Ki?isel Verilerin Korunmas?na ?li?kin Bilgilendirme;

- olarak ki?isel verilerinizin 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak i?lenerek, muhafaza edilmesine bu?yu?k ?nem veriyoruz. Mü?terilerimizi ki?isel verileri toplama, i?leme, aktarma amac?m?z ve y?ntemlerimiz ve buna ba?l? olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklar?n?zla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Ki?isel verilerin toplanmas?na ili?kin y?ntemler

- olarak, veri sorumlusu s?fat?yla, mevzuattan kaynaklanan yasal yu?ku?mlu?lu?klerimiz ?er?evesinde; markalar?m?z?n hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onay?n?z halinde kampanyalar?m?z hakk?nda sizleri bilgilendirmek, ?neri ve ?ikayetlerinizi kay?t alt?na alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartlar? olu?turabilmek, - ticari ve i? stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmas? gibi ama?larla ki?isel verilerinizi s?zlu?, internet sitesi, sosyal medya mecralar?, mobil uygulamalar ve benzeri vas?talarla s?zlu?, yaz?l? ya da elektronik y?ntemlerle toplamaktay?z.

2. Ki?isel verilerin i?lenmesi ve i?leme ama?lar?

- olarak, veri sorumlusu s?fat? ile ?a?r? merkezlerimiz, yaz?l? ileti?im kanallar?m?z, sosyal medya sayfalar?m?z, mobil ileti?im kanallar?, ma?aza i?i ileti?im kanallar? ve/veya bunlarla s?n?rl? olmamak u?zere her tu?rlu? kanallar arac?l??? ile; onay?n?z dahilinde elde etti?imiz ki?isel ve/veya ?zel nitelikli ki?isel verileriniz tamamen veya k?smen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, de?i?tirilebilir, gu?ncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden du?zenlenebilir, s?n?fland?r?labilir, i?lendikleri ama? i?in gerekli olan ya da ilgili kanunda ?ng?ru?len su?re kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete ba?l? fiili gereklilikler halinde -'n?n birlikte ?al??t??? ?zel-tu?zel ki?ilerle ya da kanunen yu?ku?mlu? oldu?u kamu kurum ve kurulu?lar?yla ve/veya Tu?rkiye'de veya yurt d???nda mukim olan ilgili 3. ki?i ger?ek ki?i/tu?zel ki?ilerle payla??labilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete ba?l? fiili gereklilikler halinde yurtd???na aktar?labilir.

- mu??terilerinin markalar?m?z?n hizmetlerinden faydalanabilmesi, onay?n?z halinde kampanyalar?m?z hakk?nda sizleri bilgilendirmek, ?neri ve ?ikayetlerinizi kay?t alt?na alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartlar? olu?turabilmek, - ticari ve i? stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmas? gibi ama?larla ve her halu?karda 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak ki?isel verilerinizi i?leyebilece?imizi bilginize sunar?z.

3. Ki?isel Verilerin Aktar?lmas?

-, s?z konusu ki?isel verilerinizi sadece; a??k r?zan?za istinaden veya Kanun'da belirtilen gu?venlik ve gizlilik esaslar? ?er?evesinde yeterli ?nlemler al?nmak kayd?yla yurt i?inde ve gerekli gu?venlik ?nlemlerinin al?nmas? kayd?yla yurt d???nda, ?irket faaliyetlerinin yu?ru?tu?lmesi, veri sahipleri ile mu??terilerimiz aras?ndaki i? ili?kisinin sa?lanmas? ve/veya bu ama?la g?ru??meler yap?lmas?, hizmetler, f?rsat ve olanaklar sunulmas? ve hizmet kalitesinin art?r?lmas? amac?yla; grup ?irketlerimiz, i? ortaklar?m?z, faaliyetlerimizin gere?i anla?mal? oldu?umuz ve hizmet sundu?umuz mu??teriler, tedarik?iler, denetim ?irketleri veya yasal bir zorunluluk gere?i bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kurulu?lar?, bunlarla s?n?rl? olmamak u?zere ilgili di?er otoriteler ile payla?abilecektir.

