Mesafeli Sat?? S?zle?mesi

collezione.com.tr MESAFEL? SATI? S?ZLE?MES?

 

1. S?ZLE?MEN?N TARAFLARI

1.1. ALICI

Ad?/Soyad?/Unvan? :
Adresi :
Telefon :
Eposta adresi :

1.2. SATICI

Unvan? :
Adresi :
Telefon :
Faks :
Eposta adresi :

 

2. S?ZLE?MEN?N KONUSU

ALICI'n?n SATICI'ya ait www.472168.tw.tr internet sitesinden (bundan b?yle S?TE olarak an?lacakt?r) elektronik ortamda sipari?ini yapt??? a?a??da nitelikleri ve sat?? fiyat? belirtilen ürünün/lerin sat?n al?nmas?/sat??? ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Say?l? Tüketicilerin Korunmas? Hakk?ndaki Kanun ve 06.03.2011 Tarihinde27866 Say?l? Resmi Gazete’de yay?mlanan Mesafeli S?zle?melere Dair Y?netmelik hükümleri ve di?er tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gere?ince taraflar?n kar??l?kl? hak ve yükümlülüklerinin saptanmas? i?bu s?zle?menin konusunu olu?turmaktad?r.

 

3. S?ZLE?ME KONUSU üRüN/LER

3.1 ürünün/lerin türü, cinsi, miktar?, modeli, rengi, sat?? bedeli, teslimat bilgileri a?a??daki gibidir. ??yle ki;

ürün/ler A??klamas? Adet Pe?in Fiyat? Vadeli Fiyat? Ara Toplam 
(KDV Dahil)
  1 [●] TL [●] TL [●] TL
Kargo 1 [●] TL [●] TL [●] TL
Taksit Fark? 1 [●] TL [●] TL [●] TL
Toplam [●] TL
?deme ?ekli ve Plan? :
Teslim Edilecek Ki?i :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Adresi :

ürün/ürünlerin teslimikargo ?irketi arac?l??? ile ALICININ yukar?da belirtilen adresine yap?lacakt?r. Teslim an?nda ALICININ adresinde bulunmamas? durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmi? olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICININ ürünü ge? teslim almas?ndan kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo ?irketinde beklemi? olmas? ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolay? olu?an giderlere  ALICI katlanacakt?r.

Kargo ücreti :7,50 TL olup, kargo fiyat? sipari? toplam tutar?na eklenmekte ve mü?teri taraf?ndan ?denmektedir. ürün bedeline dahil de?ildir.

3.2- ?deme ?ekli : Kredi Kart? ………… taksitli i?lem (A?a??daki a??klamalar? okuyunuz)
Yukar?daki b?lümde bankan?za iletilecek sipari? toplam?n?n ka? taksitle ?denece?i bilgisi bulunmaktad?r. 
ALICI, vadeli sat??lar?n sadece Bankalara ait kredi kartlar? ile yap?lmas? nedeniyle,  ilgili faiz oranlar?n? ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankas?ndan ayr?ca teyit edece?ini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gere?ince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI aras?ndaki kredi kart? s?zle?mesi kapsam?nda uygulanaca??n? kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme i?lemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka aras?nda imzalam?? bulunan s?zle?menin ilgili hükümleri ge?erlidir. Kredi kart? ?deme tarihi banka ile ALICI aras?ndaki s?zle?me hükümlerince belirlenir. ALICI, ayr?ca bankan?n g?nderdi?i hesap ?zetinden taksit say?s?n? ve ?demelerini takip edebilir.

 

4. GENEL KO?ULLAR

4.1. ALICI, S?TE’de ürünün/lerin temel ?zellikleri, sat?? fiyat?, ?deme ?ekli, teslimata ili?kin ve di?er ?n bilgileri okuyup bilgi sahibi oldu?unu ve bu konularda elektronik ortamda gerekli teyidi verdi?ini beyan eder.

4.2. ALICI ?n bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli s?zle?melerin akdinden ?nce, ALICI/Tüketici, adres, sipari?i verilen ürüne/lere ait temel ?zellikler, ürünün/lerin vergiler dahil Türk Liras? fiyat?, ?deme ve teslimat bilgilerini de do?ru ve eksiksiz olarak edindi?ini teyit etmi? olur.

