K???SEL VER?LER?N KORUNMASINA ?L??K?N

 KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METN?

Akyi?it Ma?azac?l?k A.? (”Collezione”) olarak; 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri ?er?evesinde ki?isel verilerinizin i?lenmesi, saklanmas? ve aktar?lmas?na ili?kin siz Ziyaret?ilerimizi, ?evrimi?i Ziyaret?ilerimizi, Mü?terilerimizi, Tedarik?i ?al??anlar?m?z? ve Tedarik?i Yetkililerimizi bilgilendirmek amac?yla i?bu ayd?nlatma metnini haz?rlad?k.

 1. ??ledi?imiz  Ki?isel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunlar? Hangi Ama?larla ??liyoruz?                                      www.akkasgroup.com

Sizlerin ki?isel bilgileri Collezione taraf?ndan KVKK’n?n 4.2. maddesinde ?ng?rülen;

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallar?na uygun olma,

(ii) Do?ru ve gerekti?inde güncel olma,

(iii) Belirli, a??k ve me?ru ama?lar i?in i?lenme,

(iv) ??lendikleri ama?la ba?lant?l?, s?n?rl? ve ?l?ülü olma,

(v) ?lgili mevzuatta ?ng?rülen veya i?lendikleri ama? i?in gerekli olan süre kadar muhafaza

edilme,

ilkelerine uygun olarak, i? ortaklar?m?zla kurdu?umuz ve devam eden i? ili?kilerimiz kapsam?nda (bir ki?inin birden ?ok kategoriye girmesi mümkündür) a?a??da belirtilen ama?lar do?rultusunda i?lenebilecektir.

 1. Ziyaret?ilerimiz

Ziyaret?ilerimizin kimlik bilgileri (?r. ad, soyad), fiziksel mekan güvenli?i bilgileri (?r. kamera kay?tlar?);

 1. ziyaret?i kay?tlar?n?n olu?turulmas? ve takibi,
 2. fiziksel mekan güvenli?inin temini ama?lar? ile i?lenecektir.

 1. ?evrimi?i Ziyaret?ilerimiz

Web sitemizi kullanan ?evirimi?i ziyaret?ilerimizin i?lem güvenli?i bilgileri (?r. IP adresi bilginiz) ve (bizlere bunlar? bildirdi?iniz takdirde) kimlik bilgileri, ileti?im bilgileri (?r. e-posta adresiniz);

 1. faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 2. bilgi güvenli?i süre?lerinin yürütülmesi,
 3. talep/?ikayetlerin takibi,
 4. ileti?im faaliyetlerinin yürütülmesi,
 5. yetkili ki?i, kurum ve kurulu?lara bilgi verilmesi,
 6. internet arac?l???yla web sitemize eri?iminizi sa?layabilmek amac?yla i?lenecektir.

 1. Mü?terilerimiz

Ger?ek ki?i mü?terilerimizin veya tüzel ki?i mü?terilerimizin yetkililerinin ve/veya mü?terilerinin kimlik bilgileri, ileti?im bilgileri, mü?teri i?lemi bilgileri (?r. sipari? bilgisi), fiziksel mekan güvenli?i bilgileri, hukuki i?lem bilgileri, pazarlama bilgileri (?r. al??veri? ge?mi?i bilgileri);

 1. faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 2. finans ve muhasebe i?lerinin yürütülmesi,
 3. i? faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 4. lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 5. mal/hizmet sat?? sonras? destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 6. mal/hizmet sat?? süre?lerinin yürütülmesi,
 7. pazarlama analiz ?al??malar?n?n yürütülmesi,
 8. s?zle?me süre?lerinin yürütülmesi,
 9. yetkili ki?i, kurum ve kurulu?lara bilgi verilmesi,
 10. fiziksel mekan güvenli?inin temini,
 11. hukuki uyu?mazl?klar?n giderilmesi,
 12. saklama ve ar?iv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 13. risk y?netimi süre?lerinin yürütülmesi,
 14. reklam/kampanya/promosyon süre?lerinin yürütülmesi,
 15. firma/ürün/hizmetlere ba?l?l?k süre?lerinin yürütülmesi,
 16. ileti?im faaliyetlerinin yürütülmesi ama?lar? ile i?lenecektir.