4. Ki?isel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun (“Kanun”) 11. maddesinde Say?lan Haklar?

- ilgili ki?ilerin a?a??daki taleplerine kar??l?k verecektir:

a) -'n?n kendilerine ili?kin ki?isel verileri i?leyip i?lemedi?ini ve hangi ki?isel verileri i?ledi?ini ??renme,

b) ??leme faaliyetinin ama?lar?na ili?kin bilgi alma,

c) -'n?n yurt i?inde veya yurt d???nda ki?isel verileri aktard??? u??u?ncu? ki?ileri bilme,

d) Ki?isel verilerin eksik veya yanl?? i?lenmi? olmas? halinde bunlar?n du?zeltilmesini isteme,

e) Kanun'a uygun olarak ki?isel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Ki?isel verilerin du?zeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yap?lan i?lemlerin, ki?isel verilerin aktar?ld??? u??u?ncu? ki?ilere bildirilmesini isteme,

g) ??lenen verilerin mu?nhas?ran otomatik sistemler vas?tas?yla analiz edilmesi suretiyle ki?inin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya ??kmas?na itiraz etme ve

h) Ki?isel verilerinin birer kopyas?n? alma.

G?ru?? ve sorular?n?zla ilgili bizimle ileti?ime ge?ebilirsiniz.

Mail: [email protected]

Gizlilik ve Güvenlik

- Online Shop, mü?terilerine daha iyi hizmet verebilmek amac?yla baz? ki?isel bilgilerinizi (isim, ya?, ilgi alanlar?n?z, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. - Online Shop sunucular?nda toplanan bu bilgiler, d?nemsel kampanya ?al??malar?, mü?teri profillerine y?nelik ?zel promosyon faaliyetlerinin kurgulanmas? ve istenmeyen e-postalar?n iletilmemesine y?nelik mü?teri "s?n?fland?rma" ?al??malar?nda sadece - Online Shop bünyesinde kullan?lmaktad?r. - Online Shop, üyelik formlar?ndan toplad??? bilgileri s?z konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimat? olmaks?z?n, ü?üncü ?ah?slarla kesinlikle payla?mamakta, faaliyet d??? hi?bir nedenle ticari ama?la kullanmamakta ve de satmamaktad?r.

Mü?teri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gere?ince resmi makamlara a??klama yapmak zorunda oldu?u durumlarda resmi makamlara a??klanabilecektir.

Mü?terinin sisteme girdi?i tüm bilgilere sadece mü?teri ula?abilmekte ve bu bilgileri sadece mü?teri de?i?tirebilmektedir. Bir ba?kas?n?n bu bilgilere ula?mas? ve bunlar? de?i?tirmesi mümkün de?ildir. ?deme sayfas?nda istenen kredi kart? bilgileriniz, siteden al??veri? yapan siz de?erli mü?terilerimizin güvenli?ini en üst seviyede tutmak amac?yla hi?bir ?ekilde - Online Shop veya ona hizmet veren ?irketlerin sunucular?nda tutulmamaktad?r. Bu ?ekilde ?demeye y?nelik tüm i?lemlerin - Online Shop arayüzü üzerinden banka ve bilgisayar?n?z aras?nda ger?ekle?mesi sa?lanmaktad?r.

?erez Kullan?m?

?erezler, sitemizi ziyaret etti?inizde bilgisayar?n?z ya da mobil cihaz?n?za (ak?ll? telefon veya tablet gibi) kaydedilen kü?ük metin dosyalar? ya da bilgilerdir.

?erezleri, Sitelerimizin daha kolay kullan?lmas? ve sizin ilgi ve ihtiya?lar?n?za g?re ayarlanmas? i?in kullan?yoruz. ?nternet siteleri bu ?erez dosyalar? okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tan?nman?z ve size daha uygun bir internet sitesi sunulmas? amac?yla sizinle ilgili ?nemli bilgilerin hat?rlanmas? sa?lan?yor (tercih ayarlar?n?z?n hat?rlanmas? gibi).

?erezler ayr?ca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin h?zlanmas?na da yard?mc? olur. Bunlara ek olarak, ziyaret?ilerin Sitelerimizi nas?l kulland???n? anlamak ve Sitelerimizin tasar?m?n? ve kullan??l?l???n? geli?tirmek amac?yla ?erezleri Sitelerimizin kullan?m? hakk?nda istatistiksel bilgiler toplamak i?in de kullanabiliriz.

