Sosyal Sorumluluk

Markam?z , sosyal yard?mla?ma , sa?l?k , e?itim , kültür ve sanat alanlar?nda sürekli olarak projeler düzenlemekte ve ortak projelere kat?lmaktad?r.

Sosyal Yard?mla?ma:

Collezione,  her ay düzenli olarak  gelir düzeyi dü?ük olan  do?u illerine yard?m ürünü g?ndermektedir ve bu yakla??m?yla da sekt?re  ?rnek olabilecek kurumsal sosyal sorumluluk projesine imza atm??t?r.

Sa?l?k:

Meme kanseriyle sava?? destekleyen projelerde yer alan Collezione, dünya kad?n?n?n meme kanseri konusunda bilin?lendirilmesi ve hastal?kla mücadele konusunda sivil toplum ?rgütleriyle el ele ?al??m??t?r.

“Sigaraya Hay?r Kampanyas?” ile sa?l?k alan?nda bir di?er sosyal sorumluluk projesini  yerine getirmi?tir. Bu kampanya ile ‘’sigaras?z gen?lik’’ kavram?n? halka yayarak ya?ad??? toplumun ya?am kalitesini iyile?tirmek ve sa?l?kl? bir toplum yaratmak i?in projeyi ba?latm?? ve kampanyan?n etkinli?ini art?rmak i?in de  Collezione tasar?m ekibi ?zel bir koleksiyon haz?rlam??t?r. ?stanbul genelinde yap?lan proje i?in Ba?c?lar pilot b?lge olarak se?ilerek,  kampanyan?n deneysel ?al??mas? olan ‘’Sigaras?z Collezione’’ projesi ’’Allen Carr’s Easyway to Stop Smoking’’adl? kurulu? taraf?ndan Collezione ?al??anlar?na sigara kullan?m?, bunun sa?l?k üzerine etkisi ve b?rakma y?ntemleri konulu e?itim seminerleri verilmi?tir.

E?itim / Kültür / Sanat Akyi?it Kültür ve Sanat E?itim Vakf?  (AKSEV):  Collezine markas?n?n kurucusu Ekrem Akyi?it’?n kurdu?u AKSEV,  Türkiye’deki e?itim kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemektedir. AKSEV, Türk Toplumu’nun kalk?nmas?na  destek olmak amac?yla genel, ?zel ve katma büt?eli  e?itim, kültür - sanat kurum ve kurulu?lar?na her türlü yard?mda bulunmakt?r. Halk?n e?itim, kültür, sanat bilincini ve bu alanlara olan ilgisini art?r?lmak amac?yla AKSEV  ?e?itli etkinlikler  düzenlemektir. 

Akyi?it Ma?azac?l?k A.?. Y?netim Kurulu Ba?kan? Ekrem Akyi?it’in e?itime verdi?i de?erin en ?nemli g?stergesi 2006 y?l?nda faaliyete ge?en Akyi?it ?lk??retim Okulu’dur. A??l???n? d?nemin Kültür ve Turizm Bakan? Atilla Ko?’un yapt??? okulda her y?l ortalama 850 ??renci ??renim g?rüyor. Akyi?it ?lk??retim Okulu, 16 dersli?in yan? s?ra bilgisayar odas?, laboratuar, kütüphane, resim at?lyesi, müzik odas? , toplant? salonu ve anas?n?f?n? i?eren 5 kattan olu?maktad?r. 

Di?er taraftan , Akyi?it Kültür Sanat ve E?itim Vakf?,  yüksek ??renim g?ren ba?ar?l? ??rencilere burs imkan? sa?layarak e?itime deste?ini sürdürmeye devam etmektedir.

内蒙古十一选五前三直选一定牛