4.3. S?zle?me konusu ürün/ler, 30 günlük yasal süreyi a?mamak ?art? ile her bir ürün i?in ALICI'n?n yerle?im yerinin uzakl???na ba?l? olarak S?TE’de yer alan ?n bilgiler i?inde a??klanan 5 i? günü  i?erisinde ALICI veya g?sterdi?i adresteki ki?i/kurulu?a teslim edilir.

4.4. Kargo ücreti ALICI taraf?ndan ?denecektir. Kargo firmas?n?n, ürünü ALICI’ya teslimi a?amas?nda kar??la?aca?? her türlü sorun nedeniyle ve SATICI’dan kaynaklanmayan ba?kaca nedenlerle, sipari?i verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolay? SATICI her ne nam ve ad alt?nda olursa olsun sorumlu tutulamaz.

4.5. SATICI, s?zle?me konusu ürünün/lerin sa?lam, eksiksiz, sipari?te belirtilen nitelikleri haiz, varsa garanti belgeleri ve kullan?m k?lavuzlar? ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6. SATICI, s?zle?meden do?an ifa yükümlülü?ünün süresi dolmadan ALICI’y? bilgilendirmek ve a??k?a onay?n? almak suretiyle e?it kalite ve fiyatta farkl? ürün/ler tedarik edebilir.

4.7. SATICI, sipari? konusu ürünün/lerin teslimini ifas?n?n imkans?zla?mas? halinde s?zle?me konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, s?zle?meden do?an ifa yükümlülü?ünün süresi bitmeden ALICI/Tüketici’ye bildirir ve 10 günlük süre i?inde nakden ve defaten tahsil etti?i toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

4.8. ürünün/lerin teslimat? i?in ?n bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürün/ler bedeli ?denmez veya banka kay?tlar?nda iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülü?ünden kurtulur.

4.9. ürünün/lerin teslim edilmesinden sonra ALICI'ya ait kredi kart?n?n ALICI'n?n kusurundan kaynaklanmayan bir ?ekilde yetkisiz ki?ilerce haks?z veya hukuka ayk?r? olarak kullan?lmas? nedeni ile ilgili banka veya finans kurulu?unun ürün/ler bedelini SATICI'ya ?dememesi durumunda, ALICI kendisine teslim edilmi? olmas? kayd?yla ürünü 3 gün i?inde SATICI'ya iade etmek zorundad?r. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.Aksi taktirde ALICI, SATICI’n?n ürün miktar?n? faizi ile birlikte kendisinden tazmin etmek maksad? ile her türlü yola ba?vuraca??n? kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. SATICI mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ula??m?n kesintiye u?ramas? ve ba?kaca ola?anüstü durumlar nedeni ile s?zle?me konusu ürünü/leri süresi i?inde teslim edemez ise, bu durumu ALICI'ya bildirecektir. Bu takdirde ALICI (i) sipari?in iptal edilmesini, (ii) s?zle?me konusu ürünün/lerin varsa emsali ile de?i?tirilmesini ve/veya (iii) teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmas?na kadar ertelenmesi haklar?ndan birini kullanabilir. ALICI'n?n sipari?i iptal etmesi halinde ?dedi?i toplam tutar 10 gün i?inde kendisine nakden ve defaten ?denir. ALICI’n?n kredi kart? ile yapt??? ?demelerde ise, ürün/ler tutar?, sipari?in ALICI taraf?ndan iptal edilmesinden sonra 7 gün i?erisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutar?n bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplar?na yans?mas? tamamen banka i?lem süreci ile ilgili oldu?undan, ALICI, olas? gecikmeler i?in SATICI’n?n herhangi bir ?ekilde müdahalede bulunmas?n?n mümkün olamayaca??n? ve SATICI taraf?ndan kredi kart?na iade edilen tutar?n banka taraf?ndan ALICI hesab?na yans?t?lmas?n?n alaca?? sürenin SATICI’n?n sorumlulu?unda olmad???n? bilmekte ve kabul etmektedir.

