Erkek Parfüm

Günümüzde parfüm herkes i?in ?nemli bir detayd?r. ?yle ki güzel kokan ve her daim bak?ml? olan ki?iler bir ad?m ?ndedir. Tercih etti?iniz parfüm sizi yans?tt??? gibi g?rüntünüze ayr? bir karakter de ekler. Hatta se?ti?iniz parfümle olan uyumunuzu bir denemede bile anlayabilirsiniz. ??erisindeki notalar, uyand?rd??? his ve teninizle birle?mesi, bir parfümün sizin i?in do?ru bir se?im olup olmad???n? anlaman?z i?in dikkat edebilece?iniz kriterlerdir. Erkek parfüm kategorisinde en güzel ve kaliteli parfümlerini bulabilir; online al??veri?in tüm olanaklar?ndan yararlanarak kolayl?kla sat?n alabilirsiniz. Erkeklerde kokuya her daim ?nem verilir. Bu konu hakk?ndaki hassasiyet ise her ge?en zaman daha da artmaktad?r. ?yi kokmak her insan? mutlu edip modunu yükseltirken kar?? taraf i?in bu daha da ?nemlidir. Biriyle tan???ld???nda ya da birinin yan?ndan ge?erken ilk olarak onun kokusu fark edilir. Parfümünüz ne kadar kal?c? ve ne kadar size uygunsa fark edilirli?i de o kadar yüksek olur. Erkek parfümlerinde genelde odunsu notalar hakimdir. Ayr?ca maskülen, sert ve aromatik kokular tercih edilir. Deri, odun, misk, biber ya da tonka fasulyesi gibi kokular parfüme hem bir aroma hem de a??rl?k katar. Ayr?ca parfümler ten renginden cilt tipine g?re de?i?kenlik g?sterebilir. Her tende her parfüm ayn? durmaz. Bundan farkl? olarak bir parfümün kal?c?l??? da cilt tipi ve hatta rengine g?re de?i?iklik g?sterebilir. Bu yüzden parfüm al?rken size en uygun parfümü bulmak i?in bile?inize s?k?p bir gün boyunca bekletmelisiniz. Sonu? olarak parfümü ilk s?kt???n?zda üst notalar? duyars?n?z; ancak bu noktalar yakla??k iki dakika sonra ge?er. As?l koku bundan sonras?d?r. Parfümü bile?inizde bir gün boyunca tutarsan?z kendi ten kokunuzla kar???p saatler i?inde sizde nas?l duraca??n? anlayabilirsiniz. EDP parfümlerini k?? aylar?nda ya da gece davetlerinde kullan?p kal?c?l???n?n ve a??rl???n?n keyfini ??karabilece?iniz gibi EDT olanlar? yaz aylar?nda ya da günlük olarak kullanabilirsiniz. EDP ve EDT parfümlerinin fark? tamamen konsantrelerinin yo?unluk oranlar?d?r. EDP’nin yüzdeli?i daha fazlayken, yani daha a??rken; EDT’ler daha hafiftir. Kal?c?l?klar? i?eriklere g?re de?i?ebilece?i gibi neredeyse her parfümün hem EDP’si hem de EDT’si bulunabilir. Ayn? parfümün EDP’si ve EDT’si konsantresinin oran? yüzünden kullanan ki?ilerde farkl? durabilece?i i?in ikisini de ayr? ayr? denemek gerekir.

内蒙古十一选五前三直选一定牛