S?k Sorulan Sorular
  • www.472168.tw ma?azam?zdan yapaca??n?z 50 TL’yi ge?meyen al??veri?lerde 7,50 TL kargo ücreti ?demeniz gerekmektedir.
  • Sipari?iniz 3 i? günü i?erisinde MNG kargoya teslim edilir. MNG kargoya teslim edildikten sonra 2 i? günü i?erisinde adrese teslim edilir.
   Mobil b?lgelerde teslimatlar?n biraz daha uzun sürebilece?ini lütfen dikkate al?n?z.Resmi tatil ve bayram d?nemlerinde kargo firmalar? ?al??mad??? i?in teslimat?n?z ilk i? günü i?erisinde yap?lacakt?r.
  • Sipari?iniz kargoya verildi?inde size bilgilendirme ama?l? e-mail g?nderece?iz. E-mailin i?erisindeki kargo takip linkini t?klayarak kargonuzu takip edebilirsiniz.
   üyelik hesab?n?zla verdi?iniz sipari?lerinizde hesab?n?za giri? yap?p ilgili sipari?in kargo takip linkini t?klayarak kargonuzu takip edebilirsiniz.
  • Sipari?iniz olu?tuktan sonra herhangi bir de?i?iklik veya iptal yap?lamamaktad?r. Sipari?iniz size ula?t?ktan sonra iade prosedürümüzü takip edebilirsiniz.
  • E?er sipari? etti?iniz ürün ya da ürünlerden tam anlam?yla memnun kalmad?ysan?z, ürünleri teslim ald???n?z tarihten itibaren 30 gün i?erisinde iade edebilirsiniz.
   ?ade sürecinde ürünlerin kullan?lmam?? olmas? ve orjinal paketleri ile iadesi yap?lmas? gerekmektedir. ?ade g?nderilen tüm ürünlerin yan?nda varsa, sipari?in bir par?as? olarak g?nderilen promosyon ürünler de iade edilmelidir.
   ?ade i?lemini ger?ekle?tirmek i?in ürünler ile birlikte size iletilen faturada bulunan iade formunu dikkatlice ve eksiksiz doldurup geri g?ndermeyi unutmay?n?z. Paketin sa?laml???ndan ve su ge?irmeyece?inden emin olun. Paket bize ula??ncaya kadar mü?terinin sorumlulu?u alt?ndad?r. Paketinizi herhangi bir MNG Kargo ?ubesi arac?l??? ile 25582 üA numaral? kodu kullanarak kar?? ?demeli bir ?ekilde ücretsiz g?nderebilirsiniz. Di?er tüm kargo ?irketleriyle yap?lan iadelerde, kargo ücreti mü?teriye aittir.
   ?ade adresi: Demirkap? Mahallesi ?n?nü Caddesi No: 48 34214 Mahmutbey/?stanbul
  • ?nternet ma?azam?zdan al?nan ürünlerin iadeleri sadece kargo ?ubesi ile taraf?m?za g?ndermenizden sonra yap?l?r.
   Ma?azalar?m?za faturan?zla birlikte gitti?inizde yaln?zca de?i?im i?lemi yapabilirsiniz.
  • ?nternet ma?azam?zdan alm?? oldu?unuz ürün ya da ürünleri de?i?im amac?yla geri g?ndermeniz ?u anda mümkün de?il. ürün de?i?imi i?in en yak?n ma?azam?z? ziyaret etmeniz gerekmektedir. Size en yak?n ma?azam?z? bulmak i?in t?klay?n?z. Ma?aza ?al??anlar?m?z ürün de?i?iminde size memnuniyetle yard?mc? olacakt?r. Depomuza g?ndermi? oldu?unuz ürünler iade olarak i?leme al?n?p para iadesi yap?lacakt?r.
  • Sistemimiz maalesef kap?da ?deme i?in uygun de?ildir. Sipari?lerinizi kredi kart? veya debit kartlarla yapabilirsiniz.
  • Almak istedi?iniz ürün ya da ürünleri sepete ekleyiniz. Sepet sayfas?n?n sa? taraf?nda bulunan "Hediye ?ekleri" alan?na kodu giriniz ve "Ekle" butonuna bas?n?z. Sepetiniz kampanya ?artlar?na uygun ise indirim tutar?n?z sepet toplam tutar?na uygulanacakt?r.
  • Yeni bir üyelik olu?turmak i?in ana sayfam?zda sa? üst k??ede bulunan "Hesab?m" simgesine t?klay?n?z. Gerekli bilgileri doldurman?z ve üye ol demeniz yeterli olacakt?r. Ayr?ca sepetinize ürün ekledikten sonra y?nlendirildi?iniz giri? sayfas?ndan da yeni bir üyelik olu?turabilirsiniz.
  • Sitemizden al??veri? yapabilmek i?in sistemimize üye olman?z sipari?lerinizi daha rahat takip etmeniz ve sizlere daha iyi hizmet edebilmemiz i?in gerekmektedir. Sitemizden yapaca??n?z al??veri?lerde sizlerin temel bilgileri esas al?naca??ndan dolay? sistem üye olman?z tavsiye edilmektedir.
   Sepetinize ürünlerinizi ekledikten sonra sipari?i tamamla butonuna t?klaman?z gerekmekte ve sonras?nda ??kan sayfada üyeliksiz devam et butonuna t?klayarak sipari?inizi tamamlayabilirsiniz.
  • ürün stoklar? hakk?nda bilgi almak i?in mü?teri hizmetleri ile 0 850 222 1 259 numaral? telefondan ileti?ime ge?ebilirsiniz. Size en yak?n ma?azam?zda ürün var m? diye sorgulamak i?in ma?azalar?m?z b?lümünden ma?azam?z?n ileti?im numaras?n? alarak ileti?ime ge?ebilirsiniz.
  • ?nternet sitemizde yapaca??n?z al??veri?ler %100 güvenlidir. Kredi kart? numaran?z? girdi?iniz anda numaran?za ait bilgiler ?ifrelenerek bankaya g?nderilir. Firmam?z dahil olmak üzere ü?üncü ?ah?slar taraf?ndan bilgilerinizin g?rüntülenmesi veya ula??lmas? imkans?zd?r. Kart bilgileriniz sadece siz ve banka aras?ndad?r.
内蒙古十一选五前三直选一定牛