ALICININ cayma hakk?n? kulland??? durumlarda ya da sipari?e konu olan ürünün ?e?itli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararlar? ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda,al??veri? kredi kart? ile ve taksitli olarak yap?lm??sa, kredi kart?na iade prosedürü a?a??da belirtilmi?tir:

  ürün iadelerinde kusurlu ürün iadeleri haricinde sadece ürün bedeli geri ?denmekte olup sipari? esnas?nda ?denmi? olan kargo ücretinin geri ?demesi olmamaktad?r. ürün iadesi sonucunda sipari? miktar?n?z?n ücretsiz kargo s?n?r?n?n alt?na dü?tü?ü durumlarda iade sonucu ortaya ??kan toplam bedele g?re olu?an kargo ücreti geri ?deme tutar?ndan dü?ülüp kalan bakiye ?denecektir.

Banka ALICI’ya geri ?demeyi taksitle ve ALICI’n?n ürünü ald??? taksit say?s?  ile yapabilir. SATICI  bankaya ürün bedelinin tamam?n? tek seferde ?dedikten sonra, Banka poslar?ndan yap?lan taksitli harcamalar?n ALICININ kredi kart?na  iadesi durumunda, konuya müdahil taraflar?n ma?dur duruma dü?memesi i?in talep edilen iade tutarlar?, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplar?na Banka taraf?ndan aktar?labilir. ALICI’n?n sat?? iptaline kadar  ?demi? oldu?u taksit tutarlar? ,e?er iade tarihi ile kart?n hesap kesim tarihleri ?ak??mazsa her ay karta 1 iade yans?yacak ve ALICI iade ?ncesinde ?demi? oldu?u taksitleri sat???n taksitleri bittikten sonra , iade ?ncesinde ?demi? oldu?u taksitleri say?s? kadar ay daha alacak ve mevcut bor?lar?ndan dü?mü? olabilecektir.

Kredi Kart? ile al?nm?? mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapm?? oldu?u s?zle?me gere?i Mü?teriye nakit para ile ?deme yapamaz. Kredi kart?na iade, SATICININ Bankaya bedeli tek seferde ?demesinden sonra, Banka taraf?ndan yukar?daki prosedür gere?ince yap?labilir.
  
Kap?dan ?deme ile havale/EFT ?deme se?eneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek,Tüketicinin belirtti?i hesaba ( hesab?n faturada ismi yaz?l? ki?inin ad?na olmas? ?artt?r)  havale ve /EFT ?eklinde yap?lacakt?r.

5. TEMERRüT DURUMU VE HUKUK? SONU?LARI
ALICI, kredi kart? ile yapm?? oldu?u i?lemlerinde temerrüde dü?mesi halinde kart sahibi bankan?n kendisi ile yapm?? oldu?u kredi kart? s?zle?mesi ?er?evesinde faiz ?deyecek ve bankaya kar?? sorumlu olacakt?r. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara ba?vurabilir; do?acak masraflar? ve vekalet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her ko?ulda ALICIn?n borcundan dolay? temerrüde dü?mesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifas?ndan dolay? Sat?c?n?n olu?an zarar ve ziyan?n? ?demeyi kabul eder.

6. S?ZLE?MEDEN CAYMA HAKKI

ALICI; ürün/ler sat???na ili?kin mesafeli s?zle?melerde, ürünün/lerin kendisine veya g?sterdi?i adresteki ki?i/kurulu?a teslim tarihinden itibaren 14 (Ond?rt) gün i?erisinde hi?bir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hi?bir gerek?e g?stermeksizin ürünü/leri reddederek s?zle?meden cayma hakk?n? kullanabilir. S?zle?meden cayma hakk?n?n kullan?lmas?ndan kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

S?zle?meden cayma hakk?n?n kullan?lmas? i?in 14 günlük süre i?inde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulmas? ve ürünün a?a??da yer alan 6. madde hükümleri ?er?evesinde kullan?lmam?? olmas? ?artt?r.

S?zle?meden cayma hakk?n kullan?lmas? halinde:

ALICI’ya veya ALICI’n?n g?sterdi?i ki?i/kurulu?a teslim edilen ürünün/lerin

(i) faturas?,

?nemli uyar?: ?ade edilmek istenen ürünün/lerin faturas? kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemi? oldu?u iade faturas? ile birlikte g?nderilmesi gerekmektedir. Faturas? kurumlar ad?na düzenlenen sipari? iadeleri ?ADE FATURASI kesilmedi?i takdirde tamamlanamayacakt?r.