Hizmet Sahas?nda Yer Alan Güvenlik Kameralar? Hakk?nda Ayd?nlatma Metni

Bu ayd?nlatma metni, 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanununun 10. maddesi ile Ayd?nlatma Yükümlülü?ünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakk?nda Tebli? kapsam?nda veri sorumlusu s?fat?yla Akyi?it Ma?azac?l?k A.?. (“Collezione”) taraf?ndan haz?rlanm??t?r.

Firmam?za ait ma?azalar?m?zda Adana Optimum 4, Ankara Ankamall 4, Ankara Antares 5, Ankara K?z?lay Avm 6, Antalya Depo 4, Antalya Markantalya 4, ?anakkale 17 Burda, Diyarbak?r Ceylan Karavil Avm 4, Eski?ehir Espark 4, Eski?ehir Hamamyolu 5, Gaziantep Sankopark 4, Isparta ?ya? 4, ?stanbul Avc?lar Merkez 4, ?stanbul Torium Avc?lar 4, ?stanbul Ba?c?lar Cadde 4, ?stanbul 212 Avm Ba?c?lar 4, ?stanbul Bayrampa?a Forum 4, ?stanbul Kavac?k 4, ?stanbul Marmarapark Avm 6, ?stanbul Metroport Avm 4, ?stanbul Mecidiyek?y 5, ?stanbul Sefak?y Armonipark 4, ?stanbul Silivri Maxi 4, ?stanbul Taksim ?stiklal 5, ?stanbul Mall Of 6, ?zmir Bal?ova Agora 4, ?zmir Optimum 4, ?zmirpark Avm 4, Kahramanmara? Piazza 6, Kayseri Forum Avm  4, ?zmit Cumhuriyet 5, Kocaeli Dar?capark Avm 4, Konya Kulecity 4, Konya Novada 4, Mersin Forum 5, Nev?ehir Nissara 4, Rize Atatürk Cad. 4, Adapazar? ?ark Cad. 4, Samsun Lovelet 6, ?anl?urfa Piazza 4, Trabzon Uzunsokak 4, ?stanbul Kartal 6, Ankara Podium Avm 5, ?stanbul Meydan ?stanbul 6, ?stanbul Avlu 34 4, ?stanbul Airport Avm 4, ?stanbul Olivium Avm 4, Hatay Antakya Primemall 4, Bal?kesir 10, Burda Avm 5, Gaziantep Primemall 5 olmak üzere toplam 224 adet güvenlik kameras? vas?tas?yla bina ve ziyaret?i güvenli?inin sa?lanmas? amac?yla g?rüntü kayd? al?nmakta ve olas? hukuki uyu?mazl?klar? tespit edebilmek amac?yla kasa b?lümlerinde g?rüntülü ses kayd? al?nmaktad?r. Ayr?ca ?stanbul Ba?c?lar da bulunan Genel Merkezimizin d?? cephesinde 16 adet, toplant? odalar?nda 8 adet, toplu ?al??ma ofis alanlar?nda 16 adet, depo ve koridorlar da 16 adet olmak üzere toplam 56 adet güvenlik kameras? vas?tas?yla g?rüntü kayd? al?nmakta ve kay?t i?lemi bilgi i?lem  ve idari i?ler birimi taraf?ndan denetlenmektedir.

S?z konusu ki?isel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili ki?inin temel hak ve ?zgürlüklerine zarar vermemek kayd?yla, veri sorumlusunun me?ru menfaatleri i?in veri i?lenmesinin zorunlu olmas?” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülü?ünü yerine getirebilmesi i?in zorunlu olmas?” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yollarla i?lenmektedir. Ayr?ca ilgili ki?isel verileriniz hukuki uyu?mazl?klar?n giderilmesi veya ilgili mevzuat? gere?i talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktar?labilecektir.

Kanunun “ilgili ki?inin haklar?n? düzenleyen” 11. maddesi kapsam?ndaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Ba?vuru Usul ve Esaslar? Hakk?nda Tebli?e” g?re Collezione’un Genel Merkezi olan Demirkap? Mahallesi ?n?nü Caddesi No:48 Ba?c?lar/?stanbul adresine yaz?l? olarak iletebilir veya [email protected] adresine mail g?nderebilirsiniz.

内蒙古十一选五前三直选一定牛