Kad?n Parfüm

Günümüz kad?nlar?nda parfüm se?imi olduk?a ki?isel bir tercihtir ve herkesin sevdi?i ?zel kokular vard?r. Bu nedenle en iyi kad?n ya da en iyi erkek parfümü ki?iden ki?iye de?i?ir ve kokular? standart bir ?ekilde tan?mlamak zordur. ?ekerli ve taze kokulardan baharatl? ve oryantal kokulara kadar bir ?ok ?e?it farkl? parfümden herhangi biri ki?isel tarz?n?z? yans?tabilir. Bununla birlikte ?rne?in sezonun en ?ok tercih edilen ve sevilen kokular? g?z ?nünde bulundurarak da se?im yapabilirsiniz. Parfümlerin temel notalar?n? ??renerek parfüm ve deodorant kategorisinden online parfüm al??veri?i yapabilirsiniz. ?ster kad?n ister erkek parfümü ?e?itleri, bir alt, bir orta ve bir üst nota olmak üzere ü? notadan olu?ur. Notalar, bir parfümün koku olarak farkl? sürelerde nas?l a??laca??n? g?sterir. Alt nota, parfümün en yo?un kokusunu i?erir ve kal?c?l??? en uzun süren notad?r. Parfümün kalbi olarak da bilinen orta nota ise biraz daha seyreltilmi? bir kokuya sahiptir. üst nota ise parfümün en hafif b?lümüdür. ?lk 30 ila 60 dakika boyunca bu nota koklan?r. Tercih etti?iniz parfümü sat?n al?rken, kokunun en gü?lü b?lümü oldu?undan alt ve orta notalar?n sevdi?iniz kokulardan olu?mas?na dikkat edin. ?rne?in, parfüm al??veri?i yapacaksan?z ve gülü seviyorsan?z, orta veya alt notalarda gül kokusunu aray?n. üst notas?nda gül olan bir parfümü se?erseniz, sevdi?iniz koku en fazla bir saat i?inde kal?c?l???n? yitirir ve sevmedi?iniz di?er notalar? koklamak zorunda kalabilirsiniz. Ya da siklamen ve yasemin kokular? i?eren parfümleri seviyorsan?z, yeni parfümünüzün alt ve orta notalar?nda bu ?i?eklerin kokular?n? arayabilirsiniz. Peki ya parfümler aras?ndaki temel farklar nelerdir? Bir parfümün konsantrasyonu, kal?c?l?k ?zelli?ini belirleyen, dengeleyici bile?enlere sahip saf koku ya?? oran?d?r. Kokunun hangi kategoriye girece?ini bu konsantrasyon belirler. Konsantrasyon ne kadar yükselirse, parfümdeki alkol miktar? o kadar azal?r ve parfüm daha kal?c? olur. Bu nedenle saf parfüm, eau de parfum, eau de toilette, eau de kolonya ve eau fraiche gibi parfüm ?e?itlerinin her birinde koku oran? (esans) ve kal?c?l?k süresi farkl?d?r. ?ok ?zel bir parfümün koku konsantrasyonu artt?k?a, fiyat etiketi de artar. Bununla birlikte koku seviyesi artt?k?a kal?c?l?k da artar ve bu parfümü ?ok daha az miktarda kullanabilece?iniz demek olur.

内蒙古十一选五前三直选一定牛