(ii) kutusu, ambalaj?, varsa standart aksesuarlar?

ile birlikte eksiksiz ve hasars?z olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 

SATICI, cayma bildiriminin kendisine ula?mas?nda itibaren en ge? 10 günlük süre i?erisinde toplam bedeli ve al?c?y? bor? alt?na sokan belgeleri ALICI’ya iade edecek ve 20 günlük süre i?erisinde ürünü/leri iade alacakt?r. 

ALICI’n?n kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün/lerin de?erinde bir azalma olur veya iade imkans?zla??rsa ALICI kusuru oran?nda SATICI’n?n zararlar?n? tazmin edecektir.

S?zle?meden cayma hakk?n?n kullan?lmas? nedeniyle SATICI taraf?ndan varsa düzenlenen kampanya limit tutar?n?n alt?na dü?ülmesi halinde bu kampanya kapsam?nda faydalan?lan indirim miktar? iptal edilir.

 

7. S?ZLE?MEDEN CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK üRüN/LER

Niteli?i itibar?yla iade edilemeyecek ürünler; tek kullan?ml?k ürünler, kopyalanabilir yaz?l?m ve programlar, h?zl? bozulan veya son kullan?m tarihi ge?me ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Buna ilaveten ALICI a?a??daki s?zle?melerde de cayma hakk?n? kullanamaz.

a) Cayma hakk? süresi sona ermeden ?nce, tüketicinin onay? ile hizmetin ifas?na ba?lanan hizmet s?zle?meleri.

b) Fiyat? borsa veya te?kilatlanm?? di?er piyasalarda belirlenen mallara ili?kin s?zle?meler.

c) Tüketicinin istekleri veya a??k?a onun ki?isel ihtiya?lar? do?rultusunda haz?rlanan, niteli?i itibariyle geri g?nderilmeye elveri?li olmayan ve ?abuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi ge?me ihtimali olan mallar?n teslimine ili?kin s?zle?meler.

?) Tüketici taraf?ndan ambalaj?n?n a??lm?? olmas? ?art?yla, ses veya g?rüntü kay?tlar?na, yaz?l?m programlar?na ve bilgisayar sarf malzemelerine ili?kin s?zle?meler.

d) Gazete, dergi gibi süreli yay?nlar?n teslimine ili?kin s?zle?meler.

e) Bahis ve piyangoya ili?kin hizmetlerin ifas?na ili?kin s?zle?meler.

f) Elektronik ortamda an?nda ifa edilen hizmetler ve tüketiciye an?nda teslim edilen gayri maddi mallara ili?kin s?zle?meler.

 

A?a??da s?ralanm?? ürünlerin iade edilebilmesi i?in  (i) ürünün ambalaj?n?n a??lmam??, (ii) bozulmam??, (iii) ürünün kullan?lmam?? ve (iv) denenmemi? olmas? gerekmektedir.

 • Her türlü Kozmetik ürünler
 • ?? Giyim ürünleri
 • Her Türlü Ki?isel Bak?m ürünleri

8. EKS?K üRüN TESL?M? DURUMUNDA TUTANAK TUTULMASI

“ALICI, sipari?inde birden fazla ürün bulundu?u durumlarda SATICI taraf?ndan g?nderimler par?al? olarak yap?labilmektedir. ALICI ürün’ün kargo g?revlisi taraf?ndan teslimi s?ras?nda ürün say?s? ile SATICI taraf?ndan düzenlenen faturada belirtilen ürün say?s?n?n ayn? oldu?unu kontrol etmekle yükümlüdür. Par?al? her g?nderim i?in SATICI taraf?ndan ayr? fatura düzenlenmektedir. Faturada belirtilen adette ürünler pakette bulunmad??? ya da eksik bulundu?u takdirde ALICI kargo g?revlisinden tutanak tutmas? istemekle yükümlüdür. Aksi halde faturada yer alan adette ürünlerin SATICI taraf?ndan ALICI’ya tam ve eksiksiz teslim edildi?i ve ALICI taraf?ndan ürünlerin tam ve eksiksiz teslim al?nd??? kabul edilecektir.

9. ?HT?LAFLARIN HALL? VE YETK?L? MAHKEME

S?zle?menin uygulanmas?nda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl???nca ilan edilen de?ere kadar ALICI’n?n ürünü/leri sat?n ald??? veya ikametgah?n?n bulundu?u yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI ?ikayet ve itirazlar? konusunda ba?vurular?n?, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl??? taraf?ndan her y?l Aral?k ay?nda belirlenen parasal s?n?rlar dahilinde, ürünü/leri sat?n ald??? veya ikametgah?n?n bulundu?u yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

Parasal s?n?ra ili?kin bilgiler a?a??dad?r.