 1. Tedarik?i ?al??an?m?z

Tedarik?i ?al??an?m?z?n kimlik bilgileri, ileti?im bilgileri, fiziksel mekan güvenli?i bilgileri,

 1. ileti?im faaliyetlerinin yürütülmesi,
 2. i? faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 3. fiziksel mekan güvenli?inin temini,
 4. tedarik zinciri y?netimi süre?lerinin yürütülmesi,
 5. lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 6. faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 7. i? sa?l???/güvenli?i faaliyetlerinin yürütülmesi ama?lar? ile i?lenecektir.

 1. Tedarik?i Yetkilimiz                              www.akkasgroup.com

Ger?ek ki?i tedarik?ilerimizin veya tüzel ki?i tedarik?i yetkililerimizin kimlik bilgileri, ileti?im bilgileri, fiziksel mekan güvenli?i, hukuki i?lem bilgileri;

 1. i? faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 2. mal/hizmet sat?n al?m süre?lerinin yürütülmesi,
 3. finans ve muhasebe i?lerinin yürütülmesi,
 4. s?zle?me süre?lerinin yürütülmesi,
 5. yat?r?m süre?lerinin yürütülmesi,
 6. fiziksel mekan güvenli?inin temini,
 7. hukuk i?lerinin takibi ve yürütülmesi ama?lar? ile i?lenecektir.

 1. Ki?isel Verilerinizin Toplanma Y?ntemleri Nelerdir?

Yukar?da kategoriler halinde belirtilen ki?isel verileriniz; sipari? formlar?, s?zle?meler, ziyaret?i formlar? gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (?r. telekomünikasyon altyap?s?, bilgisayar ve telefonlar) web sitemiz ve ilgili ki?i taraf?ndan beyan edilen di?er belgeler vas?tas?yla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktad?r.

 1. Ki?isel Verilerinizin Toplanmas?n?n Hukuki Sebebi Nedir?

Ki?isel verileriniz, Collezione taraf?ndan; yukar?da a??klanan ama?lar?n ger?ekle?tirilmesi do?rultusunda KVKK’n?n 5. maddesinde belirtilmi? olan;

(i) Kanunlarda a??k?a ?ng?rülmesi,

(ii) Bir s?zle?menin kurulmas? veya ifas?yla do?rudan do?ruya ilgili olmas? kayd?yla; s?zle?menin taraflar?na ait ki?isel verilerin i?lenmesinin gerekli olmas?,

(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülü?ünü yerine getirebilmesi i?in zorunlu olmas?,

(iv) Bir hakk?n tesisi, kullan?lmas? veya korunmas? i?in veri i?lemenin zorunlu olmas?,

(v) ?lgili ki?inin temel hak ve ?zgürlüklerine zarar vermemek kayd?yla, veri sorumlusunun me?ru menfaatleri i?in veri i?lenmesinin zorunlu olmas? hukuki sebeplerine dayan?larak i?lenmektedir.

Veri i?leme faaliyetinin, yukar?daki hukuki sebeplerden birine dayand?r?lamad??? zaman ise a??k r?zan?za dayan?larak ki?isel verileriniz i?lenmektedir.

