ini tehlikeye atan bu ürünlere kar?? gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

(3) Piyasaya arz edilmi? olan bu ürünlerin güvensizli?inin tespit edilmesi halinde al?nacak ?nlemler ile bu ?nlemlerin Avrupa Komisyonuna bildirilmesi hususunda ürünlere ?li?kin  Teknik Mevzuat?n  Haz?rlanmas?  ve Uygulanmas?na Dair Kanun hükümleri uygulan?r.

(4) Bakanl?k, bu kapsamdaki ürünlerin piyasa g?zetimi ve denetimini yapmakla g?revlidir.

(5) Yiyecek taklidi ürünleri sat?n alan tüketicilerin u?rad?klar? maddi ve manevi zararlar nedeniyle dava a?ma haklar? sakl?d?r.

Piramit sat?? sistemleri

MADDE 80- (1) Piramit sat??; kat?l?mc?lar?na bir miktar para veya malvarl??? ortaya koymak kar??l???nda, sisteme ayn? ?artlar alt?nda ba?ka kat?l?mc?lar bulma ko?uluyla bir para veya malvarl??? kazanc? olana?? ümidi veren ve malvarl??? kazanc?n?n elde edilmesini tamamen veya k?smen di?er kat?l?mc?lar?n da ko?ullara uygun davranmas?na ba?l? k?lan, ger?ek?i olmayan veya ger?ekle?mesi ?ok gü? olan kazan? beklentisi sistemidir.

(2) Piramit sat?? sisteminin kurulmas?, yay?lmas? veya tavsiye edilmesi yasakt?r.

(3) Bakanl?k, piramit sat?? sistemleri ile ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve varsa elektronik sistemin ülkemizde durdurulmas? dahil ilgili kamu kurum veya kurulu?lar?yla i? birli?i i?inde gerekli ?nlemleri almaya yetkilidir.

Test, muayene ve analizler

MADDE 81- (1) Bakanl?k, bu Kanunun uygulamas? i?in resmi veya ?zel kurulu?lar?n laboratuvarlar?ndan yararlanabilir. Test ve muayene ücretleri Bakanl?k büt?esinden kar??lan?r.

(2) Test ve muayene sonu?lar?n?n ilgili idari ve teknik düzenlemesine ayk?r? ??kmas? halinde buna ili?kin tüm giderler üretici veya ithalat??dan Amme Alacaklar?n?n Tahsil Usulü Hakk?nda Kanun hükümlerine g?re tahsil olunur. Tahsil olunan test ve muayene ücretleri büt?eye gelir kaydedilir.

?denek

MADDE 82- (1) Reklam Kurulu, Reklam Konseyi, Tüketici Konseyi ve tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine ili?kin masraflar, Bakanl???n tüketicinin korunmas? amac?na y?nelik masraflar? ve sair harcamalar Bakanl?k büt?esine konulacak ?denekten kar??lan?r.


 

Di?er hükümler

MADDE 83- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulan?r.

(2) Taraflardan  birini tüketicinin  olu?turdu?u  i?lemler ile ilgili di?er kanunlarda düzenleme olmas?, bu  i?lemin tüketici i?lemi say?lmas?n? ve bu Kanunun g?rev ve yetkiye ili?kin hükümlerinin uygulanmas?n? engellemez.

Y?netmelikler ve di?er düzenleyici i?lemler

MADDE 84- (1) Bakanl?k, bu Kanunun uygulanmas?yla ilgili olarak mevzuat ?er?evesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

(2) Bu Kanunda ?ng?rülen y?netmelikler, Kanunun yürürlü?e girdi?i tarihten itibaren alt? ay i?inde Bakanl?k taraf?ndan ??kar?l?r.

(3) Bakanl?k?a ??kar?lacak ikincil düzenlemelerde ilgili kamu kurum ve kurulu?lar?n?n, kamu kurumu niteli?indeki meslek kurulu?lar?n?n, sivil toplum kurulu?lar?n?n ve meslek ?rgütlerinin g?rü?leri al?n?r.

Kadro ihdas? (1)

MADDE 85- (1) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 say?l? Genel Kadro ve Usulü

Hakk?nda Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) say?l? cetvelin Gümrük ve Ticaret Bakanl???na ait b?lümüne eklenmi?tir.

Yürürlükten kald?r?lan hükümler

MADDE 86- (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanun yürürlükten kald?r?lm??t?r. Di?er mevzuatta Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanuna yap?lan at?flar bu Kanuna yap?lm?? say?l?r.

Ge?i? hükümleri

GE??C? MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlü?e girdi?i tarihten ?nce a??lm?? olan davalar a??ld?klar? mahkemelerde g?rülmeye devam eder.

(2) Bu Kanunun yürürlü?e girdi?i tarihten ?nceki tüketici i?lemlerine, bunlar?n hukuken ba?lay?c? olup olmad?klar?na ve sonu?lar?na bu i?lemler hangi kanun yürürlükte iken ger?ekle?mi? ise kural olarak o kanun hükümleri uygulan?r. Ancak:

a) Bu Kanunun yürürlü?e girdi?i tarihten ?nce kurulan ve halen ge?erli s?zle?melerin bu Kanuna ayk?r? hükümleri yürürlük tarihinden itibaren uygulanmaz.

b) Bu Kanunun yürürlü?e girdi?i tarihten ?nce i?lemeye ba?lam?? hak dü?ürücü süreler ile zamana??m? süreleri dolmam?? ise bu Kanunda ?ng?rülen sürenin ge?mesiyle hak dü?ürücü süre veya zamana??m? süresi dolmu? olur.

(3) Bu Kanunda ?ng?rülen y?netmelikler yürürlü?e girinceye kadar, bu Kanunla yürürlükten kald?r?lan Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanuna dayan?larak ??kart?lan y?netmelik ve di?er mevzuat?n, bu Kanuna ayk?r? olmayan hükümleri uygulan?r.

Yürürlük

MADDE 87- (1) Bu Kanun yay?m? tarihinden itibaren alt? ay sonra yürürlü?e girer.

Yürütme

MADDE 88- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

––––––––––––

(1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 28/11/2013 tarihli ve 28835 say?l? Resmi Gazete’ye bak?n?z.

内蒙古十一选五前三直选一定牛