28.05.2014  tarihinden itibaren ge?erli olmak üzere:

 

6502 Say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanun’un 68. Maddesi uyar?nca de?eri iki bin Türk Liras?n?n alt?nda bulunan uyu?mazl?klarda il?e tüketici hakem heyetlerine, ü? bin Türk Liras?n?n alt?nda bulunan uyu?mazl?klarda il tüketici hakem heyetlerine, büyük?ehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Liras? ile ü? bin Türk Liras? aras?ndaki uyu?mazl?klarda il tüketici hakem heyetlerine ba?vuru zorunludur. Bu de?erlerin üzerindeki uyu?mazl?klar i?in tüketici hakem heyetlerine ba?vuru yap?lamaz.

 

Bu s?zle?me ticari ama?larla yap?lm??t?r.

SATICI

:

 

ALICI

:

 

TAR?H

:

 
K???SEL VER?LER?N KORUNMASI

Gizlilik S?zle?mesi ve Veri  Güvenli?i Politikas?

 

??bu s?zle?me bir taraftan “Demirkap? Mahallesi ?n?nü Caddesi No: 48 34214 Mahmutbey/?STANBUL” adresinde mukim Akyi?it Ma?azac?l?k A.?. (A?a??da k?saca “Collezione” olarak an?lacakt?r) ile di?er tarafta www.472168.tw internet sitesi (A?a??da k?saca “Site” olarak an?lacakt?r) üye ve kullan?c?lar? (A?a??da k?saca “Kullan?c?” olarak an?lacakt?r )  aras?nda a?a??daki ?artlarda akdedilmi?tir.

Kullan?c?, Site'de sunulan hizmetlerden faydalanarak ve/veya bir hesap olu?turarak i?bu s?zle?mede hükümlerini kabul etmi? say?lmakta ve i?bu s?zle?mede belirlendi?i ?ekilde ki?isel verilerinin toplanmas?na, kullan?lmas?na, aktar?lmas?na ve di?er ?ekillerde i?lenmesine a??k bir ?ekilde ve ?zgür iradesiyle r?za g?stermektedir.

A?a??daki maddeler Collezione’un Site arac?l??? ile ne tür veriler toplad???, toplanan verilerin hangi ama?la ve nas?l kullan?ld???, ne ?ekilde korundu?u, Collezione’un verilerinizi kimlerle payla?abilece?i ve ayr?ca 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu md. 10 hükmünden do?an ayd?nlatma yükümlülü?ü kapsam?nda i?ledi?i ki?isel verileriniz üzerindeki haklar?n?z?n neler oldu?unu ve bu haklar? nas?l kullanabilece?iniz ki?isel bilgilerinizi nas?l de?i?tirebilece?iniz, sizinle yap?lan ileti?im konusundaki tercihlerinizin yan? s?ra, hangi tür ki?isel verilerin hangi ama?larla i?lendi?i, gibi konular? i?ermektedir.

 

Collezione, gerekli g?rmesi durumunda ve mevzuatta meydana gelebilecek de?i?ikliklere uyum sa?lamak amac?yla i?bu Gizlilik S?zle?mesi ve Veri Güvenli?i Politikas? metninde her zaman de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar. 

 

 

Toplanan Bilgiler ve Ne Ama?la Kullan?ld???

 