 1. Ki?isel Verilerinizi ü?üncü Bir Ki?iye Aktar?yor Muyuz?         www.akkasgroup.com

a) Ziyaret?ilerimize ait ki?isel veriler, hukuki uyu?mazl?klar?n giderilmesi amac?yla ve ilgili mevzuat gere?i talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla payla??labilecektir.

b) ?evrimi?i ziyaret?ilerimize ait ki?isel veriler, hukuki uyu?mazl?klar?n giderilmesi amac?yla ve ilgili mevzuat gere?i talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kurulu?lar? ile payla??labilecektir.

c) Mü?terilerimize ait ki?isel veriler, yasal düzenlemelerin ?ng?rdü?ü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk i?lerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili ki?i, kurum ve kurulu?lara bilgi verilmesi amac?yla yetkili kamu kurum ve kurulu?lar?na; i? faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk y?netimi süre?lerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gere?i gibi ifa edilebilmesi amac?yla gerekli oldu?u ?l?üde topluluk ?irketlerimize, tedarik?ilere, muhasebe i?lerini yürütebilmek i?in muhasebe program? deste?i ald???m?z ?irketlere ve kargo ?irketlerine aktar?lmaktad?r. Ayr?ca s?z konusu ki?isel veriler, ileride ??kabilecek hukuki uyu?mazl?klarda delil olarak kullan?labilmesi amac?yla hizmet ald???m?z hukuk bürosuna ve adli makamlara aktar?labilecektir.

d) Tedarik?i ?al??an?m?za ait ki?isel veriler, yasal düzenlemenin ?ng?rdü?ü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk i?lerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili ki?i, kurum ve kurulu?lara bilgi verilmesi, i? faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ama?lar?yla yetkili kamu kurum ve kurulu?lar?na; hizmetin gere?i gibi ifa edilebilmesi amac?yla gerekli oldu?u ?l?üde topluluk ?irketlerine, tedarik?ilere, muhasebe i?lerini yürütebilmek i?in muhasebe program? deste?i ald???m?z ?irketlere ve kargo ?irketlerine aktar?lmaktad?r. Ayr?ca s?z konusu ki?isel veriler, ileride ??kabilecek hukuki uyu?mazl?klarda delil olarak kullan?labilmesi amac?yla hizmet ald???m?z hukuk bürosuna ve adli makamlara aktar?labilecektir.

e) Tedarik?i yetkilimize ait ki?isel veriler, yasal düzenlemelerin ?ng?rdü?ü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk i?lerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili ki?i, kurum ve kurulu?lara bilgi verilmesi, i? faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amac?yla yetkili kamu kurum ve kurulu?lar?na;  hizmetin gere?i gibi ifa edilebilmesi amac?yla gerekli oldu?u ?l?üde ?l?üde topluluk ?irketlerine, tedarik?ilere, muhasebe i?lerini yürütebilmek i?in muhasebe program? deste?i ald???m?z ?irketlere ve kargo ?irketlerine aktar?lmaktad?r. Ayr?ca s?z konusu ki?isel veriler, ileride ??kabilecek hukuki uyu?mazl?klarda delil olarak kullan?labilmesi amac?yla hizmet ald???m?z hukuk bürosuna ve adli makamlara aktar?labilecektir.

 1. Ki?isel Verilerinizi Yurt D???na Aktar?yor Muyuz?               www.akkasgroup.com

Collezione olarak, ki?isel verilerinizi yurt d???na aktarmamaktay?z.

 1. Ki?isel Verileriniz ?le ?lgili Haklar?n?z? Nas?l Kullanabilirsiniz?

KVKK’n?n ilgili ki?ilerin haklar?n? düzenleyen 11. maddesi kapsam?ndaki taleplerinizi Collezione’a ait “http://www.472168.tw/” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Ba?vuru Usul ve Esaslar? Hakk?nda Tebli?” uyar?nca sizlere kolayl?k sa?lamas? ad?na haz?rlanan “Veri Sorumlusuna Ba?vuru Formu”  arac?l???yla bizlere iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Akyi?it Ma?azac?l?k A.? (Collezione)

Adres: Demirkap? Mah. ?n?nü Cad. No:48 Mahmutbey Ba?c?lar- ?stanbul

Mail: [email protected]

内蒙古十一选五前三直选一定牛