Collezione, kullan?c?lara daha iyi bir hizmet sunmak ve 5651 say?l? ?nternet Ortam?nda Yap?lan Yay?nlar?n Düzenlenmesi ve Bu Yay?nlar Yoluyla ??lenen Su?larla Mücadele Edilmesi Hakk?nda Kanun, 6563 say?l? Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakk?nda Kanun ve sair mevzuata ili?kin yükümlülüklerini yerine getirmek amac?yla, Kullan?c?’n?n her türlü kampanya, hizmet ve sair bilgilendirmeyi i?eren mail yoluyla iletilen bültenlere abone olmas?, Site’ye üye olmas? yahut da Site’nin herhangi bir ?ekilde kullan?lmas? halinde, Kullan?c?’n?n ad, soyad, telefon numaras?, mail adresi, fatura ve teslimat adresi, do?um tarihi, cinsiyet, ilgi alanlar? dahil olmak üzere ve fakat bunlarla s?n?rl? kalmamak kayd?yla kullan?c?y? do?rudan ya da dolayl? olarak ilgilendiren her türlü ki?isel bilgiyi talep edilebilir. Yine benzer ?ekilde, Kullan?c?’n?n Site’yi ziyaret s?kl??? ve zamanlar?, sipari? verilme zamanlar? ve sipari? an?ndaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalar?n?n ve sipari? verilen ürünlerin istatistikleri gibi toplu istatistiksel veriler de, ziyaret?i hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amac?yla toplan?r ve kullan?l?r. Bu a??klamalar ?er?evesindetoplanan ki?isel verileriniz a?a??da belirtilen ama?lar i?in gereklidir:

 • Talep etti?iniz kullan?c? deste?ini ve hizmetleri sa?lamak i?in
 • Site i?inde size ?zel hesab?n?z olu?turulmas? i?in
 • Sipari?leri i?lemek ve süre?lerini yürütmek ve tamamlamak i?in
 • Mü?teri ileti?imini sa?lamak i?in
 • Sipari? i?lemlerine dayanak olacak tüm kay?t ve belgeleri düzenlemek i?in,
 • Sipari?lerinizle alakal? teslimat bilgisini ve teslimat?ndaki olas? sorunlar? iletmek i?in
 • Kampanya, ürün katalo?u, bülten gibi her türlü pazarlama teklifi g?ndermek i?in
 • Sorular?n?za ve taleplerinize cevap vermek ve yeni veya de?i?tirilmi? hizmetler hakk?nda sizi bilgilendirmek i?in
 • Kamu güvenli?ine ili?kin hususlarda gerekli makamlara bilgi verebilmek i?in,
 • Uyu?mazl?klar? ve Site’deki aksakl?klar? ??zümlemek i?in,
 • Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanm?? i?lemleri veya kanuna ayk?r? faaliyetleri ?nlemek, bulmak ve ayn? zamanda üyelik S?zle?mesi ile Site’ye üye olmu? iseniz üyelik S?zle?mesi’ni uygulamak i?in,
 • Hizmetleri, tan?t?mlar? ve i?eriklerimizi ki?iselle?tirmek, ?l?mek ve geli?tirmek i?in,
 • Size uygun pazarlama teklifleri ve bilgileri sunmak ad?na analiz etmek i?in
 • Site üzerinden i?lem yapan?n kimlik bilgilerini ve s?z konusu i?lemler i?in yasal ya?ta oldu?unu teyit etmek i?in,
 • Bilgilerin do?rulu?unu teyit etmek amac?yla kar??la?t?rmak ve bilgileri ü?üncü ki?iler ile do?rulamak i?in
 • Mevzuat gere?i Collezione’un yasal haklar?n? kullanmas? ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi i?in

Sipari? olu?turma esnas?nda kullan?lan kredi kart? bilgileri hi?bir ?ekilde sistemlerimizde saklanmamaktad?r.

 

Toplanan Bilgilerin Payla??m?

Kural olarak size ait ki?isel verilerin ü?üncü ki?iler ile payla??m? sadece siz kullan?c?n?n izni üzerine ger?ekle?tirilmektedir. Ancak size daha iyi hizmet vermek ve Collezione’un size kar?? taahhütlerini kar??lamak amac? ile yurti?inde ve yurtd???nda birlikte ?al??t???m?z firmalarla (kargo,  ?a?r? merkezi, veri taban? vb. hizmetleri firmalar? ve verilerin bulut ortam?nda saklanmas? hizmeti ald???m?z yurti?i/yurtd??? ki?i ve kurumlar ile), Akyi?it Ma?azac?l?k A.?.’ye ait olan yahut i?tirak etti?i grup firmalar? ve kanuni yükümlülüklerin gerektirdi?i noktalarda ilgili devlet mercileri ile payla??labilir. Verilerinizin ü?üncü ki?ilerle payla??m? s?ras?nda hak ihlallerini ?nlemek i?in gerekli teknik ve hukuki ?nlemler Collezione taraf?ndan al?nmaktad?r. Bununla birlikte bu verileri alan ü?üncü ki?inin veri koruma politikalar?ndan dolay? ve ü?üncü ki?inin sorumlulu?undaki risk alan?nda meydana gelen ihlallerden Collezione sorumlu de?ildir.

Bunlar?n d???nda, bilgileriniz herhangi bir ?ekilde 3. ?ah?s ya da tüzel ki?ilerle payla??lmamakta, faaliyet d??? hi?bir nedenle ticari ama?la kullan?lmamakta ve de sat?lmamaktad?r.

 

?erez (Cookie) Kullan?m?

 

Site’nin baz? sayfalar?nda sayfa ak???n? analiz etmeye, hizmetlerimizi ki?iselle?tirmeye i?erik ve reklamlar?m?z?n tan?t?m etkinli?ini ?l?meye ve güvenli?i geli?tirmeye yard?mc? olmas? amac?yla Site’yi ziyaretiniz s?ras?nda bilgisayar?n?za kaydedilen kü?ük veri dosyalar? olarak tan?mlanabilecek “?erez”ler (cookie) kullan?lmaktad?r. Bu dosyalar, sitemizde al??veri?inizi daha verimli ve güvenli hale getirmek amac? ile kullan?lan endüstri standartlar?d?r ve tüm al??veri? sitelerinde kullan?l?rlar. Bu dosyalar? kullanmak istememeniz ya da kullan?ld???nda haberdar edilmek istemeniz halinde internet taray?c?n?zda gerekli de?i?iklikleri yapabilirsiniz.

 

?erezler hakk?nda birka? ?nemli husus:

-                 ?nternet sayfalar? birden fazla konumda Cookies denilen ?erezleri kullanmaktad?r. Bunlar?n i?levi, sunumumuzun kullan?c? i?in daha yak?n, etkili ve güvenli hale getirilmesidir. Collezione bu ama?la ayr?ca analiz ara?lar?n?, ?rne?in Google, Facebook ve Twitter kullanmaktad?r.Taray?c?n?z? veya uygulaman?z? veya buna ait i?letim sistemini (iOS, Android, Windows) gerekli ?ekilde ayarlayarak bu tür verilerin aktar?lmas?na engel olabilirsiniz, ancak bu durumda, sunulan i?eri?in veya hizmetin sorgusu, kullan?m? veya i?levselli?inde sorun ??kabilir.

-                 ?erezler bilgisayar?n?za zarar vermez ve virüs i?ermez.

-                 Site’deki baz? ?zellikler sadece ?erezlerin kullan?ld??? halde sunulmaktad?r.

-                 ?erezlerin ?o?u “oturum ?erezi”dir. Di?er bir deyi?le oturumun kapat?lmas? ile bilgisayar?n?zdan otomatik olarak silinirler.

-                 Site’nin belirli sayfalar?nda ve Collezione’un kontrolü d???nda ü?üncü ki?ilerin ?erezleri ile kar??la?abilirsiniz. Collezione, kontrolü alt?nda olmayan ba?ka internet sitelerine yap?lan ba?lant?lar?n i?eriklerinden veya i?erdikleri di?er ba?lant?lardan sorumlu de?ildir. 

 

 

Verilerin Korunmas?

 

Site’de payla??lan veriler Collezione’un g?zetimi ve kontrolü alt?ndad?r. Collezione, mevzuat uyar?nca verilerin gizlili?ini ve bütünlü?ünü sa?lamak ad?na gerekli teknik ?nlemleri alma ve uyarlama konusunda veri sorumlusu olarak gerekli sorumlulu?u üstlenmi?tir. Sitemizin güvenli?ini sa?lamak amac? ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve y?netimsel ?nlem al?nm??t?r. Tüm bilgiler yurti?inde ve yurtd???nda yer alan güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.

 

Sitemiz üzerinden al?nan bilgiler SSL (Secure Socket Layer) olarak adland?r?lan ve güvenli bilgi aktar?m? sa?layan teknoloji ile ta??n?r. Sitemiz üzerinde ?deme bilgilerinizi aktard???n?z sayfalarda taray?c?n?z?n adres sat?r?nda en solda (kulland???n?z taray?c?ya ba?l? olarak sa?da) bir kilit ya da anahtar resmi ve bu adres sat?r?nda bulunan adresin ilk harflerinin http’den https’e d?nü?tü?ünü g?receksiniz. Bunlar? g?rmeniz durumunda sitemizin güvenli sunucular? üzerinde oldu?unuzdan emin olabilirsiniz.

 

 

Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu’ndan Do?an Haklar?n?z Nelerdir?

 

Collezione, kanuni olarak saklamas? gereken kullan?c? bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Collezione taraf?ndan verilerinizin i?lendi?i ve Collezione’un verilerinizi veri sorumlusu s?fat? ile i?ledi?i ?l?üde ki?isel verileriniz ile ilgili;

 

- Ki?isel verileriniz hakk?nda bilgilendirilme,

- Herhangi bir ki?isel verinizin i?lenip i?lenmedi?ini ??renme

-Ki?isel verilerinizin hangi ama?la i?lendi?i ve bu ama? do?rultusunda kullan?l?p kullan?lmad???n? ??renme,

-??lenen ki?isel verilerin kimlere ve hangi ama?la aktar?labilece?ini ??renme,

-Ki?isel verilerin yurt i?inde veya yurt d???nda ü?üncü ki?ilere aktar?lm?? olmas? durumunda bu ki?ileri ??renme;

- Eksik veya yanl?? i?lenmi? ki?isel verilerinizi yahut da i?lenen ki?isel verilerinizde herhangi bir de?i?iklik olmas? halinde bunlar?n düzeltilmesini, güncellenmesini ve/veya silinmesini isteme; ayr?ca bu durumun ki?isel verilerinizin aktar?ld??? ü?üncü ki?ilere bildirilmesini talep etme

-Ki?isel verilerin i?lenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas? halinde ki?isel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

-??lenen verilerin münhas?ran otomatik sistemler vas?tas?yla analiz edilmesi suretiyle ortaya ??kabilecek aleyhte sonu?lara itiraz etme,

-Ki?isel verilerinizin kanuna ayk?r? bir ?ekilde i?lenmesi sebebiyle zarara u?raman?z halinde bu zarar?n tazmin edilmesini isteme haklar?na sahipsiniz.

 

üyelik ve ileti?im tercihlerinizi her zaman sisteme giri? yaparak güncelleyebilirsiniz. E-bültenlerin g?nderilmesi veya mail adresinize teklif g?nderilmesi gibi pazarlama bünyesinde kullan?lan ki?isel verilerinizin onay iznini istedi?iniz zaman geri alabilirsiniz. Herhangi bir zamanda e-bülten üyeli?inden ayr?lmay? se?meniz durumunda, size düzenli aral?klarla g?nderdi?imiz e-bültenlerde yer alan “Duyurulardan haberdar olmak istemiyorsan?z, lütfen t?klay?n?z” ba?lant?s?na t?klayarak, kolayl?kla e-bülten üyeli?inden ayr?labilirsiniz.

 

??bu metinde yer alan haklar?n?z? kullanmak i?in [email protected] adresine üye oldu?unuz e-posta adresiniz ile bildirimde bulunabilirsiniz.

 

Collezione’a ula?abilece?iniz di?er ileti?im bilgeleri a?a??da yer almaktad?r:

 

Akyi?it Ma?azac?l?k A.? | Genel Merkez

Adres : Demirkap? Mahallesi ?n?nü Caddesi No: 48 34214 Mahmutbey/?stanbul

Telefon     : 0212 447 1212 (Hafta i?i her gün (07:00 - 09:30)  (09:45- 12:30) (13:30 -16:00)  (16:15 - 17:30)  saatleri aras?nda 0 850 222 1 259 numaral? telefondan ve  [email protected] adresinden bizlere ula?abilirsiniz.)

E-posta     : [email protected]

 

Siteye üye olmakla ve/veya siteyi kullanmakla, i?bu Gizlilik ve Veri Güvenli?i politikas?n? okudu?umu, ki?isel verilerimin i?bu Gizlilik ve Veri Güvenli?i Politikas? i?eri?inde belirtildi?i ?ekilde depolanmas?na, i?lenmesine, yurtd???na aktar?lmas?na, muhafaza edilmesine a??k?a r?za vermi? oldu?umu ve i?bu metindeki yükümlülükerime ayk?r? davranmam halinde Collezione’un her türlü zarar?n? tazmin edece?imi kabul ve beyan ederim.

内蒙古十一选五前三直选一定牛